Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Wytyczne do samospisu w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 202127 kwietnia 2021

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Odpowiedzi otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego

 

 1. Czy dziecko (w wieku do 17 lat) mieszkające w tygodniu w bursie/internacie i powracające na weekendy do domu rodzinnego (mieszkanie rodziców) należałoby uznać za mieszkające na dzień spisu stale pod adresem rodziców (jeśli takie jest odczucie rodziców), czy też uznać, że jego stałym miejscem zamieszkania jest bursa?

 

Odp. Uczniowie, którzy w roku szkolnym mieszkają poza domem rodzinnym, np. w internacie, bursie czy stancji – powinni być spisani w domu rodzinnym.

 

 1. Czy bursy/internaty dla młodzieży też będą podlegały spisowi obiektów zbiorowego zakwaterowania? W zasadach spisywania osób w OZZ bursy i internaty są wymienione tylko w kategorii hoteli pracowniczych dla osób z określonej grupy zawodowej.

 

Odp. Bursy i internaty dla młodzieży (poza internatami i bursami dla osób z określonej grupy zawodowej) nie będą podlegały spisowi w obiektach zbiorowego zakwaterowania w ramach NSP 2021.

 

 1. Osoba zajmująca się niepełnosprawnym członkiem rodziny i pobierająca w związku z tym świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia – czy należy ją zaliczyć do osób pracujących, zatrudnionych w instytucji publicznej lub u prywatnego pracodawcy tzw. pracowników najemnych (PKD firmy: gospodarstwo domowe)?

 

Odp. Do opisanej sytuacji odnosi się fragment Instrukcji metodologicznej

Do pracujących zalicza się również:

 • osoby zajmujące się opieką nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi (także w związku z wiekiem) jeżeli są zatrudnione (również nieformalnie) przez gospodarstwo domowe, dla którego świadczą pracę (wynagrodzenie może być również w formie niepieniężnej, np. w zamian za mieszkanie i/lub utrzymanie);
 • opiekunów zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny i pobierających w związku z tym świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Proponujemy również następujące dalsze odpowiedzi:

Zawód wykonywany – ‘pracownik domowej opieki osobistej’ lub ‘opiekunka domowa’

Rodzaj działalności – ‘gospodarstwo domowe zatrudniające pracowników (np. opiekunki, ogrodników, pokojówki)’

Status zatrudnienia – ‘pracownik najemny’.

 

 1. Rolnik użytkujący grunty zarówno pod adresem zamieszkania jak i w innej gminie – czy powinien mieć zaznaczone miejsce pracy w zależności od tego, gdzie częściej wykonuje pracę (pod adresem miejsca zamieszkania lub pod adresem innym niż miejsce zamieszkania) czy też należy wziąć pod uwagę inne kryterium?

 

Odp. Do opisanej sytuacji odnosi się fragment Instrukcji metodologicznej

Celem tego pytania jest ustalenie położenia miejsca pracy (w sensie geograficznym) będącego rzeczywistym miejscem wykonywania pracy przez respondenta na co dzień.

 

Uzupełnimy jeszcze zapis w Instrukcji metodologicznej, żeby jeszcze było bardziej zrozumiałe:

Rolnik prowadzący własne gospodarstwo indywidualne (np. z gruntami położonymi w więcej niż jednej gminie) powinien podać jako lokalizację miejsca pracy adres siedziby gospodarstwa, to jest siedliska gospodarstwa (budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze i urządzenia służące produkcji rolniczej, a w przypadku braku budynków, największa część gospodarstwa rolnego). Siedziba gospodarstwa nie zawsze jest taka sama jak miejsce zamieszkania rolnika. Inne osoby pracujące w takim gospodarstwie powinny kierować się zasadą, że należy wskazać to miejsce, w którym osoba wykonuje większość pracy pod względem czasu poświęconego na tę pracę (np. osoba pomagająca rolnikowi na terenie całego gospodarstwa podaje adres siedziby gospodarstwa, a pracownik najemny wykonujący stale pracę przy hodowli drobiu podaje lokalizację kurnika).

 

 1. Doprecyzowując informacje przekazywane podczas szkoleń teoretycznych oraz warsztatów w sprawie sposobu dostarczania informacji w zakresie poszczególnych części aplikacji spisowej informujemy, że kwestionariusz mieszkaniowy będzie wypełniany tylko raz – przez osobę, która jako pierwsza zaloguje się pod danym adresem w samospisie internetowym lub, do której jako pierwszej pod danym adresem dodzwoni się rachmistrz telefoniczny.

 

 1. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem dotyczącym NSP 2021 (kwestionariusz mieszkania):

czyją własność mieszkania należałoby oznaczyć dla mieszkania, którego właścicielem są Polskie Koleje Państwowe S.A. (jednoosobowa spółka Skarbu Państwa)

 1. czy będzie to własność zakładu pracy czy też Skarbu Państwa?

 

Odp. Jeżeli mieszkanie zostało przekazane w „najem” pracownikowi wówczas należy zaznaczyć opcję „zakładu pracy”.

 

 1. Co z sytuacjami odmów podania (przez telefon) numeru PESEL (występowały takie sytuacje w spisie próbnym) mogą się powtarzać także w spisie NSP 2021.

 

Odp. Należy poinformować respondenta, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., przekazywanie danych objętych spisem powszechnym jest obowiązkowe. Zgodnie z art. 10 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych; udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest zabronione (tajemnica statystyczna). Ponadto zgodnie z art. 57 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie

 

 1. Jakie będzie rozwiązanie jeśli respondent nie będzie znał numerów PESEL osób zamieszkujących w mieszkaniu? dokładnie jeżeli też jest duża liczba osób w składzie, to nie zawsze jest możliwość uzyskania pesel-a wszystkich osób.

Co w przypadku gdy osoba podająca informacje o osobach zamieszkałych w mieszkaniu nie będzie potrafiła podać nr PESEL pozostałych osób?

 

Odp. Bez znajomości numerów PESEL respondent nie będzie mógł dopisać osób, które w momencie spisu mieszkały z nim w mieszkaniu. Wymagane będzie podjęcie próby kolejnego kontaktu, tak aby respondent miał czas na przygotowanie odpowiednich informacji

 

 1. Czy w przypadku kliku pobytów powyżej roku bierzemy pod uwagę ostatni kraj poprzedzający przybycie, czy kraj najdłuższego pobytu?

Np. Jaki kraj powrotu należy wpisać osobie, która w latach 2011-2021 przebywała w kliku krajach powyżej roku (np.  w latach 2011-2013 mieszkała w Niemczech, w latach 2014-2019 w Holandii, a 2020-2021
w Portugalii)?

 

Odp. W przypadku kliku pobytów powyżej roku bierzemy pod uwagę ostatni pobyt, czyli podajemy kraj poprzedzający przybycie. W podanym przykładzie będzie to Portugalia.

 

 1. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem dotyczącym metrażu użytkowanego mieszkania (pytanie pojawiło się w trakcie szkoleń rachmistrzów):

– czy w przypadku, gdy osoby deklarują przerobienie piwnicy na tzw. letnią kuchnię nie należy jej ujmować w powierzchni użytkowej mieszkania?

 

Odp. Nie. Taka kuchnia leży poza obrębem mieszkania (jak przypuszczam w mieszkaniu jest także kuchnia). Wymieniona poniżej letnia kuchnia stanowiłaby dodatkowe pomieszczenie „przynależne” do mieszkania a takich pomieszczeń nie zaliczamy do powierzchni użytkowej mieszkania.

 

 

 

 

 

 1. Na plebanii, w piętrowym domu jednorodzinnym zamieszkuje dwóch księży.

Każdy z nich ma wydzielone, osobne mieszkanie do którego prowadzi niezależne wejście z zewnątrz. Mieszkania te nie mają jednak nadanych osobnych numerów.

Na parterze budynku znajduje się użytkowana przez obu tych księży wspólna kuchnia, do której prowadzi wejście z ogólnodostępnego korytarza.

Czy:

– mieszkania spisujemy jako osobne adresy, wpisując w numerze mieszkania uwagę „brak numeru” (zgodnie z uwagą, która wyświetla się w aplikacji w trybie demo, dla pozycji numer mieszkania)?

– kuchni nie wliczamy do powierzchni żadnego z mieszkań kierując się zasadą, że do powierzchni użytkowej mieszkania wliczamy pomieszczenia, które znajdują się w obrębie mieszkania?

 

Odp.

Ze względu na to, że obaj księża korzystają ze wspólnej kuchni wówczas taki budynek powinien zostać spisany jako jedno mieszkanie.

 

 1. Mieszkanie znajduje się w budynku, w którym 90% powierzchni zajmuje szkoła podstawowa. Ponadto znajdują się tam także 4 mieszkania. Do części mieszkaniowej prowadzi oddzielne wejście. Organem prowadzącym szkołę jest miasto Koszyce.

Kto jest właścicielem mieszkania i budynku, w przypadku gdy mieszkania jest wynajmowane przez nauczyciela pracującego w szkole.

 

Odp. W tym przypadku jak Pani słusznie zauważyła będzie wypełniana część budynkowa (budynek nie jest budynkiem wielomieszkaniowym).

Zgodnie z ustaleniami wszystkie mieszkania są zamieszkane (na podstawie umowy najmu)  przez nauczycieli pracujących w szkole.

Ponieważ mieszkania mieszczą się w szkole i to ona ma je do dyspozycji, ale to miasto Koszyce jest właścicielem tych mieszkań należy zaznaczyć:

– w pyt. „Proszę wskazać czyją własnością jest mieszkanie?” odpowiedź: „gminy”

– w pyt.” Mieszkanie zamieszkuje(ą)” w pierwszej kolejności: „osoba(y) z tytułu najmu całego mieszkania”

-w pyt. ”Proszę podać, kto jest właścicielem budynku, w którym znajduje się Pana(i) mieszkanie” odpowiedź: ”gmina”.

 

Zakładamy, że budynek posiada własną kotłownię, czyli jest ogrzewany „ze źródła ciepła zasilającego jeden budynek wielomieszkaniowy” (zgodnie z metodologią Do tej grupy zaliczono mieszkania znajdujące się w budynku niemieszkalnym lub zbiorowego zakwaterowania, w którym ciepło do mieszkań jak i do innych pomieszczeń w tym budynku doprowadzane jest z lokalnej kotłowni obsługującej budynek (np. szpital, szkoła)).

Zaznaczenie opcji „ze źródła ciepła zasilającego jeden budynek wielomieszkaniowy”, powoduje automatyczne przejście do kwestionariusza osobowego, z pominięciem opisu budynku, który w tym przypadku powinien być wypełniony. Jak rozwiązać ten problem?

 

Jeśli zaznaczymy jakikolwiek inny główny sposób ogrzewania mieszkania, możemy wypełnić opis budynku.

 

Odp. Jeżeli budynek szkoły w którym znajdują się te 4 mieszkania posiada własną kotłownię, wówczas należy zaznaczyć opcje c.o indywidualne.

Opisany przykład z metodologii dotyczy przypadku, gdy nadmiar ciepła z kotłowni szpitala, szkoły itd. dostarczany jest do budynku wielomieszkaniowego.

 

 1. Kierowca TIR-a miejsce wykonywania pracy („baza”).

 

Czy dla osoby pracującej jako kierowca TIR-a, jeżdżącej w dłuższe trasy np. tygodniowe, dwutygodniowe (krajowe lub/ i zagraniczne) należy przyjąć rozwiązanie z instrukcji metodologicznej str.49 tj. uznać, że miejsce wykonywania przez niego pracy ma stałą lokalizację (adres, gdzie osoba „zabiera” ciężarówkę przed wyjazdem w te dłuższe trasy)?

 

Odp.

W pierwszym kroku należy ustalić, czy w badanym tygodniu praca była wykonywana w Polsce czy też poza Polską.

W kolejnym kroku ważne jest ustalenie czy aby wykonać pracę kierowca musiał udać się do bazy aby rozpocząć świadczenie pracy. Wtedy stosuje się fragment Instrukcji na str. 50:

 • za posiadającą stałą lokalizację uznawana jest także praca rozpoczynająca się zawsze w stałym miejscu, które można nazwać umownie „bazą” – dana osoba musi się najpierw udać do „bazy”, aby stamtąd rozpocząć swoją pracę np.:
 • kierowca autobusu, ciężarówki itp., który wyrusza w trasę z siedziby swojej firmy (z „bazy”),

 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to w przypadku pracy w Polsce należy wskazać adres do poziomu ulicy (ulica obligatoryjne), a w przypadku pracy poza Polską należy wskazać kraj, w którym ta baza się znajduje.

Inaczej ma się rzecz, jeśli kierowca nie musi udać się do „bazy”. Wówczas zarówno w przypadku wykonywania pracy w Polsce jak i poza Polską należy wskazać odpowiedź „brak stałej lokalizacji”.

Jeśli wiadomo jedynie, że praca wykonywana była poza Polską bez możliwości określenia szczegółów, należy wybrać opcję „poza Polską” a potem „nieznany kraj”.

 

 

 1. Czy osobę nieletnią przebywającą w:

zakładzie poprawczym traktujemy analogicznie jak osobę przebywającą w zakładzie karnym tzn. spisujemy ją pod ostatnim adresem zamieszkania?

ośrodku szkolno-wychowawczym należy dopisać jako mieszkającą pod adresem, pod którym mieszkają jej rodzice / opiekunowie (traktując ją jak ucznia mieszkającego poza domem)?

 

Czy osobę przebywającą w dni robocze w całodobowym domu pomocy społecznej a w weekendy w domu rodzinnym spisujemy jako mieszkającą w obiekcie zbiorowego zakwaterowania?

 

Odp.

Osobę nieletnią przebywającą w:

zakładzie poprawczym spisujemy pod ostatnim adresem zamieszkania

ośrodku szkolno-wychowawczym traktujemy jako ucznia mieszkającego poza domem rodzinnym i spisujemy pod adresem pod którym mieszkają rodzice tej osoby.

 

Osobę przebywającą w dni robocze w całodobowym domu pomocy społecznej, a w weekendy wracającą do domu rodzinnego spisujemy w domu pomocy społecznej. Wizytę w weekendy u rodziny traktujemy jako odwiedziny krewnych.

 

 

Mam pytanie odnośnie  pkt. 14 , gdzie m.in. jest informacja, że osobę nieletnią przebywającą w  zakładzie poprawczym spisujemy pod ostatnim adresem zamieszkania.

Natomiast zakłady poprawcze są ujęte w wykazach OZZ – czy to pomyłka, czy kogoś się spisuje w zakładach poprawczych jako OZZ? Czy zakłady poprawcze otrzymały stosowne powiadomienia o spisie OZZ?

 

Odp.

Zarówno zakłady poprawcze jak i ośrodki szkolno-wychowawcze (których także dotyczyła odpowiedź w pkt. 14) ujęte są w wykazach OZZ i podlegają dodatkowemu, osobnemu badaniu OZZ (dedykowana aplikacja OZZ) a mimo to osoby nieletnie w nich przebywające mają być spisywane w badaniu realizowanym metodą CAPI, CATI, samospisu (z osobami pełnoletnimi) pod ostatnim adresem/adresem zamieszkania rodziców (opiekunów).

 

Jeśli dany obiekt znalazł się na wykazie obiektów zbiorowego zakwaterowania (aktualizowanym przez gminy w ramach prac przygotowawczych do NSP2021) to był do niego wysyłany list Prezesa GUS.

 

 

 

 

 1. Jak traktować studenta studiującego za granicą (nadal zameldowanego na stałe w Polsce) przebywającego za granicą np. 2 miesiące po czym w związku z pandemią i wdrożeniem na uczelni zagranicznej nauczania zdalnego wracającego na dwa/trzy miesiące do kraju i ponownie wracającego za granicę w związku ze zmianą formy nauczania na stacjonarną?

 

Czy dla takiej osoby można zastosować poniższe wytyczne obowiązujące w stosunku do osób, które pracują po 2, 3 miesiące za granicą i na kolejne np. dwa wracają do kraju tj. spisać takie osoby jako przebywające za granicą lub mieszkające w Polsce – w zależności od tego gdzie przebywały w dniu 31 marca 2021?

PYTANIEODPOWIEDŹ
Co z osobami, które pracują 2 lub 3 miesiące za granicą, a następnie wracają na kolejne dwa do miejsca zamieszkania i analogicznie na kolejne 2,3 wyjeżdża do pracy – np. opiekunowie osób starszych za granicą?Osoby, które na 31 marca 2021 r. nie mieszkają w Polsce są traktowane jako „przebywające za granicą”.

Członek rodziny powinien spisać te osoby jako zameldowane, ale w dniu 31 marca 2021 r.  przebywające za granicą, (na pytanie „Czy w dniu 31 marca 2021 r. pod tym adresem były zameldowane osoby, które tego dnia tu nie mieszkały i przebywały za granicą?” powinien odpowiedzieć twierdząco).

Osoba przebywająca za granicą, po zalogowaniu, może również spisać się samodzielnie.

Jeśli osoby takie w dniu 31 marca 2021 r. mieszkają w Polsce (nie są w tym czasie za granicą), podają adres zamieszkania w Polsce.

 

Odp.

W opisanym przypadku należy zastosować przytoczone przez Panią rozwiązanie dotyczące osób pracujących za granicą, czyli uwzględnić miejsce zamieszkania osoby w dniu 31.03.2021 r.

 1. Jak rachmistrz spisuje obcokrajowca w języku, którego nie zna?

 

Odp.

Takiej osobie rachmistrz może zaproponować samospis – aplikacja do samospisu zgodnie z zapisami instrukcji metodologicznej oraz informacjami przekazanymi nam na warsztatach spisowych ma być

dostępna w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

 

 1. Jak spisywać mieszkania wydzielone, ale nieoznaczone oddzielną numeracją, w domu z założenia jednorodzinnym – różne rodziny, różne ogrzewania, oddzielne wejścia? (ten problem był już wielokrotnie poruszany na różnych szkoleniach, ale nadal nie ma jednoznacznych wytycznych w nowej instrukcji metodologicznej)

 

Odp.

Proszę się kierować zapisami z Bryku, który jest zamieszczony na e-learningu tj.

Budynek jednorodzinny jest moją własnością, w którym na osobnych kondygnacjach mieszkają dwie spokrewnione rodziny. Do poszczególnych mieszkań w budynku prowadzą osobne wejścia z zewnątrz. Oba mieszkania nie mają nadanych numerów Jakie informacje dla budynku/mieszkania powinienem podać?

Każda z rodzin podaje umowny numer mieszkania i wskazuje dane dla części budynku, który zajmuje.

Jeżeli nie korzystacie Państwo z wspólnych pomieszczeń (np. kuchni, łazienki) wówczas należy wykazać dwa mieszkania nadając im w danych adresowych umowne numery 1 i 2.

O każdym z mieszkaniu informacje podaje osoba dorosła, która jako pierwsza zalogowała się do spisu.

W przypadku pytania o własność budynku należy wykazać „osoby fizycznej”.

Budynek jednorodzinny jest własnością moich rodziców, w którym na osobnych kondygnacjach mieszkają moi rodzice i ja z rodziną. Do budynku prowadzi jedno wejście z zewnątrz, a do poszczególnych mieszkań prowadzą wejścia z klatki schodowej. Jak spisać ten budynek i mieszkania?

Każda z rodzin podaje umowny numer mieszkania i wskazuje dane dla części budynku (mieszkania), który zajmuje pomijając powierzchnię klatki schodowej.

 

 1. Jakie przyjąć miejsce wykonywania pracy głównej w przypadku lekarza lub psychologa pracującego na własny rachunek, wykonującego pracę w różnych gabinetach (czasem w różnych miejscowościach)?

Czy dla takiej osoby prawidłowym będzie oznaczenie zapisów w Polsce – brak stałej lokalizacji?

Czy też należy wpisać adres tego gabinetu w którym najczęściej wykonuje pracę?

 

Odp.

wyjaśniamy:

lekarz ten ma w tygodniu/miesiącu stały zestaw przychodni, w których leczy i te przychodnie mają stałe adresy,

zatem miejsca, w których pracuje – są stałe

Jako lokalizację powinien podać adres tej przychodni/gabinetu, gdzie spędza najwięcej czasu (a przy jednakowym czasie pracy, gdzie uzyskuje największy dochód).

 

 1. Otrzymaliśmy zapytanie z GBS dot. budynków zamieszkanych przez obcokrajowców.

 

„Na naszym terenie znajdują się firmy zatrudniające obywateli w większości Ukraińców. W związku z tym, że od tego roku numer PESEL stał się niezbędny do rozliczeń w Urzędzie Skarbowym pracownicy ci są masowi meldowani na terenie Gminy (faktycznie też rzeczywiście zamieszkują).

I tak mam następujące sytuacje:

1) w jednej z miejscowości mam zespół kilku budynków należących do firmy zatrudniającej pracowników i tam na chwilę obecną mam zameldowanych i faktycznie zamieszkujących 100 osób.

2) w jednej z miejscowości w jednym budynku należącym do os. fizycznej zamieszkuje 50 osób.”

Czy budynki powinny być traktowane jako OZZ?

 

Odp.

Jeśli podczas aktualizacji gminnej budynki, o których mowa poniżej, zostały wykazane jako OZZ o typie budynku np. hotel pracowniczy, kwatery pracownicze, kwatery dla firm, noclegi dla firm, pokoje dla firm itp. to będzie skierowany do nich list prezesa GUS aby zarządzający obiektem – w tym przypadku pewnie właściciel firmy – przekazał informacje o osobach tam zamieszkujących.

Natomiast jeśli te obiekty nie zostały wykazane przez gminy w wykazie adresowo-mieszkaniowym jako OZZ to mamy normalny spis w mieszkaniach. Każda z tych osób może dokonać spisu w aplikacji elektronicznej NSP podając adres zamieszkania i wskazując, że jest to OZZ – a nie mieszkanie – i dokonać spisu wypełniając tylko ankietę osobową.

Dodatkowo w sytuacji kiedy obiektu nie ma w wykazie OZZ i nie został tam wysłany list, zarządca obiektu będzie mógł  dokonać spisu osób w OZZ. Zarządca powinien zadzwonić na infolinię, gdzie otrzyma login i  będzie mógł autoryzować konto i dokonać spisu osób w OZZ.

 

 1. W związku z wątpliwościami zwracam się poniższym zapytaniem dotyczącym NSP 2021 – mieszkanie zamieszkuje osoba na podstawie innego tytułu.

 

Czy w przypadku zamieszkiwania przez właściciela (osobę fizyczną posiadającą pełne prawo własności do mieszkania) tylko z mężem/żoną nigdy nie oznaczamy dodatkowo pozycji „mieszkanie zamieszkuje osoba na podstawie innego tytułu”?

tzn. traktujemy małżeństwo jako jeden podmiot (kierując się wyjaśnieniem do pkt. 40 z czatu z zakresu metodologii) i oznaczamy zawsze tylko pozycję „przynajmniej jedna osoba będąca właścicielem całego lub części mieszkania”? – TAK

 

Czy w przypadku zamieszkiwania dziecka z ojcem (osobą wynajmującą mieszkanie spółdzielcze własnościowe) nie oznaczamy dla dziecka pozycji „mieszkanie zamieszkuje osoba na podstawie innego tytułu” z powodu tego, że ojciec nie jest głównym lokatorem a tylko sublokatorem?

Chodzi o poniższy przykład z BRYKU:

Jeżeli wynajmuję mieszkanie spółdzielcze własnościowe i zamieszkuję w nim ze swoim dzieckiem jakie opcje powinnam zaznaczyć?

W takiej sytuacji należy zaznaczyć tylko jedną opcję „przynajmniej jedna osoba z tytułu podnajmu całego lub części mieszkania (dotyczy także najmu części mieszkania)”.

Jeżeli (tu: mówimy tylko o mieszkaniu SM własnościowym):

– ojciec byłby głównym lokatorem i zamieszkiwał z dzieckiem wówczas zaznaczamy odpowiedzi: „przynajmniej jedna osoba mająca spółdzielcze prawo (własnościowe lub lokatorskie) do mieszkania” oraz „osoba(y) na podstawie innego tytułu”;

– ojciec z dzieckiem wynajmowałby pokój (w tej sytuacji ojciec z dzieckiem są sublokatorami) i mieszkał z głównym lokatorem wówczas należałoby zaznaczyć dla głównego lokatora: „przynajmniej jedna osoba mająca spółdzielcze prawo (własnościowe lub lokatorskie) do mieszkania” a dla ojca z dzieckiem: ”przynajmniej jedna osoba z tytułu podnajmu całego lub części mieszkania (dotyczy także najmu części mieszkania)”;

– ojciec z dzieckiem wynajmowałby całe mieszkanie „przynajmniej jedna osoba z tytułu podnajmu całego lub części mieszkania (dotyczy także najmu części mieszkania)” – przywołany przykład analogiczny z Bryku;

 

 1. Wersja aplikacji do samospisu nie ma opcji zaznaczenia faktu bycia osobą bezdomną. Taka informacja będzie dostępna jedynie w kanale CATI i CAPI. Ma się ona pojawiać łącznie z podaniem nazwy miejscowości. Po zaznaczeniu informacji o bezdomności osoby i podaniu miejscowości w której mieszka bezdomny – będzie następowało przejście do kwestionariusza osobowego.

Dlatego też przede wszystkim należy spróbować ustalić adres osoby bezdomnej, w dniu 31.03.2021 r.

I tak:

 • Osoby bezdomne przebywające w momencie krytycznym spisu w obiektach zbiorowego zakwaterowania (OZZ) zostaną spisane przez zarządzających tymi obiektami.
 • Osoba bezdomna, która w dniu krytycznym spisu przebywała w obiekcie zbiorowego zakwaterowania dla osób bezdomnych  – powinna jako miejsce zamieszkania podać adres obiektu i w kolejnym pytaniu formularza zaznaczyć odpowiedź, że mieszkała w OZZ oraz wpisać jego rodzaj i nazwę, a następnie wypełnić kwestionariusz osobowy (nie wypełnia kwestionariusza mieszkaniowego).
 • Osoba bezdomna, która 31.03.2021 r. przebywała w pomieszczeniu nie będącym mieszkaniem np. piwnicy, baraku, szopie itp. wpisuje adres takiego pomieszczenia lub adres posesji, na której się ono znajduje.

Jeżeli osoba bezdomna, która chce dokonać samospisu, a nie ma adresu zamieszkania (nawet w pomieszczeniu nie będącym mieszkaniem) lub nie chce go podać – należy pomóc takiemu respondentowi w dokonaniu spisu przez telefon, gdzie rachmistrz telefoniczny będzie miał możliwość zaznaczenia w aplikacji „osoba bezdomna” i wpisania tylko nazwy miejscowości zamieszkania po czym nastąpi przejście do kwestionariusza osobowego.

 

Wytyczne do samospisu w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021