Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Unia Europejska

W związku z przekształceniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance w Centrum Usług Społecznych w Trzciance, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety skierowanej do wszystkich Mieszkańców gminy Trzcianka powyżej 15. roku życia.

 

Załączona ankieta ma na celu rozpoznanie problemów i potrzeb Mieszkańców gminy Trzcianka; jej efektem będzie dopasowanie działań Centrum Usług Społecznych do możliwie najszerszego zakresu potrzeb Mieszkańców.

 

Państwa wskazówki będą nieocenioną pomocą w planowaniu oraz realizowaniu usług społecznych na rzecz Mieszkańców gminy Trzcianka.

 

Ponieważ zależy nam na tym, by jak największa liczba Mieszkańców gminy Trzcianka wyraziła swoją opinię odnośnie usług społecznych, bardzo prosimy o udzielenie pomocy tym osobom, które mają trudności z obsługą ankiety bądź problem z dostępem do Internetu.

 

Prośbę kierujemy głównie do osób młodych – zaangażowanie Waszych rodziców, dziadków, rodziny i sąsiadów przyczyni się do zaplanowania rozwiązań, które będą miały pozytywny wpływ dla Nas wszystkich.

 

Wydrukowaną ankietę w formie papierowej można wrzucić do skrzynki wystawionej przed głównym wejściem do siedziby Centrum Usług Społecznych w Trzciance, ul. Broniewskiego 7.

 

Ankieta jest anonimowa, a wszelkie informacje analizowane będą wyłącznie statystycznie.

 

LINK DO ANKIETY:  https://tinyurl.com/CUSTrzcianka

 

Termin składania ankiet upływa 19 marca 2021 roku.

Z góry dziękujemy za pomoc!

 

Dyrektor CUS
Ewa Januszkiewicz-Goroszkin

 

 

Projekt „Czas na CUS – utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance”
nr WND-POWR.02.08.00-00-0049/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

W dniu 19.10.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Opracowanie i upowszechnianie produktów promocyjnych i popularyzujących idee LSR w Gminie Trzcianka.” Nr 00108-6523.2.SW151057/19/20

 

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności obszaru NGR, ich walorów turystycznych, a także konkurencyjności turystycznej poprzez opracowanie i upowszechnianie kompletu produktów promocyjnych i popularyzujących idee LSR.

Wskaźnikiem realizacji celu jest: liczba nowych wydawnictw, publikacji, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych etc. promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR.

 

Logotyp: Fundusze Europejskie - program regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi”

W dniu 24.10.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi” nr RPWP.09.02.01-30-0031/17-00

 

 

 w ramach:

Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych

i powojskowych”

Poddziałanie 9.2.1. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych

i powojskowych”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 21 678 142,48 zł, w tym wysokość dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej – 11 230 207,89 zł.

 

 

Projekt zakłada zagospodarowanie Pl. Pocztowego w Trzciance, wraz z budową obiektu Centrum Integracji Społecznej, a także zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego. Wiodącym zadaniem jest utworzenie Centrum Integracji Społecznej. Ideą powstania budynku Centrum Integracji Społecznej jest stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw i projektów, zmierzających do aktywizacji i integracji różnych grup społecznych, w  tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem. W tym celu obiekt zostanie udostępniony podmiotom ekonomii społecznej oraz grupom nieformalnym. Ponadto w wyniku modernizacji Pl. Pocztowego i Targowiska Miejskiego powstanie urbanistycznie spójna, funkcjonalna i otwarta przestrzeń miejska koncentrująca życie społeczne, kulturalne i gospodarcze obszaru rewitalizacji i Trzcianki.

 

W dniu 06.11.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance” nr 00040-6523.2-SW1510037/18

 

 

 w ramach:

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

Priorytet 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Całkowita wartość Projektu wynosi 584 776,60 zł, w tym wysokość dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej – 237 500,00 zł.

 

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Propagowanie dobrostanu społecznego oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance.

 

Projekt partnerski pt. „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego”

 

jest realizowany od 01.04.2018r. do 30.06.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

 

 

Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
Gmina Czarnków
Powiat Chodzieski
Gmina Miasta Czarnków
Gmina Miasteczko Krajeńskie
Gmina Miejska w Chodzieży
Powiat Pilski
Gmina Trzcianka
Wartość projektu wynosi: 1 392 788,40 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 1 172 228,40 PLN

 

 

Cel projektu

 

 

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 Urzędach JST z 3 sąsiadujących powiatów (czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego) woj. wielkopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 7 zad. w projekcie w terminie do 30.06.2019.”

 

 

Zadania zaplanowane w projekcie:

 

 

Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat w 7 urzędach JST, automatyzacja
rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 7 urzędach JST
Wdrożenie rozwiązań w 7 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 7 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta
Wdrożenie rozwiązań w 1 urzędzie JST (P4) w zakresie poprawy elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości
Doskonalenie kompetencji 45 kadr z 7 urzędów JST w obszarze podatków i opłat
Doskonalenie kompetencji 20 kadr z 7 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
Doskonalenie kompetencji 131 kadr w 7 urzędach JST w obszarach niezbędnych (…)
Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie

 

 

7 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
7 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
7 jednostek samorządu terytorialnego, które dokonały elektronizacji procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
5 jednostek samorządu terytorialnego, które uruchomiły punkt potwierdzania profilu zaufanego (PPPZ) (Zad.1)
7 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiony został dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje poprzez wdrożenie rozwiązań w ramach Zad. 2
7 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiona została jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w ramach Zad. 3
1 jednostka samorządu terytorialnego u której poprawiona została elektronizacja procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości w ramach Zad. 4
196 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.5,6,7)
35 opracowanych formularzy elektronicznych do e-usług (Zad.1)

Logotyp: Fundusze Europejskie - program regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Trzcianka”

 

W dniu 10.04.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Trzcianka” w ramach:

 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 8: Edukacja

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna

Całkowita wartość projektu wynosi 871.802,86 zł , w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 741.032,43 zł.

 

 

Projekt zakłada kompleksową opiekę nad 3 i 4-latkami – w sumie 75 dzieci, organizację zajęć dodatkowych, zakup sprzętu służącego do innowacyjnej nauki kodowania i programowania, rozwój kadry przedszkolnej, a także organizację placu zabaw.

 

ZGODA, DEKLARACJA RODZICA ORAZ REGULAMIN PROJEKTU

Logotyp: Fundusze Europejskie - program regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1;2;3 w Trzciance”

 

W dniu 27.02.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1;2;3 w Trzciance” nr RPWP.03.02.01-30-0001/16-00

 

 w ramach:

Osi Priorytetowej 3 „Energia”

Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

Poddziałanie 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 9.791.482,02 zł, w tym wysokość dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej – 4.805.424,88 zł.

 

 

Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne i remontowe w pięciu obiektach użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Białej, Szkoły Podstawowej w Łomnicy, Przedszkoli
Nr 1;2;3 w Trzciance. Głównym celem projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej w budynkach, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.

 

 

Gmina Trzcianka – w partnerstwie z Fundacją Młodzi w Uzależnieniu – realizuje projekt „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka”.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji i aktywności społeczno-zawodowej 150 osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Trzcianka, poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej.

 

Projekt realizowany będzie do 31.12.2018 r.

W ramach działań projektowych przewiduje się:

a) warsztaty motywacyjne i podnoszące poziom kompetencji miękkich (150 osób);

b) doradztwo zawodowe i edukacyjne (150 osób);

c) warsztaty terapeutyczne (30 osób);

d) warsztaty psychologiczne (30 osób);

e) szkolenia i kursy zawodowe (85 osób);

f) staże zawodowe (62 osoby).

Po zakończeniu powyższych działań planuje się zatrudnienie 35 osób.

 

 

Działania projektowe odbywały się będą na terenie gminy Trzcianka, głównie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Miejsca i harmonogram zajęć każdorazowo zostanie dopasowany do specyfiki rekrutowanych grup projektowych. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w Biurze Projektu.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu (Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka), w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (os. Słowackiego 24) lub pod numerem telefonu: 509-820-930.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna Integracja (nr Projektu RPWP.07.01.02-30-0063/16,  nr Umowy  RPWP.07.01.02-30-0063/16-00)

 

HARMONOGRAM

Na zdjęciu widać cztery logo: Fundusze Regionalne Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Na zdjęciu widać cztery logo: Fundusze Regionalne Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

W dniu 16.07.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki” nr RPWP.03.03.01-30-0005/18

w ramach:

Osi Priorytetowej 3 „Energia”

Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”

Poddziałanie 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 692 023,82 zł, w tym wysokość dofinansowania

ze środków Unii Europejskiej – 1 319 089,72 zł.

 

Przedmiotem projektu są zadania dotyczące mobilności miejskiej polegające na rozwoju zintegrowanego i niskoemisyjnego transportu na terenie gminy Trzcianka. W ramach zadania zrealizowano następujące działania:

Budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki o długości 5,55 km,
Modernizacja oświetlenia ulicznego – montaż 32 opraw oświetleniowych w technologii LED,
Działania informacyjno-promocyjne.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

„Budowa tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie”

W dniu 13.10.2020 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr 01643-6935-UM1512609/20 na realizację operacji pn.: „Budowa tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie”

w ramach:

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 99 013,63 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 63 002,00 zł.

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności obszaru LGD poprzez budowę tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie. Operacja ma charakter ogólnodostępny i niekomercyjny oraz służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej. Przedmiotem projektu jest stworzenie w Radolinie atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu wolnego. Zaprojektowana inwestycja w pełni wykorzystuje walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz unikalne ukształtowanie terenu.

Logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

W dniu 12.11.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku” nr RPWP.04.05.04-30-0013/19-00

w ramach:

Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”

Działania 4.5. „Ochrona przyrody”

Poddziałania 4.5.4. „Edukacja ekologiczna”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 912.041,94 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 621.987,50 zł .

Celem projektu jest utrzymanie obecnego stanu środowiska gminy Trzcianka na poziomie gwarantującym następnym pokoleniom korzystanie z niego w stopniu równym, w jakim korzystają obecne pokolenia. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki edukacji i kształtowaniu postaw ekologicznych społeczności lokalnej w nowopowstałym obiekcie – Centrum Edukacji Ekologicznej w Rychliku.

 

Film z procesu realizacji inwestycji:

Logotyp: Fundusze Europejskie - program regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W dniu 9.07.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki” nr RPWP.03.03.01-30-0027/20-00
w ramach:
Osi Priorytetowej 3 „Energia”
Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”
Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość Projektu wynosi 896 361,79 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 498 606,69 zł.

Przedmiotem projektu są zadania dotyczące mobilności miejskiej polegające na rozwoju zintegrowanego i niskoemisyjnego transportu na terenie gminy Trzcianka.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
– budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki o długości 0,76 km wraz z kładką nad kanałem żeglownym,
– działania informacyjno-promocyjne, tj. 2 kampanie promujące transport niskoemisyjny.

 

 

 

loga UE, ARiMR, Rybactwo i rybołówst6w

 

 

 

Wiata rekreacyjna w Wapniarni Trzeciej

 

W dniu 22 marca 2022 r. dokonano technicznego odbioru robót budowlanych związanych z realizacją operacji pt.: „Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej”. W ramach operacji wybudowano wiatę, wyposażono ją w zestawy piknikowe, a także utwardzono nawierzchnię.

 

18 listopada 2021 r. Województwo Wielkopolskie zawarło z  Gminą Trzcianka Umowę o dofinansowanie nr 00155-6523.2-SW1510200/20/21 na realizację operacji pt.: „Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej” w ramach działania: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w ramach celu: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, obejmującej: Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

 

Całkowita wartość operacji wyniosła 74 980,15 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 11 220,00 zł.

 

 

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru NGR, w tym poprawa dostępu mieszkańców obszaru NGR do publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w szczególności rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa warunków życia lokalnej społeczności, poprzez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej.

Na zdjęciu widać trzy logo: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

W dniu 05.01.2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu o numerze 1037/1/2021
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 726 720,00 zł.

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, zwiększenie świadomości pracowników w temacie bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych, cyfryzacja urzędu, jednostek podległych oraz jednostek oświatowych.

 

Cyfryzacja jednostek oświatowych realizowana będzie w ramach kontynuacji zadania rozpoczętego w ubiegłym roku, a polegającego na wyposażeniu szkół w tablety oraz odtwarzacze multimedialne. Planuje się zakup wspomnianych zestawów do trzech szkół. Tablety zostaną wykorzystane przez uczniów nieposiadających własnego sprzętu do zajęć prowadzonych w trybie zdalnym oraz na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkole.
W ramach cyfryzacji jednostek oświatowych zaplanowano wyposażenie oddziałów przedszkolnych w laptopy.

 

Z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami przewidziano modernizację stron internetowych szkół podstawowych zgodnie z zapisami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

W zakresie cyfryzacji jednostek podległych, zaplanowano wyposażenie Centrum Usług Społecznych w sprzęt (serwer wraz z systemem, drukarkę kodów kreskowych USB, drukarkę etykiet, czytnik kodów kreskowych, oprogramowanie do skanowania oraz rozpoznawania kodów kreskowych), który umożliwi wdrożenie systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD.

 

W ramach realizacji projektu zaplanowano również modernizację serwerowni urzędu (zakup nowych serwerów), wyposażenie pracowników w zestawy słuchawek z mikrofonami, głośniki, kamery internetowe, modernizację niektórych stacji roboczych, zakup: najnowszych systemów operacyjnych i oprogramowania biurowego, specjalistycznego oprogramowania do centralnego zarządzania logami, specjalistycznego oprogramowania do centralnego zarządzania infrastrukturą, laptopów, czytników e-dowodów, a także monitora interaktywnego. Zaplanowano również przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu w temacie cyberbezpieczeństwa oraz dostępności cyfrowej.