Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej
  • Strona główna
  • >
  • Aktualności
  • >
  • Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego pod nazwą: "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu gminy Trzcianka sprawowanej przez dziennego opiekuna".

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego pod nazwą: "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu gminy Trzcianka sprawowanej przez dziennego opiekuna".7 października 2020

BURMISTRZ TRZCIANKI

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację w roku 2021 zadania publicznego pod nazwą:
„Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu gminy Trzcianka sprawowanej przez dziennego opiekuna”.

I. PODSTAWA PRAWNA:

1. art. 45 i 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.);

2. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);

3. uchwała Nr XXV/267/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 września
2020 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

II.   ADRESAT KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, mających organizować opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

III.   RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH:

1. Celem zadania jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna w oddziale przedszkolnym w Runowie.

2. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

3. Wysokość środków przeznaczonych w 2021 r. przez gminę Trzcianka na realizację zadania wynosi 51.600,00 zł brutto (zgodnie z realizowanym projektem pn.: „Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020).

4. Planowana liczba dzieci do objęcia opieką przez dziennego opiekuna – 5.

5. Planowana liczba dziennych opiekunów – 1.

IV.   PRZEDMIOT KONKURSU:

1. Przedmiotem konkursu jest dokonanie wyboru dziennego opiekuna,
z którym gmina Trzcianka, działając w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, podpisze umowę o pracę. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2. Organizowanie i zapewnienie opieki przez dziennego opiekuna na dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, posiadającymi stałe miejsce zamieszkania na terenie gminy Trzcianka, obejmuje:

1) przygotowanie koncepcji organizacji opieki sprawowanej w formie dziennego opiekuna zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3, z uwzględnieniem podania wyżywienia (catering);

2) sprawowanie opieki przez nie więcej niż 8 godzin dziennie,
od poniedziałku do piątku:

a) w przypadku dzieci zdrowych, nie wymagających szczególnej opieki
i powyżej 1 roku życia nad maksymalnie 5 dzieci;

b) w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki – maksymalnie nad 3 dzieci;

3) zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego z nich;

4) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla wieku dziecka;

5) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, będącym pod opieką dziennego opiekuna.

V.   WYMOGI FORMALNE:

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

2. Oferta powinna zostać sporządzona komputerowo lub wypełniona czytelnym pismem i posiadać odręczny podpis oferenta.

3. Oferty, które nie spełnią wymogów, określonych w pkt 1 i 2, zostaną złożone niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, zostaną złożone na nieaktualnym druku albo po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

4. Złożone oferty nie będą zwracane.

VI.   WYMOGI MERYTORYCZNE:

W otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział osoby fizyczne, które spełniają wymogi określone w art. 39 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.:

1. Dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona.

3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

4. Nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

5. Odbyły szkolenie dla opiekunów dziennych, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.
w wymiarze: 160 godzin albo 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym
z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeśli posiada kwalifikacje o których mowa w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

6. Jeśli oferent nie spełnia wymogów z pkt 5 to zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, w którym zobowiązuje się do odbycia wymaganego kursu przed podpisaniem umowy o pracę czyli do 31 grudnia 2020 r. Gmina Trzcianka pokryje koszty ww. szkolenia na podstawie umowy z oferentem, który zostanie wyłoniony w konkursie.

7. Odbyły nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

8. Posiadają aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zobowiązują się do zachowania jej ważności do końca obowiązywania umowy.

9. Zadeklarują chęć sprawowania opieki nad dziećmi od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 godzin dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

VII.  WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

1. Formularz oferty (zał. nr 2).

2. Oświadczenie oferenta o udzieleniu rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi (zał. nr 3).

3. Oświadczenie oferenta o nie pozbawieniu praw rodzicielskich
(zał. nr 3).

4. Oświadczenie oferenta o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego
(zał. nr 3).

5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

6. Kopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

7. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości informacji o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącej załącznik nr 4 do ogłoszenia.

8. Zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.

9. Zaświadczenie (kserokopia) o odbytym szkoleniu dla dziennych opiekunów (jeśli oferent posiada).

10. Potwierdzenie odbycia kursu z zakresu pierwszej pomocy nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.

11. Referencje (jeżeli oferent posiada).

VIII.    OCENA FORMALNA OFERT:

Ocena formalna obejmuje:

1. złożenie oferty w dopuszczalnym terminie;

2. poprawność formularza oferty i jego wypełnienia;

3. kompletność złożonych dokumentów;

4. oferty, które spełniają wymienione wyżej kryteria zostaną dopuszczone do kolejnego etapu postępowania – oceny merytorycznej.

IX.   OCENA MERYTORYCZNA OFERT:

Ocena merytoryczna oferty obejmuje weryfikację spełnienia wymogów przedstawionych pod pozycją VI -WYMOGI MERYTORYCZNE.

X.   DODATKOWA OCENA:

Wszyscy oferenci, których oferty spełnią wymogi formalne, dodatkowo wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Termin rozmowy zostanie ustalony indywidualnie. Ocena będzie stanowiła składową ogólnej punktacji stosowanej w celu rozstrzygnięcia konkursu.

XI.    TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki ul. Sikorskiego 7, w terminie do 29 października 2020 r. do godz. 12:00. W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert dziennych opiekunów” wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu oferenta.

XII.   TRYB I KRYTERIA OCENY:

1. Oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Trzcianki.

2. Wyboru ofert Komisja Konkursowa dokonuje w oparciu o kryteria i punktację określoną w tabeli, jak niżej:

LP.KRYTERIA OCENYMAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
1Spełnienie wymogów określonych w art.. 39 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat35
2Wykształcenie oferenta5
3Doświadczenie oferenta w pracy z dziećmi w wieku do lat 35
4Ocena na podstawie indywidualnej rozmowy5
5Koncepcja sprawowania opieki nad dziećmi10
RAZEM30

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

4. Decyzję o wyborze oferenta podejmuje Burmistrz Trzcianki.

5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.

6. Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzcianki,

b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7,

c) na stronie internetowej www.trzcianka.pl.

7. Umowa o pracę z dziennym opiekunem zostanie zawarta pomiędzy Gminnym Przedszkolem Nr 4 w Trzciance a dziennym opiekunem.

8. Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Umowę ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie zawiera Gmina Trzcianka.

9. Burmistrz Trzcianki będzie prowadził wykaz dziennych opiekunów,
z którymi zawarł umowę.

XIII.  INFORMACJE DODATKOWE

1. Otwarty konkurs ofert jest ściśle powiązany z udziałem Gminy Trzcianka w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020, pn.: „Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka”.

2. Umowa o pracę z opiekunem dziennym zostanie zawarta pomiędzy nim a Gminnym Przedszkolem Nr 4 w Trzciance.

3. Miejscem wykonywania pracy będzie udostępniony przez Gminę Trzcianka lokal znajdujący się w Runowie nr 49.

4. Kwota rocznego wynagrodzenia przeznaczona w projekcie na zatrudnienie dziennego opiekuna wynosi 51.600,00 zł brutto.

5. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyny;

b) przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

6. Dodatkowych informacji udziela dyrektor Gminnego Przedszkola Nr 4
w Trzciance tel. 67/216-30-01 oraz pracownik Urzędu Miejskiego Trzcianki pod nr tel 67/352-73-75.

 

 

KONKURS NA DZIENNEGO OPIEKUNA – plik w wersji edytowalnej