Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sesja Rady Miejskiej Trzcianki - 25.11.2021 r.25 listopada 2021

W czwartek, 25 listopada 2021 r. o godz.13:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Trzcianki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLII/21 z 28.10.2021 r.
 4. Stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie lokalizacji i budowy pływalni.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2021-2032.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Trzcianki.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla gminy Trzcianka na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2029.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3 oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę NR XVII/167/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowo lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/275/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Trzcianka.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2022 rok.
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Sadowej i Ogrodowej.
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę NR XXXV/355/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Trzcianki na 2022 rok.
 17. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 18. Informacja o pismach adresowanych do Rady.
 19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
 20. Zamknięcie obrad.

 

Aby oglądać obrady na żywo, kliknij tutaj