Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Zarząd województwa ogłosił otwarte konkursy4 marca 2021

Zarząd województwa wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych województwa wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2021 roku.

 

Zgodnie z programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021 organizacje pozarządowe mają możliwość ubiegania się o dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Otwarty konkurs ofert umożliwi wyłonienie innowacyjnych, modelowych lub systemowych projektów organizacji pozarządowych, których realizacja przyczyni się do rozwiązywania problemów rodzin, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, migrantów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Wielkopolsce.

 

Konkurs przewiduje realizację zadań w następujących obszarach:

  •          pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (180 000 zł),
  •          wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (150 000 zł),
  •          działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (420 000 zł),
  •          działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (170 000 zł),
  •          działalność na rzecz integracji cudzoziemców (30 000 zł).

 

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.plWersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 23:59. Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) lub złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 16 marca 2021 roku do godziny 15:30.

Szczegóły i pliki do pobrania TUTAJ.

 


 

Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021 na łączną kwotę 50 000 złotych.

 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych województwa w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, określonych w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

 

W konkursie zostaną wybrane zadania publiczne, zmierzające do wzmocnienia pozycji Województwa Wielkopolskiego w obszarze ochrony środowiska, mające na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska, a także promowanie postaw ekologicznych przyczyniających się do ochrony środowiska na terenie województwa wielkopolskiego (w zakresie wszystkich komponentów).

 

Zadanie polega na przeprowadzeniu kampanii informacyjno – edukacyjnej na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach której zrealizowanie zostaną działania takie jak:

  • przygotowanie edukacyjnych spotów, audycji promujących dbałość o środowisko i podejmowanie działań mających na celu poprawę jego stanu oraz rozpowszechnienie ich w lokalnych mediach na terenie województwa wielkopolskiego i/lub Internecie;
  • opracowanie, wydruk i dystrybucja publikacji, w formie komiksu lub ilustrowanego opowiadania, propagujących konkretne zachowania na rzecz ochrony środowiska skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i/lub szkolnym.

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 4 maja 2021 r., a jego zakończenie nastąpi nie później niż dnia 30 listopada 2021 r. Dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w przedmiotowym konkursie nie może przekroczyć 95% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego zadania zleconego w ramach konkursu wynosi 25 tys. zł.

 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. UWAGA! Niemożliwe jest składanie ofert wspólnych.

 

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora wniosków Witkac.pl, w terminie do 19 marca 2021 r.

 

Wydrukowaną wersję papierową oferty, tożsamą z ofertą wygenerowaną za pośrednictwem platformy elektronicznej www.witkac.pl (muszą posiadać tę samą jednakową sumę kontrolną) oraz oświadczenie o zgodności wersji papierowej i oferty złożonej za pośrednictwem platformy elektronicznej Witkac.pl podpisane przez osoby upoważnione, należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, bądź przez platformę e-PUAP, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia wersji elektronicznej, jednak nie później niż do dnia 24 marca 2021 r., do godz. 15:30. Decydować będzie data wpływu dokumentu w wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (nie decyduje data stempla pocztowego). Nie będą przyjmowane oferty wygenerowane jedynie w platformie elektronicznej Witkac.pl lub faksem.

 

Więcej szczegółów i pliki do pobrania TUTAJ.