Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Projekty unijne

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1;2;3 w Trzciance”

 

W dniu 27.02.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1;2;3 w Trzciance” nr RPWP.03.02.01-30-0001/16-00

 w ramach:

Osi Priorytetowej 3 „Energia”

Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

Poddziałanie 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 8.420.279,37 zł, w tym wysokość dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej - 4.805.424,88 zł.

Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne i remontowe w pięciu obiektach użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Białej, Szkoły Podstawowej w Łomnicy, Przedszkoli
Nr 1;2;3 w Trzciance. Głównym celem projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej w budynkach, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.

facebook