Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Kontrole z zakresu spalania odpadów w piecach do ogrzewania budynków20 stycznia 2021

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
Uchwała XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska Straż Miejska oraz uprawnieni pracownicy ref. Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi przeprowadzają kontrole palenisk domowych szczególnie w budynkach z których wydobywający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów.

 

Kontrole podzielone są na:
– interwencyjne (np. zgłoszenia)
– rutynowe (np. określona wieś, ulica itp.)

 

W trakcie takich kontroli sprawdzane jest, jakie paliwo użytkowane jest w celach opałowych, ponadto użytkownicy pieców pouczani są o zakazie spalania odpadów w piecach oraz informowani o szkodliwości takiego działania.

 

W przypadku jednoznacznego stwierdzenia, że „paliwem” tym są odpady, kontrolujący nakłada mandat na sprawcę spalania odpadów. Natomiast w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie spalania odpadów, pobierane są próbki popiołu celem przekazania ich do analizy chemicznej. Badania próbek popiołu prowadzone są przez specjalistyczne laboratorium chemiczne. Uzyskane wyniki badań potwierdzające spalanie odpadów stanowią dowód w postępowaniach o ukaranie sprawców spalania, toczących się przed Sądem Rejonowym, do którego Straż Miejska Trzcianki kieruje odpowiednie wnioski.

 

Pamiętaj !! Spalając odpady szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie. Podczas spalania odpadów dochodzi do emisji często trujących pyłów i gazów, nie tylko takie gazy wdychamy ale również nieczystości takie osiadają na roślinach które spożywamy.

 

Kontrolujący jest uprawniony do:
– wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości prywatnej (zamieszkałej) w godzinach od 6 do 22,
– przeprowadzenia badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych
– żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
– żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli,
– do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

 

Ponadto informujemy, że jeśli zaniepokoił Cię drażniący i gryzący dym wydobywający się z komina nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza powinieneś zgłosić ten fakt do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska delegatura w Pile.

 

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów w instalacjach domowych zgodne z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5 000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.