Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Regulamin konkursu “Eko Tablice w Trzciance”2 czerwca 2022

Organizator Konkursu:
Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, Referat Ochrony Środowiska

 

Cele Konkursu:
Podnoszenie świadomości ekologicznej oraz zwiększenie wiedzy dzieci na temat gospodarki odpadami komunalnymi, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony przyrody.

 

Uczestnicy:
Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas 1-3 szkół podstawowych.

 

Harmonogram realizacji:
od 2 czerwca 2022 r. (od godz. 7:30) do 29 czerwca 2022r. (do godz. 15:00) – możliwość złożenia oraz pobrania kart konkursowych wraz z mapą gry miejskiej;

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi: 30.06.2022 r., o godz. 14:00 na stronach internetowych tj. ww.trzcianka.pl oraz fb;

Nagrody zostaną wręczone w pokoju nr 001, dnia 1.07.2022 r. – o godz: 10:00;

 

Zasady Ogólne:

 

Rodzice z dziećmi zgłaszają się do tut. urzędu od 2 czerwca 2022 r.  (biuro nr 001) w celu pobrania mapy (zaznaczone place zabaw, na których znajdują się tablice edukacyjne) oraz karty z zadaniami do rozwiązania na podstawie informacji zawartych na tablicach i miejscami na pieczątki z odwiedzanych placów zabaw.
Uczestnicy na karcie zadań przybijają 5 pieczątek z tablic umieszczonych na placach zabaw, 1 rysunek w miejscu pieczątki – zgodny z tematyką opisaną na tablicy oraz 1 pieczątka zostanie przybita w Urzędzie Miejskim przy oddawaniu karty;
Pobieranie kart konkursowych oraz map jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek-środa od 7:30 do 15:30, czwartek od 7:30 do 16:30 i piątek od 7:30 do 14:30 w Urzędzie Miejskim Trzcianki w pokoju nr 001;
Grę wygrywają 3 osoby, które odpowiedzą na wszystkie pytania oraz zdobędą wszystkie pieczątki. Jeśli żadna z osób nie odpowie poprawnie na wszystkie pytania, brane będą pod uwagę te osoby, które udzieliły najwięcej poprawnych odpowiedzi;

 

Jeśli dojdzie do remisu, decydować będzie kolejność składania Kart w Urzędzie Miejskim Trzcianki. Jeśli również w tym przypadku do nagród będzie kwalifikować się więcej niż 3 osoby wówczas pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki wybiorą te karty, w których własnoręcznie wykonana pieczątka będzie:

1) zgodna z tematem opisanym na tablicy,
2) najbardziej kreatywna
3) starannie wykonana

 

6. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) Jacek Kowalski

2) Magdalena Konradowska

3) Katarzyna Sawczyn

 

7. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),dalej: „RODO”, informuje się, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Trzcianki z siedzibą w Urzędzie Miejskim Trzcianki, przy ul. Sikorskiego 7, e-mail: ratusz@trzcianka.pl;
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Burmistrza Trzcianki jest Pan dr Bartosz Mendyk . Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@drmendyk.pl;
Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa;
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetworzenie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych;
Przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

 

Na zdjęciu znajduje się ekotablica.