Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa)1 grudnia 2020

Trzcianka, 04.12.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020

Gminne Przedszkole nr 4 w Trzciance, ul. Broniewskiego 2a, 64-980 Trzcianka, zwane dalej Zamawiającym, w związku z realizacją projektu pt. „Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do udziału w rozeznaniu rynku w formie zapytania ofertowego na usługę przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla 5 dzieci uczęszczających do Punktu opieki dziennej w Runowie , w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w ramach realizacji projektu pt. „Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku i może być podstawą wyboru ewentualnego Zleceniobiorcy na podstawie zasady konkurencyjności. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferty i podania przyczyn. Niniejsze zapytanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w „Wytycznych w zakresie w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

1. Rodzaj zamówienia

Usługi

2. Określenie przedmiotu zamówienia (kod CPV 55520000-1)

Przedmiotem zamówienia jest usługa i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla 5 dzieci uczęszczających do Runowa w ramach opiekuna dziennego, w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. w ramach realizacji projektu pt. „Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa obejmuje realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do wskazanej sali w Runowie  posiłków wraz z napojami dla maksymalnie 5 dzieci dziennie w wieku do lat 3.

Posiłki obejmują:

− śniadanie

− zupa

− drugie danie + napój

− podwieczorek

3. Czas trwania zamówienia/termin wykonania

Termin wykonania: 01.01.2021-31.12.2021, dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć u opiekuna dziennego.

4. Podstawa świadczenia usługi

Umowa o świadczenie usługi cateringowej zawarta pomiędzy Wykonawcą a Gminnym Przedszkolem nr 4 w Trzciance.

5. Miejsce realizacji zamówienia

Miejscem wykonywania usługi będzie udostępniony przez Gminę Trzcianka lokal znajdujący się w Runowie adres: Runowo 49 .

6. Warunki dotyczące jakości i ilości przygotowywanych posiłków:

Śniadanie:

− kuchnia mleczna

− kanapki z pieczywa różnorodnego tzn. pszennego, razowego, orkiszowego, żytniego, mieszanego z dodatkiem masła, wędliny, sera żółtego, sera białego, jajka gotowanego, ryby, past mięsnych lub/i warzywnych, dżemu, miodu pszczelego naturalnego, warzyw

− napoje, takie jak: herbata ziołowa, herbata owocowa, herbata z cytryną, kakao, kawa zbożowa

Obiad:

− zupa: gramatura nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal,

− drugie danie: gramatura nie mniej niż 500 gram i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal

− kompot owocowy: gramatura nie mniej niż 150 ml na jedno dziecko.

− jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu;

− w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 4 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym wraz z surówką;/ co najmniej dwa razy w tygodniu posiłek mięsny / do każdego posiłku surówka/ Każdy posiłek powinien zawierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego (mięso wieprzowe i wołowe, drób, ryby lub nabiał) uzupełnione o produkty będące źródłem białka roślinnego (jarzyny, surówki, sałatki, owoce) oraz ziemniaki (zamiennie kaszę, ryż, makaron).

− potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych;

− w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone;

− do przygotowywania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych, dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;

− zupy powinny być sporządzane na wywarze warzywno – mięsnym lub warzywnym,

− posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.

Podwieczorek

− kasza jaglana lub ryż z owocami lub warzywami, kisiel z owocami, galaretka z owocami, mus owocowy, budyń z owocami, warzywa (w formie sałatki) co najmniej 120 ml na dziecko, ciastka pełnoziarniste, koktajle

− napoje: woda mineralna niegazowana, sok naturalny, kompot 0,5 l/ dziecko

7. Warunki dotyczące transportu posiłków:

Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarnotechniczne do przewozu żywności). Transport posiłków powinien odbywać się w termosach termoizolacyjnych zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odbierania termosów oraz ich mycia i wyparzania. Liczba dostarczanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w przedszkolu, w związku z czym, zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków w trakcie realizacji usługi. W przypadku zmniejszenia liczby żywionych osób, Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania łącznej wartości zamówienia, czyli zamówienia mniejszej liczby posiłków, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń. Opiekun dzienny będzie przekazywał informację o przewidywanej liczbie posiłków telefonicznie w dniu dostawy do godziny 9.00 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia dziesięciodniowego jadłospisu, zawierającego m.in. informacje o wartości kalorycznej posiłków, na 4 dni przed pierwszym dniem dostawy i każdym następnym dziesięciodniowym okresem żywienia. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z

obwiązującymi przepisami prawa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności dostarczonych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym i podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków. Zamawiający oświadcza również, iż termin wykonania zamówienia, oraz ilość posiłków może ulec zmianie. W szczególności zmianie może ulec data początkowa dostarczania posiłków, z uwagi na aktualną sytuację związaną z epidemią koronawirusa COVID-19. Ponadto, znaczącej zmianie ulec może liczba dzieci, dla których posiłki mają być dostarczane, z uwagi na ewentualne obostrzenia związane z wytycznymi dot. trwającej epidemii.

8. W ramach zamówienia Oferent będzie zobowiązany do:

− świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.),

− do przestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności

− świadczenia usługi zgodnie z normami HACCP i zaleceniami SANEPID-u.

− przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów każdej z grup.

Oferent zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej, bezglutenowej, wegeteriańskiej, cukrzycowej uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików). Wykonawca wystawiać będzie faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu załącznika, określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki w każdym dniu.

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiada aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia: tj. wykonanie przez Wykonawcę z należytą starannością w okresie ostatnich 2 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usług polegających na codziennym (dni robocze) przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków, w tym dań ciepłych, których okres obowiązywania był nie krótszy niż 6 miesięcy i w ramach którego przygotował i dostarczył nie mniej niż 100 posiłków.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie wykonawcy.

d) Zatrudnia lub współpracuje z osobą zaświadczenia z kursu: „Kurs dietetyki podstawowy” lub „Kurs psychodietetyki” – w celu lepszego rozumienia wykonywanych posiłków np. ich jakości, zbilansowania,

e) nie są w stanie likwidacji ani upadłości

f) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wybory Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, Zamawiający dokona biorąc pod uwagę złożone dokumenty.

3. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Oferent spełnia w/w warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

4. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykluczonego uważa się za odrzuconą.

5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych przez Oferenta do Formularza ofertowego.

6. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunki.

III. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ ZLECENIOBIORCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:

a) wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)

b) aktualny odpis z KRS (lub poświadczona za zgodność kserokopia) lub zaświadczenie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (lub poświadczona za zgodność kserokopia), wystawione nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty

c) pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym ofertę, jeśli dotyczy

d) oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym określone w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,

e) wykaz usług potwierdzający spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia (wykonanych w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert) wraz z podaniem miejsca realizacji, ilości przygotowywanych posiłków zgodnie z Załącznikiem 3 do zapytania ofertowego,

f) oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określone w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego

2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów, z których nie wynika jednoznacznie potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta Oferenta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części zapytania.

2. Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

3. Dokumenty powinny być dołączone do formularza ofertowego w formie załączników w kolejności wskazanej w zapytaniu.

4. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów, spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania lub odrzucenie złożonej przez niego oferty.

5. Zleceniodawca może, w wyznaczonym przez siebie terminie, żądać wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Oferentów dokumentów.

6. Złożenie przez Oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania.

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania.

8. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką pisania oraz podpisana przez Oferenta.

9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być doręczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub też złożona osobiście, w

zamkniętej kopercie, w siedzibie Zleceniodawcy, mieszczącej się przy ulicy Broniewskiego 2a, 64-980 Trzcianka, najpóźniej do dnia 16 grudnia 2020r., do godz. 12.00.

2. Kopertę należy zaadresować jak niżej: Gminne Przedszkole nr 4 w Trzciance ulica Broniewskiego 2a, 64-980 Trzcianka, (z dopiskiem) „Oferta w postępowaniu: na usługę przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa)

3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem lub dostarczenie jej po terminie określonym w zapytaniu  ofertowym ponosi Oferent.

VI. WYCOFANIE OFERTY

1. Oferent ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

2. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg tych samych zasad, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANA”.

3. Koperty oznakowane dopiskiem „WYCOFANA” nie będą otwierane.

VII. ASPEKT SPOŁECZNY: ZAANGAŻOWANIE BEZPOŚREDNIO DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OSOBY/OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

1. Zamawiający będzie priorytetowo traktował oferenta zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością.

2. „Zaangażowanie osoby” rozumiane jest przez Zamawiającego jako oddelegowanie do realizacji przedmiotu zamówienia osoby już zatrudnionej na podstawie umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej lub zatrudnienie nowej osoby na podstawie umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej.

3. Osoba z niepełnosprawnością rozumiana jest jako osoba posiadająca status osoby z niepełnosprawnością, spełniająca przesłanki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016, poz. 2046), przy czym status niepełnosprawności jest określony posiadanym aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, bądź aktualnym orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także innym aktualnym orzeczeniem równoważnym do orzeczeń wyżej wymienionych.

4. Zamawiający wymaga, aby zaangażowana osoba/osoby z niepełnosprawnością w czasie realizacji usługi odpowiadały za realizację takich zadań/czynności jak: obsługa kelnerska i/lub gotowanie, transport.

5. Na potwierdzenie spełnienia kryterium „Aspekt społeczny – zaangażowanie do realizacji przedmiotu zamówienia osoby/osób z niepełnosprawnością”:

a) Wykonawca w dniu podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu imienny wykaz osób (zawierający podstawę dysponowania), którymi będzie dysponował w dniu realizacji konferencji oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę/osoby statusu osoby z niepełnosprawnością lub przekaże oświadczenie o braku dysponowania na dzień podpisania Umowy wymaganymi osobami, jednocześnie zobowiązując się do zaangażowania tych osób na dzień realizacji konferencji.

b) W przypadku złożenia w dniu podpisania Umowy oświadczenia, o którym mowa w lit. a), Wykonawca najpóźniej przed rozpoczęciem usługi przekaże Zamawiającemu wykaz osób oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę/osoby statusu osoby z niepełnosprawnością, w rozumieniu przepisów o których mowa w pkt. 3.

c) W przypadku wystąpienia zmiany osób wskazanych w wykazie osób złożonym w dniu podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zaktualizowanego wykazu osób wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnością najpóźniej w dniu organizacji konferencji, przed jej rozpoczęciem.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści. Zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej http://gp4.przedszkolowo.pl Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zleceniodawca przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

IX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym

3. Wykaz usług potwierdzających spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia na zrealizowanie usługi.

ZAŁĄCZNIKI