Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Projekty unijne

 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1;2;3 w Trzciance”


„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1;2;3 w Trzciance”

 

W dniu 27.02.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1;2;3 w Trzciance” nr RPWP.03.02.01-30-0001/16-00

 w ramach:

Osi Priorytetowej 3 „Energia”

Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

Poddziałanie 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 8.420.279,37 zł, w tym wysokość dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej - 4.805.424,88 zł.

Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne i remontowe w pięciu obiektach użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Białej, Szkoły Podstawowej w Łomnicy, Przedszkoli
Nr 1;2;3 w Trzciance. Głównym celem projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej w budynkach, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.

„Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka”

14.12.2017 r.

Gmina Trzcianka – w partnerstwie z Fundacją Młodzi w Uzależnieniu – realizuje projekt „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka”.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji i aktywności społeczno-zawodowej 150 osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Trzcianka, poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej.

Projekt realizowany będzie do 31.12.2018 r.

W ramach działań projektowych przewiduje się:

a) warsztaty motywacyjne i podnoszące poziom kompetencji miękkich (150 osób);

b) doradztwo zawodowe i edukacyjne (150 osób);

c) warsztaty terapeutyczne (30 osób);

d) warsztaty psychologiczne (30 osób);

e) szkolenia i kursy zawodowe (85 osób);

f) staże zawodowe (62 osoby).

Po zakończeniu powyższych działań planuje się zatrudnienie 35 osób.

Działania projektowe odbywały się będą na terenie gminy Trzcianka, głównie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Miejsca i harmonogram zajęć każdorazowo zostanie dopasowany do specyfiki rekrutowanych grup projektowych. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w Biurze Projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu (Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka), w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (os. Słowackiego 24) lub pod numerem telefonu: 509-820-930.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna Integracja (nr Projektu RPWP.07.01.02-30-0063/16,  nr Umowy  RPWP.07.01.02-30-0063/16-00)

 HARMONOGRAM

facebook