Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Kary za niezłożenie deklaracji za odpady17 marca 2021

Od 1 stycznia 2021 r. ujednolicono system naliczania opłaty za odpady, wobec czego na terenie całej gminy opłata za odpady naliczana jest na podstawie ilości zużytej wody. Zmiana ta generowała konieczność zaktualizowania złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za odpady.

 

Ponadto zobowiązani do złożenia nowej deklaracji byli również właściciele nieruchomości, w których zmianie uległo średnie miesięczne zużycie wody w związku z nowym okresem rozliczeniowym  tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r.

 

Mimo upływu terminu na złożenie zaktualizowanej deklaracji, nadal są właściciele nieruchomości, którzy nie dopełnili tego obowiązku.

 

Wobec powyższego informujemy, że na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  – strażnicy miejscy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za brak złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nie złożenia nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W myśl art. 10 ust. 2b (u.c.p.g.) „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.”

 

W postępowaniu mandatowym grzywna może wynosić do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.