Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Informacja na temat wyprawki szkolnej1 września 2022

INFORMACJA  BURMISTRZA TRZCIANKI dotycząca szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych:

 

Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) informuję, iż termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników upływa z dniem 4 listopada 2022 r.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom: słabowidzącym; niesłyszącym; słabosłyszącym; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej – posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2022/2023 do szkół wymienionych ww. rozporządzeniu w § 4.

 

Jak ubiegać się o dofinansowanie  zakupu podręczników?

1.  Rodzice (opiekun prawny, pełnoletni uczeń) składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie się uczyło w roku szkolnym 2022/2023.

2.  Rodzice dokonują zakupu podręczników.

3.  Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu (rachunek) podręczników.

4.  Dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę Trzcianka, po otrzymaniu dotacji celowej, przekazuje rodzicom dofinansowanie. W przypadku szkół prowadzonych przez inny organ, dofinansowanie wypłaca Burmistrz.

Szczegółowych informacji udzielają szkoły. Wnioski będą dostępne w szkołach.

 

Burmistrz Trzcianki

(-) Krzysztof Jaworski

 

Na zdjęciu znajdują się książki oraz napis: wyprawka szkolna