Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Konsultacje w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka i nadania jej statutu.26 sierpnia 2021

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka

 

 

Burmistrz Trzcianki zaprasza

organizacje pozarządowe, podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.),
działających na terenie gminy Trzcianka oraz samorządy uczniowskie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których siedziba jest na terenie gminy Trzcianka, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/298/05 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 października 2005 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka i nadania jej statutu.

 

Konsultacje trwają od 30 sierpnia 2021 r. do 14 września 2021 r.

 

Opinie i uwagi mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotu, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji lub podmiotu oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę składającą opinie i wnioski (np. statut, odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo). W przypadku wniosków zgłaszanych drogą komunikacji elektronicznej dokumenty należy przesłać w formie zeskanowanej.

 

Opinie i wnioski składać można w Urzędzie Miejskim Trzcianki i na adres: oswiata@trzcianka.pl w terminie do 14.09.2021 r. włącznie.

 

 

BURMISTRZ TRZCIANKI

/-/ Krzysztof W. Jaworski

 

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:

Zarządzenie nr 145/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/298/05 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 października 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka i nadania jej statutu.