Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Ogłoszenie Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2021”27 kwietnia 2021

Stowarzyszenie Czarnkowsko– Trzcianecka Lokalna Grupa Działania we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

1. Beneficjenci

1.1 Wnioski o dotację w ramach Konkursu mogą składać:

– organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,

z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,

– zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,

– oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

– grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej.

Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.

– grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.

1.2 W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • mają siedzibę w gminach: Krzyż Wielkopolski, Drawsko, Wieleń, Lubasz, Połajewo, Trzcianka, Czarnków, Miasto Czarnków,
 • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

1.3 Udziału w Konkursie nie mogą brać:

 • wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji,
 • organizacje/instytucje niewymienione powyżej.

 

2. Termin składania wniosków

Od 19 kwietnia 2021 roku do 19 maja 2021 roku.

 

3. Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków on-line, który:

 

4. Kwota dostępna w ramach ogłoszenia wynosi:

Min. 30 000,00zł.

 

5. Forma wsparcia

Dotacja

 

6. Wkład własny:

Organizacja/grupa/Inicjatywa Działaj Lokalnie ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie i w 2021 roku projektów służących walce z pandemią lub przeciwdziałaniu skutkom pandemii), pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

 

7. Informacje o wysokości dotacji:

Kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 3.000 złotych.

 

8. Założenia oraz cel konkursu

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;
 • przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.

 

9. Określenie ram czasowych realizacji zadania:

Minimum: 2 miesiące,

Maksymalnie: 4 miesiące.

 

10. Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy oraz regulamin konkursu dostępne są w biurze Czarnkowsko– Trzcianecka Lokalna Grupa Działania oraz na stronie internetowej
www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/asp/pl_start.asp?typ=23&menu=575&strona=1&sub=490

 

11. Dodatkowe informacje

Informacje są udzielane w Biurze Stowarzyszenia Czarnkowsko- Trzcianecka Lokalna Grupa Działania,
ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków, tel. 67 344 16 53; 603 074 945.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE – pobierz plik pdf.

REGULAMIN LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO – pobierz plik pdf.

REGULAMIN LOKALNEJ KOMISJI GRANTOWEJ – pobierz plik pdf.

WZÓR WNIOSKU – pobierz plik pdf.

Sylwia Konopka