Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Ogłoszenia

Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez Miejski Klub Sportowy Lubuszanin Trzcianka z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 56, 64-920 Trzcianka, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

 

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 6 sierpnia 2021 r. w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pbaniak@trzcianka.pl lub mratajczak@trzcianka.pl

 

ZOBACZ Informację Burmistrza Trzcianki o złożeniu oferty zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez Stowarzyszenie Klub TSD z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 26, 64-980 Trzcianka, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

 

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 28 lipca 2021 r. w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pbaniak@trzcianka.pl lub mratajczak@trzcianka.pl

 

ZOBACZ Informację Burmistrza Trzcianki o złożeniu oferty zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez Stowarzyszenie „Małe Skrzydła” z siedzibą przy ul. Krokusowej 4, 64-980 Trzcianka, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

 

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 13 lipca 2021 r. w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pbaniak@trzcianka.pl lub mratajczak@trzcianka.pl

 

ZOBACZ Informację Burmistrza Trzcianki o złożeniu oferty zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:

Zarządzenie Nr 103/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie regulaminu Trzcianeckiej Przystani Żeglarskiej nad jeziorem Sarcze w Trzciance.

 

Burmistrz Trzcianki zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie regulaminu Trzcianeckiej Przystani Żeglarskiej nad jeziorem Sarcze w Trzciance.

 

Celem konsultacji jest chęć poznania opinii dotyczących projektu w dziedzinach stanowiących przedmiot działalności tych podmiotów.

 

Konsultacje trwają od 27 maja 2021 roku do 11 czerwca 2021 roku, do godz. 14:30.

 

Opinie, uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotu na formularzu konsultacji, którego wzór stanowi załącznik do ww. zrządzenia.

 

Wypełniony formularz konsultacji wraz z załącznikami tj. statutem oraz dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi należy przesłać w nieprzekraczającym terminie do 11 czerwca 2021 r., do godziny 14:30 na adres:

 

  • Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka (liczy się data i godzina wpływu);
  • Poczty elektronicznej: promocja@trzcianka.pl (liczy się data i godzina wpływu);
  • Bądź złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki (liczy się data i godzina wpływu).

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Leszek Malicki, tel. 539 987 602.

 

Załączniki:

Formularz konsultacji PDF

Formularz konsultacji DOCX

INFORMACJA

Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka , z siedzibą w Trzciance, ul. Sikorskiego 25/29, 64-980 Trzcianka, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

 

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 17 marca 2021 r. w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

 

ZOBACZ OFERTĘ SPORT EVENTS

Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego , z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Spychalskiego 38, 61-553 Poznań, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

 

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 10 marca 2021 r. w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

 

ZOBACZ OFERTĘ

Trzcianka, 13 listopada 2020 r.

RPK.524.4.2020

 

Sprawozdanie z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2021 roku

 

Ogłoszeniem zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej Trzcianki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzcianki w dniu 19 października 2020 r., Burmistrz Trzcianki zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych o zgłaszanie propozycji osób – kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

 

W oznaczonym terminie tj. do dnia 10 listopada 2020 r., roku żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiła swoich kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2021 roku.

Trzcianka, 13 listopada 2020 r.

 

Sprawozdanie

z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2021 rok

 

Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/369/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Trzcianki, zarządzeniem Nr 137/20 z dnia 23 października 2020 r., ogłosił konsultacje dotyczące projektu programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2021 rok.

 

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii, uwag i sugestii podmiotów sektora pozarządowego w dziedzinach stanowiących przedmiot ich działalności.

 

Termin konsultacji wyznaczono w terminie od 23 października 2020 r. do 9 listopada 2020r., do godz. 15:30.

 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu współpracy oraz formularzem  konsultacji zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie internetowej  Trzcianki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki. Dokumenty dostępne były także w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu.

 

W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii i uwag.

 

Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego Trzcianki wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Referat Edukacji, Kultury i Sportu, a osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji: Anna Stańczyk.

 

Do Urzędu Miejskiego Trzcianki, w okresie przeznaczonym na konsultacje, nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie dotyczące projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:

Zarządzenie Nr 137/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi  na 2021 rok.

Burmistrz Trzcianki zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2021 rok.

Projekt programu na 2021 rok został opracowany przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu na bazie obecnie obowiązującego programu, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w zakresie współpracy z organizacjami.

Celem konsultacji jest poznanie opinii sektora pozarządowego w zakresie projektu programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach stanowiących przedmiot działalności tych podmiotów.

Konsultacje trwają od 23 października 2020 r. do 9 listopada 2020 roku, do godz. 15:30.

Opinie, uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotu, na formularzu konsultacji, którego wzór stanowi załącznik do ww. zarządzenia.

Wypełniony formularz konsultacji wraz z załącznikami tj. statutem oraz dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada  2020 r. roku, do godz. 15:30 na adres:

·      Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka (liczy się data i godzina wpływu);

·      poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl  (liczy się data i godzina wpływu);

·      bądź złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki (liczy się data i godzina wpływu).

Projekt programu współpracy na 2021 rok oraz formularz konsultacji dostępne są również w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji : Anna Stańczyk, tel. 67 352 73 50.

Trzcianka, 16 października 2020 r.

RPK.524.4.2020

 

Ogłoszenie Burmistrza Trzcianki

O naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2021 r.

 

Burmistrz Trzcianki ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

 

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

 

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert Burmistrz Trzcianki powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organu wykonawczego oraz organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zgłoszenia należy składać na formularzu podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 10 listopada 2020 r. pocztą elektroniczną (wypełniony i podpisany skan formularza) na adres: sport@trzcianka.pl, osobiście w Urzędzie lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski Trzcianki, 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7.

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Półkolonia Trzcianka 2020”, złożona przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski, z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 30, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

 

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty

 

w Biuletynie Informacji Publicznej, elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz na stronie internetowej www.trzcianka.pl, w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ratusz@trzcianka.pl

 

ZOBACZ OFERTĘ 

 

W ślad za zapowiedzią Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego, dotyczącą objęcia organizacji pozarządowych tarczą antykryzysową, przedstawiamy 19 rozwiązań dla III sektora wprowadzanych w ramach tej tarczy.

 

Pakiet osłonowy obejmuje ulgi dla NGO prowadzących działalność gospodarczą, zmiany w zlecaniu i rozliczaniu zadań publicznych oraz inne rozwiązania, które mają ułatwić organizacjom funkcjonowanie w warunkach epidemii.

 

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką prezentującą te rozwiązania. Już wkrótce zostanie uruchomiony specjalny adres mailowy, na który będzie można przesyłać pytania dotyczące ich stosowania.

 

Informacje nt. tarczy dostępne są na stronie pozytek.gov.pl i tam będą sukcesywnie publikowane pytania dotyczące wprowadzanych rozwiązań wraz z odpowiedziami. Ułatwi to korzystanie ze zmian w przepisach.

 

Pytania dotyczące Tarczy antykryzysowej dla NGO prosimy kierować na adres: tarcza.ngo@kprm.gov.pl

 

Eksperci będą sukcesywnie odpowiadać na wszystkie pytania dotyczące pakietu pomocowego dla NGO, stanu prawnego i interpretacji przepisów, które dotyczą tarczy. Więcej informacji: https://niw.gov.pl/pytania-dotyczace-tarczy-antykryzysowej/

 

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 został przyjęty przez Radę Ministrów 7 maja br. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami  nt. pogramu.

 

Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów na Facebooku i Twitterze

 

Pobierz tarcza antykryzysowa – infografika

5 maja 2020 r. Prezes Rady Ministrów podpisał Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”.

Szczegłówe informacje na temat udzielanego wsparcia dostępne na stronie: https://pozytek.gov.pl/program-wsparcia-doraznego-organizacji-pozarzadowych-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-covid-19-przyjety-przez-rade-ministrow/

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

 

Na podstawie zarządzenia Nr 34/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2020 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, informuję o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy Trzcianka na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 r. w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

 

Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 października 2020 r.

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

 

Prawo otrzymania dotacji przysługuje podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

 

Dotacja udzielana jest na:

  1. utrzymanie gotowości ratowniczej;
  2. prowadzenie działań ratowniczych;
  3. utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
  4. organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;
  5. prowadzenie dokumentacji wypadków.

 

Dotacja udzielana jest z pominięciem otwartego konkursu ofert, a podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego ubiegający się o pozyskanie dotacji winien złożyć pisemną ofertę realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego, zgodną ze wzorem oferty zawartym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

Oferty w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego należy składać (pocztą tradycyjną, elektroniczną lub osobiście) w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w godzinach pracy Urzędu,  terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu.

 

Decyzję o przyznaniu dotacji dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego podejmuje Burmistrz Trzcianki w formie zarządzenia.

 

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie pisemnej umowy.