Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sesja Rady Miejskiej Trzcianki - 9 maja 2022 r.10 czerwca 2022

W miniony czwartek, 9 czerwca, odbyło się posiedzenie trzcianeckich rajców. W porządku obrad znalazło się jedenaście projektów uchwał. Przyjmując porządek obrad postanowiono jednak zdjąć projekt w sprawie górnych stawek opłat za usługę odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

 

Po przyjęciu protokołu z 48. sesji, przedstawiciel gminy Trzcianka w Radzie Społecznej ZZOZ w Czarnkowie, Pani radna Wioletta Szukajło, zaprezentowała sprawozdanie z prac Rady.

 

Kolejną prezentację, tym razem przedstawiającą projekt koncepcji obwodnicy Trzcianki omówił burmistrz Krzysztof W. Jaworski.

 

W części uchwałodawczej radni pochylili się nad zmianami do budżetu gminy na rok 2022, zaciągnięciem pożyczek z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Termomodernizację budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance” przy ul. Kopernika 9 oraz przy ul. Sikorskiego 40. Udzielono Młodzieżowemu Domowi Kultury wsparcia finansowego w wysokości 5.000 zł na zadania z zakresu promocji kultury, przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Fabrycznej. Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie nieruchomości niezabudowanej przy jeziorze Logo na własność gminy Trzcianka od Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa.

 

Podjęto dyskusję przy projekcie uchwały zmieniającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego. Zaproponowane przez burmistrza zmiany dotyczyły przesunięcia terminów w harmonogramie konsultacji, ilości realizowanych wniosków (z 2 wiejskich i 2 miejskich na 1 wiejski i 1 miejski) oraz wprowadzono zapis mówiący o tym, że zgłaszane projekty muszą mieć charakter publiczny i znajdować się w miejscach ogólnodostępnych. Z ust radnych padały propozycje zawieszenia prac nad budżetem obywatelskim, z drugiej strony inicjatywa społeczna znajdowała duże poparcie. Ostatecznie w głosowaniu 8-za, 0-przeciw, 9-wstrzymujących się przyjęto propozycje burmistrza.

 

Kolejne posiedzenie trzcianeckiej Rady zaplanowane jest na 30 czerwca, podczas którego zaprezentowany zostanie Raport o stanie gminy Trzcianka za rok 2021 oraz odbędzie się głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Trzcianki.

 

 

LINK do transmisji obrad  -> KLIK 

 

 

Galeria zdjęć : 

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/22 z 28 kwietnia 2022 r.
 4. Informacja przedstawiciela gminy Trzcianka z prac Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Trzciance oraz Rady Społecznej ZZOZ w Czarnkowie.
 5. Sprawozdanie z prac nad projektem koncepcji obwodnicy.
 6. Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2021-2035.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 10. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 11. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu promocji.
 12. Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługę odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunal-nymi na rzecz gminy oraz za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Fabrycznej.
 14. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości niezabu-dowanej na własność gminy Trzcianka od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 15. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w punkcie opieki sprawowanej w formie dziennego opiekuna prowadzonego przez gminę Trzcianka dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/45/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Trzcianka.
 17. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 18. Informacja o pismach adresowanych do Rady.
 19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
 20. Zamknięcie obrad.