Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Moja Gmina Trzcianka w barwach biało-czerwonych21 kwietnia 2021

ORGANIZATOR KONKURSU:

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance,

 1. Sikorskiego 22, 64 – 980 Trzcianka, tel. 67 216 33 59

e-mail: dzieci@biblioteka-trzcianka.pl

 

CELE KONKURSU:

– kształtowanie postaw patriotycznych,
– budowanie i wzmacnianie przynależności do naszej „małej” ojczyzny,

– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 

HARMONOGRAM KONKURSU

 • 21.04.2021 r. – ogłoszenie konkursu,
 • 04.2021 r. – 28.04.2021 r. – gromadzenie prac konkursowych,
 • 04.2021 r. – obrady komisji konkursowej,
 • 04.2021 r. – rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników na stronie www i fanpage BPiCK, Urzędu Miejskiego Trzcianki,
 • 2.05.2021 r. godz. 16.00 – wystawa prac, wręczenie nagród i dyplomów laureatom
  (budynek CIS – Plac Pocztowy 25, Trzcianka)

 

 UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

 1. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych gminy Trzcianka.
 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej według własnej interpretacji tematu:
  „Moja Gmina Trzcianka w barwach biało-czerwonych”.
 3. Format pracy kartka A 3 (duży blok).
 4. Technika pracy dowolna.
 5. Praca musi być wykonana własnoręcznie.
  6. Praca zgłoszona do konkursu nie może być wcześniej wystawiana czy publikowana.
  7. Pracę należy dostarczyć do siedziby Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury ul. Sikorskiego 22,
  64 – 980 Trzcianka.
 6. Praca powinna być opisana według schematu: imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła (w przypadku
  uczniów), adres, numer telefonu.

OCENA PRACY
1.  Powołana przez organizatora komisja dokona oceny prac konkursowych.
3. Komisja oceni prace w następujących kategoriach:
     – przedszkolaki
– klasy I – III szkół podstawowych
– klasy IV – VIII szkół podstawowych

 1. Kryteria oceny: pomysłowość, wybór techniki, estetyka wykonania, ogólne wrażenie.
  4. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji ani zastrzeżeniu.
  5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 • złożenie kompletu dokumentów (dostarczenie osobiście do siedziby BPiCK lub przesłanie
  na adres e-mail dzieci@biblioteka-trzcianka.pl)
 • karta zgłoszenia,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
 • oświadczenie dotyczące procedur zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania

w trakcie epidemii COVID-19 (osoba dostarczająca pracę oraz odbierająca nagrodę)

(karta zgłoszenia i oświadczenia dostępne są na stronie BPiCK w zakładce „Weź udział – konkursy”),

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników na stronie www i fanpage BPiCK, Urzędu Miejskiego
  Trzcianki – 30.04.2021 r.
  2. Wystawa prac, wręczenie nagród i dyplomów laureatom 2.05.2021 r. godz. 16.00(budynek CIS –
  Plac Pocztowy 25, Trzcianka)
 2. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo
  do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych prac do promocji ich autorów i konkursu.
  4. Przychodzących po odbiór nagród obowiązują procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad
  funkcjonowania w BPiCK  w Trzciance w trakcie epidemii COVID-19.

 

Organizatorzy mogą wprowadzić zmiany do regulaminu.