Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Gospodarka odpadami

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA

NOWEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODPADY

Przyczyny złożenia nowej deklaracji:

  • jeżeli zmianie uległo średnie miesięczne zużycie wody w związku z nowym okresem rozliczeniowym tj. od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.

  • w przypadku, gdy opłata za gospodarowanie odpadami jest większa niż 149,50 zł/m-c/gosp. dom.

    (w wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dodano w art. 6j ust. 3f określający, iż w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie metody od ilości zużytej wody nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, aktualnie jest to 149,68 zł. Jednocześnie w uchwale Rady Miejskiej Trzcianki dokonano zaokrąglenia ww. kwoty do 149,50 zł)

Obowiązek złożenia nowej deklaracji mają:

  • osoby fizyczne w przypadku budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych nieposiadających zarządcy;

  • osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, m.in. zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Kiedy złożyć deklarację:

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Ważne:

  • od 1.01.2022 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji

Wzór deklaracji dostępny będzie na stronie internetowej: www.bip.trzcianka.pl począwszy od 22.12.2021 r. Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji można uzyskać w Urzędzie Miejskim biuro nr 001 oraz pod numerem tel. 67 352 73 05.

Dodatkowe informacje:

  • 11,50 zł za 1m3 zużytej wody miesięcznie;

  • zwolnienie z opłaty za posiadanie kompostownika w wysokości 0,50 zł /m³/m-c