Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej
  • Strona główna
  • >
  • Aktualności
  • >
  • Komunikat dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2022/2023

Komunikat dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2022/202325 października 2022

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2022/2023

 

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominam, że brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych
i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz przyczyną wybuchów gazu i pożarów. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka.

 

Na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek poddania użytkowanego obiektu budowlanego, co najmniej jednej w roku kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane).

 

Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

 

  • w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
  • w odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Natomiast kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, jak również osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

 

Uwaga !!!

 

Protokół z kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych zawiera co najmniej:

▪          datę przeprowadzenia kontroli;

▪         imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;

▪         imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;

▪          określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;

▪          zakres kontroli;

▪         ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;

▪         zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości (czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości; termin wykonania czynności)

▪         metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;

•       zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

 

 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia i uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

 

Przypominam również, że właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. poz. 719 z późn. zm.).

 

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie

Anna Janeczko

 

Wyciąg z przepisów karnych:

  • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane),
  • kto nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje  obiekt  w  sposób  niezgodny  z  przepisami lub  nie  zapewnia  bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega karze  grzywny  nie  mniejszej  niż  100  stawek dziennych,  karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie zachęca Państwa do zapoznania się z Ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną Państwowej Straży Pożarnej:

https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-sezon-grzewczy-2022-2023