Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Zagospodarowanie terenu w obrębie ul. Gorzowskiej - ankieta28 września 2021

W związku z prowadzoną procedurą planistyczną nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Gorzowskiej oraz w ramach umowy o powierzenie grantu zawieranego przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU w imieniu i na rzecz konsorcjum projektu „LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”,

 

ZAPRASZAMY do wzięcia udziału w ankiecie w której do wyboru są dwa warianty koncepcji projektu planu miejscowego.

 

Wspólnie zaplanujmy przestrzeń. TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY!

 

ZOBACZ WARIANT B

Park Międzywodzie – teren istniejącej zieleni, mokradeł i zbiorników wodnych udostępniony publicznie i pozwalający na organizacji w jego obrębie ścieżki edukacyjnej i terenów rekreacji i sportu

Błonia Miejskie – teren ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w postaci murawy wielofunkcyjnej i zieleni niskiej wyposażony w infrastrukturę  umożliwiającą organizowanie zmiennego czasów przeznaczenia w zależności od potrzeb w tym organizację imprez masowych

Osada Leśna  / UMN – teren zabudowy usługowo mieszkaniowej stanowiące bufor przejściowy pomiędzy istniejącymi terenami przemysłowymi a proponowaną zabudową mieszkaniową o średniej i niskiej intensywności

Osada Leśna  / MNZ – teren zabudowy leśnej – obszar działek mieszkaniowych jednorodzinnej cechujący się średnią i niską intensywnością oraz dużym pokryciem zieleni wysokiej.

Miasto Ogród  – tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej i mieszkaniowo usługowej o średniej intensywności w formie wyodrębnionych przestrzennie zespołów działek rozdzielonych pasami zieleni izolacyjnej zakładające wzdłuż granicy z Błoniami Miejskimi odtworzenie i rekultywację rowów oraz cieków wodnych

UT – teren nadjeziornych usługi turystyki zakładający przeznaczenie części tego obszaru na realizację obiektu hotelowego oraz części na organizacje parkingów obsługujących przyległe przez drogę tereny otwartych usług plażowych,

US – usługi sportu, ZP – tereny zieleni urządzonej, ZL -tereny lasów

 

Bilans terenu wariant B

 

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA – 601 134 m2

 

łącznie Zieleń – 312 203 m2 / 51,93 %

w tym

Zieleń urządzona i nieurządzona – 297 538 m2

Lasy – 14 665 m2

 

łącznie Usługi – 29 750 m2  / 4,94 %

w tym

UT – 18 550 m2

UMN – 11 200 m2

 

łącznie Zabudowa Mieszkaniowa – 147 242 m2  / 24,49 %

w tym

MN – 60 676 m2 / ilość działek MN – 33 szt

MNU – 25 895 / ilość działek MNU – 23 szt

MNZ – 60 671 m2 / 25 działek

 

Łączna liczba działek –  81 szt.

ZOBACZ WARIANT D

Park Międzywodzie – teren istniejącej zieleni, mokradeł i zbiorników wodnych udostępniony publicznie i pozwalający na organizacji w jego obrębie ścieżki edukacyjnej i terenów rekreacji i sportu

Błonia Miejskie – teren ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w postaci murawy wielofunkcyjnej i zieleni niskiej wyposażony w infrastrukturę  umożliwiającą organizowanie zmiennego czasów przeznaczenia w zależności od potrzeb w tym organizację imprez masowych

Osada Leśna  / UMN – teren zabudowy usługowo mieszkaniowej stanowiące bufor przejściowy pomiędzy istniejącymi terenami przemysłowymi a proponowaną zabudową mieszkaniową o średniej i niskiej intensywności

Osada Leśna  / MNZ – teren zabudowy leśnej – obszar działek mieszkaniowych jednorodzinnej cechujący się średnią i niską intensywnością oraz dużym pokryciem zieleni wysokiej.

Łąki – tereny rezerwy biologicznie czynnej cechujące się przewagą łąk i zieleni niskiej wyodrębnione przestrzennie pasem zieleni izolacyjnej od granicy przyległych od południa terenów rolniczych zakładające również odtworzenie  w ich obrębie i rekultywację rowów i cieków wodnych

UT – teren nadjeziornych usługi turystyki zakładający przeznaczenie części tego obszaru na realizację obiektu hotelowego oraz części na organizacje parkingów obsługujących przyległe przez drogę tereny otwartych usług plażowych,

US – usługi sportu, ZP – tereny zieleni urządzonej, ZL -tereny lasów

 

Bilans terenu wariant D

 

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA – 601 134 m2,

 

łącznie Zieleń – 392 100 m2 / 65,22 %,

w tym

Zieleń urządzona i nieurządzona – 220 092 m2,

Rezerwa- 157 343 m2,

Lasy – 14 665 m2

 

łącznie Usługi – 28 617 m2  / 4,76 %,

w tym

UT – 17 417 m2,

UMN – 11 200 m2

 

łącznie Zabudowa Mieszkaniowa – 72 202 m2  / 2,39 % ,

w tym MNU – 11 531 / ilość działek MNU – 13 szt. ,

MNZ – 60 671 m2 / 25 działek ,

 

Łączna liczba działek – 38 szt.