Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Konkurs dla organizacji pozarządowych1 marca 2021

Zarząd województwa wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych województwa wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2021 roku.

 

Zgodnie z programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021 organizacje pozarządowe mają możliwość ubiegania się o dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Otwarty konkurs ofert umożliwi wyłonienie innowacyjnych, modelowych lub systemowych projektów organizacji pozarządowych, których realizacja przyczyni się do rozwiązywania problemów rodzin, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, migrantów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Wielkopolsce.

 

Konkurs przewiduje realizację zadań w następujących obszarach:

  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (180 000 zł),
  • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (150 000 zł),
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (420 000 zł),
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (170 000 zł),
  • działalność na rzecz integracji cudzoziemców (30 000 zł).

 

Nabór ofert odbywa się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 23:59. Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) lub złożyć przez platformę ePUAP do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wysłanie oferty poprzez platformę ePUAP zastępuje podpis odręczny na dokumentach, w tym poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem) w terminie do 16 marca 2021 roku do godziny 15:30.