Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

LGD - konsultacje ws. zmian strategii rozwoju30 czerwca 2022

Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania rozpoczyna konsultacje ws. zmian Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach PROW na lata 2014-2020

Zachodzące zjawiska społeczno-gospodarcze wymuszają stałe dostosowywanie zapisów LSR do zmieniających się warunków. LSR jako dokument planistyczno-strategiczny wymaga zachowania pewnych procedur podczas dokonywania zmian, które jednocześnie nie powinny powodować dezorganizacji społecznej czy też osłabiać motywacji do działania. Celem procedury jest dostosowanie zapisów LSR do wymogów prawnych, aktualizacja danych i przyjętych założeń oraz korekta zapisów wynikająca z procesu wdrażania LSR.

Za realizację procedury odpowiedzialny jest Zarząd, a jednostką wspomagającą, wykonującą na bieżąco czynności techniczne związane z procesem aktualizacji jest Biuro LGD. Ich zadaniem jest identyfikowanie zmian zachodzących w otoczeniu, wpływających na aktualność dokumentu. Konieczność dokonywania zmian w treści strategii może wynikać zarówno z czynników wewnętrznych i/lub uwarunkowań zewnętrznych, takich jak:

– trudność w realizacji wskaźników/budżetu/harmonogramu LSR zgodnie z przyjętymi założeniami,
– niska ocena realizacji LSR w wyniku prowadzonej ewaluacji/monitoringu,
– niskie poparcie społeczne dla realizowanych działań,
– nowe dominanty i/lub zmiany prawne/społeczne/gospodarcze/polityczne, wpływające niekorzystnie na realizację LSR.

Proponowane zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy celami w budżecie przewidzianym na projekty współpracy i zmiany zaplanowanych wskaźników.

Na postawie zmienionych przepisów LGD może zrealizować więcej projektów współpracy. Stąd wzrost budżetu przewidzianego na współpracę ze 125 000 euro na 250 000 euro.

W ramach celu szczegółowego: ”Kapitał społeczny podstawą rozwoju obszaru” proponujemy realizację dodatkowego projektu współpracy dedykowanego kobietom aktywnym i przedsiębiorczym.

W wyniku powstałych oszczędności w ramach celu szczegółowego 1.2 „Wzrost atrakcyjności obszaru” Przedsięwzięcia 1.2.9 Promocja walorów turystycznych obszaru objętego LSR, zaplanowano realizację dodatkowego projektu współpracy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem biura LGD (tel. 67 344 16 53)
Zapraszamy do składania uwag do LSR na formularzu zamieszczonym poniżej:

– mailowo na adres: biuro@czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl lub
– osobiście w biurze LGD ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków

 

w terminie do 6 lipca 2022 r. do godz. 10.00.

 

Formularz proponowanych zmian oraz LSR PROW 2014-2020 do pobrania na stronie : KLIK