Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sesja Rady Miejskiej Trzcianki - 25 maja 2023 r.26 maja 2023

25 maja odbyło się 64. posiedzenia trzcianeckiej Rady. Otwierając obrady Przewodniczący Robert Matkowski odczytał list okolicznościowy w związku z przypadającym 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego.

 

Następnie zgromadzeni zapoznali się z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów gminy Trzcianka. Drugim tematem była sytuacja finansowa gminy – stan zadłużenia, spłaty kredytów i możliwości finansowe.

 

Część uchwałodawczą otworzyły tradycyjnie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dokonano drobnych korekt i ujednolicono uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie sołectw. Podwyższono kwotę dotacji z 50 tys. zł na 100 tys. zł dla spółek wodnych, przekazano 5 tys. zł dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na realizację zadań promocyjnych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance, postanowiono zamknąć cmentarz ewangelicki położony w obrębie ul. Grottgera i Ks. P. Skargi oraz wyrażono zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości wykorzystywane na cele rolne.

 

Rada pochyliła się nad planem sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów i uchwaliła zmianę w spawie nadania statutu Oddziałowi Żłobkowemu w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Trzciance.

 

Na koniec części uchwałodawczej rozpatrzono uchwały społeczne tj. w sprawie przystąpienie gminy Trzcianka do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”, do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i przyjęto Program Wspierania Rodziny w gminie Trzcianka na lata 2023-2025.

 

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu:
a) Nr LXII/23 z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30.03.2023 r.,
b) Nr LXIII/23 z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20.04.2023 r.
4. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka.
5. Sytuacja finansowa gminy – stan zadłużenia, spłaty kredytów, możliwości finansowe.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2023-2035.
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Trzcianka.
9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie sołectw w gminie Trzcianka, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
10. Projekt uchwały zmieniającej zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Trzcianka spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji i sposobu jej rozliczania.
11. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim przy realizacji zadań z zakresu promocji.
12. Projekt uchwały w sprawie zamknięcia cmentarza na terenie gminy Trzcianka.
13. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w gminie Trzcianka oraz granic ich obwodów.
15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Oddziałowi Żłobkowemu w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Trzciance.
16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Trzcianka do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Trzcianka do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Trzcianka na lata 2023-2025.
19. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
20. Informacja o pismach adresowanych do Rady.
21. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
22. Zamknięcie obrad.

 

Link do transmisji:

Oglądaj sesję na żywo – kliknij tutaj

 

Rada Miejska Trzcianki podczas sesji