Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

ogłoszenia i zarządzenia rok 2019

 Zarządzenie Nr 180/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

 Zarządzenie Nr 179/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

OGŁOSZENIE o konsultacjach projektu programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2020 rok 

ZOBACZ OGŁOSZENIE
ZOBACZ PROGRAM

FORMULARZ KONSULTACJI

Zarządzenie Nr 149/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Ogłoszenie Burmistrza Trzcianki o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2020 r. 

ZOBACZ OGŁOSZENIE
ZOBACZ FORMULARZ

INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Udział w zawodach sportowych o zasięgu międzynarodowym” przez Uczniowski Klub Sportowy COPAL Trzcianka z siedzibą w Trzciance, ul. Staszica 6, 64-980 Trzcianka, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni, tj. do 24 września 2019 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

ZOBACZ OFERTĘ

Zarządzenie Nr 140/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

 Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. „EKO Tydzień z WTZ-etem” przez Fundację „ONI”, z siedzibą w Trzciance, ul. Mickiewicza 33/3, 64-980 Trzcianka, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni, tj. do 9 września 2019 r., w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

ZOBACZ OFERTĘ

 INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Wypoczynek dzieci i młodzieży z Gminy Trzcianka”, złożona przez Stowarzyszenie Klub TSD z siedzibą w Trzciance, ul. gen. Władysława Sikorskiego 26, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz na stronie internetowej www.trzcianka.pl, w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: edg@trzcianka.pl

ZOBACZ OFERTĘ

 INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Prowadzenie zajęć z profilaktyki podczas wypoczynku letniego dzieci”, złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „BŁYSKAWICA”, z siedzibą w Trzciance, ul. Fryderyka Chopina 36, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz na stronie internetowej www.trzcianka.pl, w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: edg@trzcianka.pl

ZOBACZ OFERTĘ

Zarządzenie Nr 73/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wsparcia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

 INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Bielski Duathlon „Komarza Pięta”, złożona przez Młodzieżową Organizację Szkoleniowo-Kulturalną i Terapeutyczną „m.o.s.k.i.t.”, z siedzibą w Białej, ul. Parkowa 1, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz na stronie internetowej www.trzcianka.pl, w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

ZOBACZ OFERTĘ

Zarządzenie Nr 68/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2019 roku na zadanie w zakresie ratownictwa wodnego 

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „IV Halowe Rozgrywki Sportowe Osób Niepełnosprawnych” przez Fundację „ONI”, z siedzibą w Trzciance, ul. Mickiewicza 33/3, 64-980 Trzcianka, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni, tj. do 23 kwietnia 2019 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

ZOBACZ OFERTĘ

Informacja o przyznanych wyróżnieniach dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej za 2018 r.

ZOBACZ INFORMACJĘ 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.

ZOBACZ SPRAWOZDANIE

INFORMACJA o możliwości uzyskania dotacji z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 r.
Na podstawie art. 22 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482) oraz zarządzenia Nr 40/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2019 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, informuję o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy Trzcianka na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 r. w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 października 2019 r. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. Prawo otrzymania dotacji przysługuje podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego. Dotacja udzielana jest na: 1. utrzymanie gotowości ratowniczej; 2. prowadzenie działań ratowniczych; 3. utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego; 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników; 5. prowadzenie dokumentacji wypadków. Dotacja udzielana jest z pominięciem otwartego konkursu ofert, a podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego ubiegający się o pozyskanie dotacji winien złożyć pisemną ofertę realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego, zgodną ze wzorem oferty zawartym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 oaździernika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Oferty w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego należy składać (pocztą lub osobiście) w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu. Decyzję o przyznaniu dotacji dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego podejmuje Burmistrz Trzcianki w formie zarządzenia. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie pisemnej umowy.

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

OGŁOSZENIE w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na terenie gminy Trzcianka w 2019 roku 

ZOBACZ OGŁOSZENIE
ZOBACZ PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYKAZU KĄPIELISK NA TERENIE GMINY TRZCIANKA W 2019 ROKU

Zarządzenie Nr 23/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 

ZOBACZ ZARZĄDZNIE

INFORMACJA Od 1 marca 2019 organizacje pozarządowe będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego tzw. małych grantów Zostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Rozporządzenia weszły w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe. 

ROZPORZĄDZENIE DOT. MAŁYCH GRANTÓW
ROZPORZĄDZENIE DOT. OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

 Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Uczniowski Klub Sportowy „Kajak” Trzcianka, z siedzibą w Trzciance, ul. Staszica 6, 64-980 Trzcianka, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.). Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni, tj. do 15 lutego 2019 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

ZOBACZ OFERTĘ

Zarządzenie Nr 13/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka w 2019 roku 

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 7/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

 Zarządzenie Nr 4/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Nr 3/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. stypendiów oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji 

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

WYKAZ UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ TRZCIANKA W 2018 r. DOTACJI NA CELE PUBLICZNE INNE NIŻ OKREŚLONE W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

ZOBACZ WYKAZ

INFORMACJA

 

            Burmistrz Trzcianki informuje, że została złożona oferta realizacji zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Prowadzenie zajęć
z profilaktyki podczas wypoczynku letniego dzieci”, złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „BŁYSKAWICA”, z siedzibą w Trzciance, ul. Fryderyka Chopina 36, w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

            Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty
w Biuletynie Informacji Publicznej, elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz na stronie internetowej www.trzcianka.pl, w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: edg@trzcianka.pl

Ogłoszenie Burmistrza Trzcianki

 

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2020 r.

facebook