Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Zasady zapisów dzieci na dyżur wakacyjny w przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka6 maja 2021

Zasady zapisów dzieci na dyżur wakacyjny w przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka

 1. Przedszkole jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – 12 ust. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502).
 2. Opieka wakacyjna w roku szkolnym 2020/2021 będzie odbywała się w każdym  przedszkolu okresach  określonych w Harmonogramie dyżurów wakacyjnych w roku szkolnym 2020/2021, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w danym roku szkolnym do gminnych przedszkoli. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września danego roku.
 4. W terminie do 10.05.2021r. wykaz dyżurujących przedszkoli  oraz zasady zapisów
  i termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do danej  placówki zostanie podany
  do publicznej wiadomości przez:
 5. organ prowadzący tj. Gminę Trzcianka poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy,
 6. dyrektorów gminnych przedszkoli poprzez strony internetowe placówki oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń)
 7. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego w danej placówce decyduje jej struktura organizacyjna.
 8. Liczba wychowanków  przebywających  w jednym w oddziale nie  może przekraczać
  25 dzieci na oddział.
 9. O przyjęciu decyduje termin złożenia wniosku. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola.
 10. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony i złożony do 25.05.2021r.Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny„, który stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Wniosek powinien być dostarczony do placówki, w której rodzic ubiega się o przyjęcie i złożony
  w wyznaczonym  do tego miejscu.
 11. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny jest dostępny na stronie internetowej placówki, do której uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2020/2021.
 12. W każdym z przedszkoli, lista dzieci przyjętych  na dyżur zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w dniu 01.06.2021 o godz. 10:00.
 13. W okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wynoszą:
 14. a) 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego  (z wyjątkiem  dzieci realizujących ustawowe roczne przygotowanie przedszkolne).
 15. b) Opłata za żywienie 7,00 zł za każdy dzień zadeklarowany przez rodzica/opiekuna prawnego.
 16. Opłaty wnosi się w ciągu pierwszych dwóch dni trwania dyżuru  na podany przez placówkę nr konta bankowego w wysokości uzgodnionej z intendentem     Brak  wpłaty wiąże się  ze skreśleniem dziecka z dyżuru.
 17. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu.
 18. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania wszystkich zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu, szczególnie dotyczących przyprowadzania dzieci w godzinach określonych przez przedszkole oraz zasad określonych w procedurze bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19.
 19. W czasie dyżuru wakacyjnego ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciele lub osoby dyżurujące mają prawo prosić opiekunów odbierających  dziecko z przedszkola
  o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku  o przyjęcie dziecka.
 20. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora przedszkola.

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2