Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Ogłoszenia

Trzcianka, 16 października 2020 r.

RPK.524.4.2020

 

Ogłoszenie Burmistrza Trzcianki

O naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2021 r.

 

Burmistrz Trzcianki ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert Burmistrz Trzcianki powołuje
do komisji konkursowej przedstawicieli organu wykonawczego oraz organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256 ze zm.), dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać na formularzu podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 10 listopada 2020 r.
pocztą elektroniczną (wypełniony i podpisany skan formularza) na adres: sport@trzcianka.pl, osobiście w Urzędzie lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski Trzcianki, 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Półkolonia Trzcianka 2020”, złożona przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski, z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 30, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

 

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty

 

w Biuletynie Informacji Publicznej, elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz na stronie internetowej www.trzcianka.pl, w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ratusz@trzcianka.pl

 

ZOBACZ OFERTĘ 

 

W ślad za zapowiedzią Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego, dotyczącą objęcia organizacji pozarządowych tarczą antykryzysową, przedstawiamy 19 rozwiązań dla III sektora wprowadzanych w ramach tej tarczy.

 

Pakiet osłonowy obejmuje ulgi dla NGO prowadzących działalność gospodarczą, zmiany w zlecaniu i rozliczaniu zadań publicznych oraz inne rozwiązania, które mają ułatwić organizacjom funkcjonowanie w warunkach epidemii.

 

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką prezentującą te rozwiązania. Już wkrótce zostanie uruchomiony specjalny adres mailowy, na który będzie można przesyłać pytania dotyczące ich stosowania.

 

Informacje nt. tarczy dostępne są na stronie pozytek.gov.pl i tam będą sukcesywnie publikowane pytania dotyczące wprowadzanych rozwiązań wraz z odpowiedziami. Ułatwi to korzystanie ze zmian w przepisach.

 

Pytania dotyczące Tarczy antykryzysowej dla NGO prosimy kierować na adres: tarcza.ngo@kprm.gov.pl

 

Eksperci będą sukcesywnie odpowiadać na wszystkie pytania dotyczące pakietu pomocowego dla NGO, stanu prawnego i interpretacji przepisów, które dotyczą tarczy. Więcej informacji: https://niw.gov.pl/pytania-dotyczace-tarczy-antykryzysowej/

 

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 został przyjęty przez Radę Ministrów 7 maja br. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami  nt. pogramu.

 

Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów na Facebooku i Twitterze

 

Pobierz tarcza antykryzysowa – infografika

5 maja 2020 r. Prezes Rady Ministrów podpisał Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”.

Szczegłówe informacje na temat udzielanego wsparcia dostępne na stronie: https://pozytek.gov.pl/program-wsparcia-doraznego-organizacji-pozarzadowych-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-covid-19-przyjety-przez-rade-ministrow/

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

 

Na podstawie zarządzenia Nr 34/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2020 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, informuję o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy Trzcianka na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 r. w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

 

Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 października 2020 r.

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

 

Prawo otrzymania dotacji przysługuje podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

 

Dotacja udzielana jest na:

  1. utrzymanie gotowości ratowniczej;
  2. prowadzenie działań ratowniczych;
  3. utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
  4. organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;
  5. prowadzenie dokumentacji wypadków.

 

Dotacja udzielana jest z pominięciem otwartego konkursu ofert, a podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego ubiegający się o pozyskanie dotacji winien złożyć pisemną ofertę realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego, zgodną ze wzorem oferty zawartym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

Oferty w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego należy składać (pocztą tradycyjną, elektroniczną lub osobiście) w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w godzinach pracy Urzędu,  terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu.

 

Decyzję o przyznaniu dotacji dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego podejmuje Burmistrz Trzcianki w formie zarządzenia.

 

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie pisemnej umowy.