Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Sesja Rady Miejskiej Trzcianki - 24 listopada br.24 listopada 2022

O godz.13:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki odbędzie prezentacja projektu budżetu na rok 2023, a o godz. 14:00 rozpocznie się Sesja Rady Miejskiej Trzcianki.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LV/22 z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 27 października 2022 r.
 4. Promocja inwestycyjna gminy.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2022-2035.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/578/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
 10. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki kontroli nie przewidzianej w półrocznym planie pracy na II półrocze 2022 r.
 11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/45/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Trzcianka.
 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LII/544/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Trzcianka a Skarbem Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzcianka.
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Trzcianki przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego.
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLXLII/445/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/379/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 16. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 17. Informacja o pismach adresowanych do Rady.
 18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Transmisja z sesji na stronie: KLIK