Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Rok 2015

Zarządzenie Nr 239/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku
Treść zarządzenia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”
Zobacz sprawozdanie
Zarządzenie Nr 226/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 listopada 2015 r.  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 215/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
Zobacz ogłoszenie
Zarządzenie Nr 215/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 listopada 2015 r.   w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego  z pominięciem otwartego konkursu ofert
Zobacz ogłoszenie
Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Fundację Piotra Reissa z siedzibą w Poznaniu
ZOBACZ OFERTĘ
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Trzcianka  z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
Zobacz ogłoszenie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2 - formularz
Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2016 roku
Zobacz protokół
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2016 r.
Zobacz ogłoszenie
Pobierz formularz zgłoszeniowy
Zarządzenie Nr 182/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Zobacz zarządzenie
Zobacz uzasadnienie zarządzenia
Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Uczniowski Klub Sportowy RELAX przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118).
INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Uczniowski Klub Sportowy RELAX przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 28 września 2015 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl
Zobacz ofertę
Zarządzenie Nr 138/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 lipca 2015 r.   w sprawie wsparcia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
Zobacz zarządzenie
Zobacz uzasadnienie zarządzenia
 Zarządzenie Nr 130/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 czerwca 2015r.w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, z pominięciem otwartego konkursu ofert
Zobacz zarządzenie
Zobacz uzasadnienie zarządzenia
Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przez Caritas "Pomagamy Bliźniemu", Caritas pw. Wszystkich Świętych w Białej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118)
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 9 lipca 2015 r.za pośrednictwem poczty elektronicznej: administracja@trzcianka.pl
Oferta dostępna na www.bip.trzcianka.pl
 Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez Uczniowski Klub Sportowy Biała w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118)
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 9 lipca 2015 r.za pośrednictwem poczty elektronicznej: administracja@trzcianka.pl
Zobacz ofertę
Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia dodatkowych zajęć sportowych w okresie wakacyjnym 2015 r. przez MKS Lubuszanin Trzcianka w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118).

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 9 lipca 2015 r.za pośrednictwem poczty elektronicznej: administracja@trzcianka.pl
Zobacz ofertę

 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym

Zobacz ofertę

Zarządzenie Nr 107/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 Zobacz zarządzenie

 Zarządzenie Nr 106/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2015 roku na zadanie z zakresu ratownictwa wodnego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

 Zobacz zarządzenie

Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży przez Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118).
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 28 maja 2015 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl
Zobacz ofertę
 OGŁOSZENIE o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

Zobacz ogłoszenie

Zarządzenie Nr 85/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowej w 2015 roku z zakresu ratownictwa wodnego  

Zobacz zarządzenie

 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014r.

Zobacz sprawozdanie

 Zarządzenie Nr 7/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządznia Nr 239/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w 2015 r. 

Zobacz zarządzenie

Zarządzenie  Nr 8/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji 

Zobacz zarządzenie 

 Zarządzenie Nr 14/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2015 r., w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe 

Zobacz zarządzenie 

Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert na 2015 rok

w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 221 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr LXVII/518/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2015 rok”, w związku z § 1 ust. 1 zarządzenia Nr 239/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku, zarządza się, co następuje:

Zobacz zarządzenie

facebook