Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

NABÓR WNIOSKÓW NA ODNOWĘ OBSZARU LGD21 września 2021

Ogłoszenie nr 10/2021

Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na:

Przedsięwzięcie 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Data ogłoszenia naboru: 20.09.2021 r.

Termin składania wniosków: od 04 października 2021 r. do 18 października  2021 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 189 894,07 EURO

Indykatywna kwota wsparcia w PLN wyliczona po kursie 4,00 zł to 759 576,28 zł

Wysokość pomocy: od 50 000,00 zł do 300 000,00 zł

 

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

  •  jednostki sektora finansów publicznych – max 63,63 %
  • podmioty wykonujące działalność gospodarczą – max 70%
  • organizacje pozarządowe – max 100%

(na podstawie zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020 dla obszaru Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, rozdział VI, tabela 16, str. 47).

 

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz dwóch w wersji dokumentu elektronicznego (format.excel) zapisany na informatycznym nośniku danych należy składać  w biurze Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania
w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków, w dniach od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30 w terminie naboru wniosków.

 

Zakres tematyczny:

Zakres tematyczny jest zgodny z §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2019 poz. 664 z późn. zm.) – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.
  2. Operacja musi być zgodna z LSR.

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny: Współpraca dla rozwoju obszaru

Cel szczegółowy: Wzrost atrakcyjności obszaru

Przedsięwzięcie 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

  1. Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów (18,75 pkt) oraz mieścić się w limicie środków. W przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje data i godzina złożenia wniosku.

 

Sposób składania wniosku        

Wniosek  wraz  z  załącznikami  należy  złożyć  w  biurze Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD  osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną  w  wersji papierowej oraz elektronicznej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane. Złożenie  wniosku  potwierdza  się  na  jego  kopii.  Potwierdzenie  zawiera  datę i  godzinę  złożenia  wniosku  oraz  jest  opatrzone  pieczęcią  LGD  i  podpisane przez  osobę  przyjmującą  wniosek.  O  terminie  złożenia  wniosku  decyduje data wpływu do biura Cz-T LGD. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, dostępne są w biurze Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania oraz na stronie internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl

 

Dodatkowe informacje

Informacji udzielają pracownicy biura LGD ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30, tel. 67 344 16 53, email: lgd.czarnkow@wp.pl

 

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 2 do ogłoszenia) – pobierz

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularze wniosków o płatność oraz formularze umowy o udzielenie wsparcia – pobierz

Dokumenty potwierdzające opis zgodności z lokalnymi kryteriami – pobierz plik pdf. / pobierz plik doc.

Lokalne kryteria wyboru operacji – pobierz plik pdf.

Ogłoszenie o naborze – pobierz plik pdf.

Procedury oceny i wyboru operacji – pobierz plik

Planowane do osiągnięcia wskaźniki – pobierz plik

Lokalna Strategia Rozwoju – pobierz plik pdf.