Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sesja Rady Miejskiej Trzcianki 30 czerwca 2022 r.4 lipca 2022

W czwartek, 30 czerwca, przed przerwą wakacyjną, odbyła się 50. sesja Rady Miejskiej Trzcianki. Znaczenie posiedzenia było tym większe, gdyż w porządku obrad znalazła się prezentacja i debata nad „Raportem o stanie Gminy Trzcianka w 2021 roku”, projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Trzcianki i w sprawie absolutorium.
Przed przystąpieniem do procedowania ww. uchwał. Radni zajęli się tematem związanym z planem funkcjonalno-użytkowym przyszłej pływalni w Trzciance. Zastępca Burmistrza Witold Putyrski omówił projekt pływalni, który został wykonany w 2017 roku podkreślając, iż ówczesny koszt budowy miał wynieść 33 mln zł. Radni do 1 lipca br. winni złożyć pisemne uwagi odnośnie budowy przyszłej pływalni, które miałby być uwzględnione w nowym projekcie.

 

Kolejnym istotnym tematem 50. sesji był projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługę odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Burmistrz Krzysztof W. Jaworski zaproponował autopoprawką wprowadzenie do kwot obowiązujących od 2018 roku 60% podwyżki, jednak radni przegłosowali wniosek Komisji Gospodarczej, która zaproponowała 40% wzrost górnych stawek mimo, że firmy prowadzące usługi komunalne (Kombud, Altvater) przedstawiły uzasadnienia dotyczące wprowadzenia zmian w obowiązujących stawkach podyktowane wzrostem płacy minimalnej, wzrostem cen ubezpieczenia, wzrostem paliw i mediów oraz inflacją.
„Raport o stanie Gminy Trzcianka w 2021 roku” zaprezentował Burmistrz Trzcianki. Mimo pandemii i wielu ograniczeń w gminie dużo się działo zarówno kulturalnie, sportowo, jak i inwestycyjnie. Udało się zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia i wypracować dochód. Podsumowaniem wystąpienia Burmistrza były dwa filmy prezentujące w dużym skrócie wydarzenia minionego roku. W kolejnym punkcie „Debata nad Raportem o stanie Gminy Trzcianka” przez dłuższy czas nie było chętnych do podjęcia dyskusji, dopiero po wystąpieniu mieszkańca Trzcianki Pana Piotra Halamy radni zabrali głos. Opozycja zarzucała Włodarzowi brak współpracy, a z drugiej strony sympatycy dziękowali za wszystkie wydarzenia i działania, które miały miejsce w 2021 roku. Ostatecznie jednak w głosowaniu za – 6, przeciw – 3 i wstrzymujących się – 10 nie udzielono wotum zaufania Burmistrzowi Trzcianki.

 

Sprawozdania finansowe zaprezentowała Skarbnik Gminy Joanna Zieńko. Następnie odczytane zostały uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2021, które były pozytywne oraz uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki, gdzie również wypracowano pozytywną opinię. Ze względu na brak dyskusji Przewodniczący zarządził w pierwszej kolejności głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2021 rok, które przyjęto 17 głosami za, przy 2 wstrzymujących się i 0 sprzeciwu. Po czym radni przegłosowali uchwałę w sprawie absolutorium: za – 9 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 10, nie udzielając tym samym absolutorium.
Mimo wyników głosowania, przedstawiciele sołtysów i pracowników urzędu podziękowali Burmistrzowi Krzysztofowi W. Jaworskiemu i Skarbnikowi Gminy Joannie Zieńko. Burmistrz podsumowując zaznaczył, że stan gminy to nie efekt działania jednego człowieka, ale całego zespołu ludzi. Ważne jest by iść razem i wspólnie tworzyć, natomiast krytyka powinna być konstruktywna, zaś zaangażowanie w samorząd zostanie ocenione i rozliczone przez mieszkańców podczas wyborów.

 

W późnych godzinach wieczornych Przewodniczący zamknął obrady 50. sesji Rady Miejskiej Trzcianki.

 

 

Galeria zdjęć z posiedzenia Rady Miejkiej Trzcianki na fanpage’u Miasto i Gmina Trzcianka:

 

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLIX/22 z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 9.06.2022 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługę odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 5. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego w zakresie terenu dotyczącego Gminy Trzcianka.
 6. Projekt uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na II półrocze 2022 roku.
 7. Prezentacja „Raportu o stanie Gminy Trzcianka w 2021 roku.”.
 8. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Trzcianka w 2021 r.”.
 9. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Trzcianki.
 10. Sprawozdanie: z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2021 rok; z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok, finansowe gminy Trzcianka za 2021 rok oraz informacja o stanie mienia gminy Trzcianka;
  10a) Uchwała Nr SO-15/0954/261/2022 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z 24.05.2022 r. r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Trzcianka za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami.
  10b) Uchwała Nr 1/22 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki z 13.06.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu wykonania budżetu gminy Trzcianka na 2021 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
  10c) Uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki o udzielenie Burmistrzowi Trzcianki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
  10d) Dyskusja nad ww. materiałami.
  10e) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2021 rok.
  10f) projekt uchwały w sprawie absolutorium.
 11. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 12. Informacja o pismach adresowanych do Rady.
 13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
 14. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Obrady będzie można oglądać za pośrednictwem nowej platformy eSesja.tv  -> KLIK