Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sesja Rady Miejskiej Trzcianki - 31 sierpnia 2022 r.31 sierpnia 2022

W środę 31 sierpnia 2022 r. odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Trzcianki, która rozpocznie się o godz.1300 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr L/22 z sesji z 30.06.2022 r. oraz protokołu Nr LI/22 z sesji z 8.07.2022 r.
 4. Uchwała krajobrazowa – informacja o stopniu zaawansowania prac nad dokumentem.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2022-2035.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Sikorskiego 40).
 8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Kopernika 9).
 9. Projekt uchwały w sprawie zwiększenia przez gminę Trzcianka kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego do Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Trzciance.
 10. Projekt uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w południowym rejonie wsi Siedlisko.
 11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Stobno w rejonie ulicy Kasztanowej.
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka dla części drogi wojewódzkiej nr 180 w obrębach geodezyjnych Stobno i Wrząca.
 13. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 14. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Trzcianka a Skarbem Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzcianka.
 15. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Trzcianka
  a osobą fizyczną.
 16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
 17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/233/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Trzcianka.
 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Trzcianka na rok szkolny 2022/2023.
 19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/401/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie gminy Trzcianka oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 20. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Trzcianka.
 21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr L/464/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli.
 22. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Krzyż o uznanie za ochronne lasów położonych w granicach administracyjnych gminy Trzcianka.
 23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LX/463/14 Rady Miejskiej Trzcianki  z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia gminy Trzcianka do stowarzyszenia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
 24. Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej Trzcianki do Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 25. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr L/530/22 Rady Miejskiej Trzcianki z 30 czerwca 2022 r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na II półrocze 2022 roku.
 26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 27. Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę.
 28. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 29. Informacja o pismach adresowanych do Rady.
 30. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
 31. Zamknięcie obrad.

 

Transmisja z sesji na stronie – KILK