Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

kanał RSS

20.09.2020 / Imieniny: Agnieszki, Eustachego i Renaty

przejdź do zakładki Unia Europejska

 przejdź do Facebookprzejdź do Instagramaprzejdź do YouTube

Projekty unijne

 

„Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi”

„Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi”

W dniu 24.10.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi” nr RPWP.09.02.01-30-0031/17-00

 w ramach:

Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych

i powojskowych”

Poddziałanie 9.2.1. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych

i powojskowych”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 14.436.895,73 zł, w tym wysokość dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej – 11.266.307,96 zł.

Projekt zakłada zagospodarowanie Pl. Pocztowego w Trzciance, wraz z budową obiektu Centrum Integracji Społecznej, a także zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego. Wiodącym zadaniem jest utworzenie Centrum Integracji Społecznej. Ideą powstania budynku Centrum Integracji Społecznej jest stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw i projektów, zmierzających do aktywizacji i integracji różnych grup społecznych, w  tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem. W tym celu obiekt zostanie udostępniony podmiotom ekonomii społecznej oraz grupom nieformalnym. Ponadto w wyniku modernizacji Pl. Pocztowego i Targowiska Miejskiego powstanie urbanistycznie spójna, funkcjonalna i otwarta przestrzeń miejska koncentrująca życie społeczne, kulturalne i gospodarcze obszaru rewitalizacji i Trzcianki.  

„Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance”

„Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance”

 

W dniu 06.11.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance” nr 00040-6523.2-SW1510037/18

 w ramach:

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

Priorytet 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Całkowita wartość Projektu wynosi 476.004,65 zł zł, w tym wysokość dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej – 212.500,00 zł.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Propagowanie dobrostanu społecznego oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance.  

 „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego”

Projekt partnerski pt. „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego” jest realizowany od 01.04.2018r. do 30.06.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
 2. Gmina Czarnków
 3. Powiat Chodzieski
 4. Gmina Miasta Czarnków
 5. Gmina Miasteczko Krajeńskie
 6. Gmina Miejska w Chodzieży
 7. Powiat Pilski
 8. Gmina Trzcianka

Wartość projektu wynosi: 1 392 788,40 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 1 172 228,40 PLN

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 Urzędach JST z 3 sąsiadujących powiatów (czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego) woj. wielkopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 7 zad. w projekcie w terminie do 30.06.2019.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

 

 • Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat w 7 urzędach JST, automatyzacja
 • rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 7 urzędach JST
 • Wdrożenie rozwiązań w 7 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
 • Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 7 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta
 • Wdrożenie rozwiązań w 1 urzędzie JST (P4) w zakresie poprawy elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości
 • Doskonalenie kompetencji 45 kadr z 7 urzędów JST w obszarze podatków i opłat
 • Doskonalenie kompetencji 20 kadr z 7 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
 • Doskonalenie kompetencji 131 kadr w 7 urzędach JST w obszarach niezbędnych (…)

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie

 • 7 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
 • 7 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
 • 7 jednostek samorządu terytorialnego, które dokonały elektronizacji procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
 • 5 jednostek samorządu terytorialnego, które uruchomiły punkt potwierdzania profilu zaufanego (PPPZ) (Zad.1)
 • 7 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiony został dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje poprzez wdrożenie rozwiązań w ramach Zad. 2
 • 7 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiona została jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w ramach Zad. 3
 • 1 jednostka samorządu terytorialnego u której poprawiona została elektronizacja procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości w ramach Zad. 4
 • 196 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.5,6,7)
 • 35 opracowanych formularzy elektronicznych do e-usług (Zad.1)
 „Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Trzcianka”


„Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Trzcianka”

W dniu 10.04.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Trzcianka” w ramach:

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 8: Edukacja

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna

Całkowita wartość projektu wynosi 871.802,86 zł , w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 741.032,43 zł.

Projekt zakłada kompleksową opiekę nad 3 i 4-latkami – w sumie 75 dzieci, organizację zajęć dodatkowych, zakup sprzętu służącego do innowacyjnej nauki kodowania i programowania, rozwój kadry przedszkolnej, a także organizację placu zabaw.

ZGODA, DEKLARACJA RODZICA ORAZ REGULAMIN PROJEKTU

Nowe tablice interaktywne i "Magiczny dywan"

 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1;2;3 w Trzciance”


„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1;2;3 w Trzciance”

 

W dniu 27.02.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1;2;3 w Trzciance” nr RPWP.03.02.01-30-0001/16-00

 w ramach:

Osi Priorytetowej 3 „Energia”

Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

Poddziałanie 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 9.791.482,02 zł, w tym wysokość dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej - 4.805.424,88 zł.

Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne i remontowe w pięciu obiektach użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Białej, Szkoły Podstawowej w Łomnicy, Przedszkoli
Nr 1;2;3 w Trzciance. Głównym celem projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej w budynkach, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.

„Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka”

14.12.2017 r.

Gmina Trzcianka – w partnerstwie z Fundacją Młodzi w Uzależnieniu – realizuje projekt „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka”.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji i aktywności społeczno-zawodowej 150 osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Trzcianka, poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej.

Projekt realizowany będzie do 31.12.2018 r.

W ramach działań projektowych przewiduje się:

a) warsztaty motywacyjne i podnoszące poziom kompetencji miękkich (150 osób);

b) doradztwo zawodowe i edukacyjne (150 osób);

c) warsztaty terapeutyczne (30 osób);

d) warsztaty psychologiczne (30 osób);

e) szkolenia i kursy zawodowe (85 osób);

f) staże zawodowe (62 osoby).

Po zakończeniu powyższych działań planuje się zatrudnienie 35 osób.

Działania projektowe odbywały się będą na terenie gminy Trzcianka, głównie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Miejsca i harmonogram zajęć każdorazowo zostanie dopasowany do specyfiki rekrutowanych grup projektowych. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w Biurze Projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu (Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka), w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (os. Słowackiego 24) lub pod numerem telefonu: 509-820-930.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna Integracja (nr Projektu RPWP.07.01.02-30-0063/16,  nr Umowy  RPWP.07.01.02-30-0063/16-00)

 HARMONOGRAM

facebook