Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Nabór wniosków na rozwój działalności gospodarczej i warsztat przygotowania wniosków12 maja 2021

Ogłoszenie nr 09/2021

Czarnkowsko- Trzcianecka Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na:

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych

 

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Data ogłoszenia naboru: 11.05.2021 r.

Termin składania wniosków: od 25 maja  2021 r. do 07 czerwca  2021 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 150 852,60 EURO

Maksymalna wysokość pomocy:  100 000,00 zł

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

  • refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70 % (na podstawie zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020 dla obszaru Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, rozdział VI, tabela 16, str. 47).

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz dwóch w wersji dokumentu elektronicznego (format.exel) zapisany na informatycznym nośniku danych należy składać  w biurze Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w terminie naboru wniosków.

Zakres tematyczny:

Zakres tematyczny jest zgodny z §2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2019 poz. 664z późn. zm.) – ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym
    w ogłoszeniu. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
    na lata 2014-2020.
  1. Operacja musi być zgodna z LSR.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny: Współpraca dla rozwoju obszaru

Cel szczegółowy: Rozwój przedsiębiorczości

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych

  1. Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów (16,8 pkt) oraz mieścić się w limicie środków. W przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje data i godzina złożenia wniosku.

Sposób składania wniosku     

Wniosek  wraz  z  załącznikami  należy  złożyć  w  biurze Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD  osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną  w  wersji papierowej oraz elektronicznej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane. Złożenie  wniosku  potwierdza  się  na  jego  kopii.  Potwierdzenie  zawiera  datę i  godzinę  złożenia  wniosku  oraz  jest  opatrzone  pieczęcią  LGD  i  podpisane przez  osobę  przyjmującą  wniosek.
O  terminie  złożenia  wniosku  decyduje data wpływu do biura Cz-T LGD. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, dostępne są w biurze Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania oraz na stronie internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl

Dodatkowe informacje

Informacji udzielają pracownicy biura LGD ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30, tel. 67 344 16 53, email: biuro@czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl

 

Przejdź do strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przejdź do strony internetowej Dep. PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

 

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (Załącznik nr 2 do ogłoszenia) – pobierz plik pdf.

Formularze wniosków o przyznanie wsparcia, biznesplan oraz pozostałe druki- pobierz

Opis zgodności z kryteriami lokalnymi – pobierz plik pdf.

Lokalne kryteria wyboru operacji – pobierz plik pdf.

Ogłoszenie o naborze – pobierz plik pdf.

Załącznik nr 1 – pobierz plik pdf.

Lokalna Strategia Rozwoju – pobierz plik pdf.

RODO klauzula osoba fizyczna – pobierz

 


 

Niebawem rozpocznie się nabór wniosków na rozwój działalności gospodarczej dlatego też informujemy, że 14 maja 2021 roku o godz. 13:00 odbędzie się w formie online WARSZTAT dotyczący przygotowania wniosków o przyznanie pomocy oraz o zasadach realizacji operacji.

Uprzejmie Państwa prosimy o mailowe zgłaszanie chęci uczestniczenia w warsztacie.

Jednocześnie informujemy, że potwierdzeniem skorzystania ze szkoleń- jednego z punktowanych kryteriów wyboru operacji będzie wcześniejsze zgłoszenie mailowe oraz udział w warsztacie.

 

Poniżej wskazujemy:

 

Nabór wniosków na rozwój działalności gospodarczej i warsztat przygotowania wniosków