Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju30 listopada 2020

Rozpoczynamy konsultacje zmian Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

Zachodzące zjawiska społeczno-gospodarcze wymuszają stałe dostosowywanie zapisów LSR do zmieniających się warunków. LSR jako dokument planistyczno-strategiczny wymaga zachowania pewnych procedur podczas dokonywania zmian, które jednocześnie nie powinny powodować dezorganizacji społecznej czy też osłabiać motywacji do działania. Celem procedury jest dostosowanie zapisów LSR do wymogów prawnych, aktualizacja danych i przyjętych założeń oraz korekta zapisów wynikająca z procesu wdrażania LSR.

 

Za realizację procedury odpowiedzialny jest Zarząd, a jednostką wspomagającą, wykonującą na bieżąco czynności techniczne związane z procesem aktualizacji jest Biuro LGD. Ich zadaniem jest identyfikowanie zmian zachodzących w otoczeniu, wpływających na aktualność dokumentu. Konieczność dokonywania zmian w treści strategii może wynikać zarówno z czynników wewnętrznych i/lub uwarunkowań zewnętrznych, takich jak:

 

  • trudność w realizacji wskaźników/budżetu/harmonogramu LSR zgodnie z przyjętymi założeniami,
  • niska ocena realizacji LSR w wyniku prowadzonej ewaluacji/monitoringu,
  • niskie poparcie społeczne dla realizowanych działań,
  • nowe dominanty i/lub zmiany prawne/społeczne/gospodarcze/polityczne, wpływające niekorzystnie na realizację LSR.

 

Zapraszamy do składania uwag do LSR na formularzu zamieszczonym poniżej

 

mailowo na adres: biuro@czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl lub
osobiście w biurze LGD ul. Kościuszki 88/37/ 64-700 Czarnków
w terminie 7 dni od dnia następnego po opublikowaniu.

 

Formularz proponowanych zmian – pobierz plik

 

LSR proponowane zmiany – pobierz plik