Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Ogłoszenia i zarządzenia na 2013 rok

ZAWIADOMIENIE - Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2014 roku

Zobacz protokół

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Burmistrz Trzcianki ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d i 2f ww. ustawy, kandydatami na członków komisji konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział w konkursie.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) dotyczące wyłączenia pracownika.

Osoby wybrane do udziału w pracy komisji konkursowej, przed przystąpieniem do oceny ofert, zobowiązane są do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowieniami uchwały Nr LIV/359/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2014 rok.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać na formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 18 grudnia 2013 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu (pok. nr 6).

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy kandydata do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o konsultacjach projektu „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”

Burmistrz Trzcianki zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

Projekt programu na 2014 rok został opracowany przez Referat Promocji, Kultury i Sportu na bazie obecnie obowiązującego programu, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w zakresie współpracy z organizacjami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), uchwała Nr XLIX/369/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz zarządzenie Nr 183/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii sektora pozarządowego w zakresie projektu „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

Konsultacje trwają od 10 października 2013 r. do 25 października 2013 roku.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotu, w tym także ich pełnomocników. Do formularza konsultacji należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji lub podmiotu oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji lub podmiotu przez osobę składającą formularz (np. statut, odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo). W przypadku wniosków zgłaszanych drogą elektroniczną, wymagane dokumenty należy przesłać w formie zeskanowanej.

Wypełniony formularz konsultacji należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 25 października  2013 r. roku, do godz. 14:00 na:
adres: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka (liczy się data wpływu)
adres poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl

projekt programu współpracy na 2014 rok
formularz konsultacji

Projekt programu współpracy na 2014 rok oraz formularz konsultacji dostępne są również w Referacie Promocji, Kultury i Sportu (pok. nr 6), w Urzędzie Miejskim Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji : Anna Stańczyk, Referat Promocji, Kultury i Sportu (pok. nr 6), tel. 67 352 73 50.

Dodatkowe informacje

Zarządzenie Burmistrza Trzcianki Nr 183/13

załącznik nr 1

załącznik nr 2

uzasadnienie
 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r., Trzcianka, kwiecień 2013 r.

Wstęp

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy (rozumianymi w tym sprawozdaniu jako „organizacje pozarządowe”).

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 5a ust. 3 ww. ustawy i przekazane zostanie Radzie Miejskiej Trzcianki oraz podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Trzcianki w zakładce „organizacje pozarządowe”, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

I. Konsultacje projektu Programu Współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi – Program Współpracy.

Konsultacje projektu Programu Współpracy na 2012 r. prowadzone były od 19 października 2011 r. do 2 listopada 2011 r. Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do konsultacji oraz projektem Programu na 2012 r., zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki. Zaproszenie do udziału w konsultacjach zostało wysłane również pocztą do organizacji pozarządowych i klubów sportowych, z którymi gmina Trzcianka podpisała w 2011 r. umowy o powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych. Zainteresowane podmioty mogły przekazywać swoje propozycje pocztą elektroniczną oraz tradycyjną.

W okresie przeznaczonym na konsultacje nie wpłynęły żadne uwagi, opinie lub wnioski dotyczące ww. projektu Programu.

Projekt Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 przedstawiony został Radzie Miejskiej Trzcianki w listopadzie 2011 r., a przyjęty uchwałą Nr XVII/111/11 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 listopada 2011 r.

II. Formy współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Programem Współpracy na 2012 r. współpraca gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi miała charakter:

 • finansowy
 • pozafinansowy

1. Współpraca finansowa

Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w postaci powierzania wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, lub wspierania takiego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 15 „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2012 rok”, przeprowadzono w 2012 roku otwarte konkursy ofert (Zarządzenie Nr 15/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 lutego 2012 r., Zarządzenie Nr 17/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 lutego 2012 r., Zarządzenie Nr 39/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 marca 2012 r.). Powołane wymienionymi zarządzeniami Komisje Konkursowe dokonały sprawdzenia ofert, które wpłynęły na konkurs pod względem formalnym i merytorycznym oraz zaproponowały podział środków na poszczególne zadania i organizacje (Zarządzenie Nr 27/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 33/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 86/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 czerwca 2012 r.).

W 2012 r. gmina Trzcianka podpisała z organizacjami pozarządowymi 24 umowy na realizację zadań publicznych, w tym 16 umów na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 5 umów w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz 3 na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Lp. Nazwa zadania w zakresie sportu Nazwa organizacji pozarządowej Wysokość przyznanej dotacji Kwota wykorzystanej dotacji
ORGANIZACJA ZAJĘĆ OGÓLNOROZWOJOWYCH Z ELEMENTAMI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO PROWADZONYCH W GMINNYCH SZKOŁACH PRZEZ UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE
(powierzenie realizacji zadania publicznego)

1. Uczniowski Klub Sportowy „Relax” przy SP 2 Trzcianka 3.000,00 3.000,00
2. Uczniowski Klub Sportowy „Dysk” przy SP 3 Trzcianka 3.000,00 2780,99
3. Uczniowski Klub Sportowy „Forma” przy Gimnazjum nr 1 w Trzciance 4.000,00 4.000,00
4. Uczniowski Klub Sportowy „G-2” przy Gimnazjum nr 2 w Trzciance 2.000,00 2.000,00
RAZEM 12.000,00 zł 11.780,99
PROWADZENIE ZAJĘĆ TRENINGOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZCIANKA ORAZ UDZIAŁ W ZAWODACH I ROZGRYWKACH SPORTOWYCH
(wsparcie realizacji zadania publicznego)
5. Miejski Klub Sportowy przy Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance 93.000,00 93.000,00
6. Miejski Klub Sportowy „Lubuszanin” Trzcianka 180.000,00 180.000,00
7. UKS Biała 6.000,00 5.913,19
8. UKS „Kajak” Trzcianka 22.000,00 22.000,00
9. Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Trzcianka 20.000,00 20.000,00
10. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik 6.000,00 6.000,00
11. WOPR Poznań 4.000,00 4.000,00
RAZEM 331.000,00 330.913,19
PROPAGOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZCIANKA
(wsparcie realizacji zadania publicznego)
12. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne – Sekcja „Olimpijczyk” Trzcianka 9.000,00 9.000,00
RAZEM 9.000,00 9.000,00
ORGANIZACJA IMPREZ, ZAWODÓW I ROZGRYWEK SPORTOWYCH
(wsparcie realizacji zadania publicznego)
13. Klub Sportowy TSD Sport 2.500,00 2.317,35
14. Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów „Masters” 1.500,00 1.500,00
15. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik 3.000,00 3.000,00
16. UKS „Dysk” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance 1.000,00 988,18
RAZEM 8.000,00 7.805,53
OGÓŁEM 360.000,00 zł 359.499,71

Lp. Nazwa zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa Nazwa organizacji pozarządowej Wysokość przyznanej dotacji Kwota wykorzystanej dotacji
ORGANIZACJA I UDZIAŁ W IMPREZACH TURYSTYKI AKTYWNEJ
(powierzenie realizacji zadania publicznego)
1. WOPR Poznań 1.800,00 1.800,00
2. Klub Sportowy TSD Sport 3.500,00 3.049,55
3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik 700,00 700,00
4. ZHP Trzcianka (XVII Zlot Turystyczny) 2.000,00 2.000,00
5. ZHP Trzcianka (XXI Rajd Pajęczyna) 2.000,00 2.000,00
RAZEM 10.000,00 9.549,55

Lp. Nazwa zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Nazwa organizacji pozarządowej Wysokość przyznanej dotacji Kwota wykorzystanej dotacji
PROWADZENIE ŚWIETLIC WYCHOWAWCZYCH
(wsparcie realizacji zadania publicznego)
1. Caritas Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance 27.820,00 27.820,00
2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik 2.180,00 2.180,00
RAZEM 30.000,00 30.000,00
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI Z RODZIN ZAGROŻONYCH PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ
(wsparcie realizacji zadania publicznego)
3. ZHR 3.850,00 2.862,70
RAZEM 3.850,00 2.862,70
OGÓŁEM 33.850,00 32.862,70

Łącznie na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym przekazano 403.850,00 zł, z czego organizacje pozarządowe wykorzystały środki finansowe w wysokości 401.911,96 zł, co stanowi 0,63 % wydatków gminy w 2012 r.

Oprócz środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych, zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Trzcianka, jako członek wspierający, przekazała w 2012 roku składki do trzech stowarzyszeń działających na terenie gminy Trzcianka tj. 7.500 zł dla Hospicjum Trzcianka, 1.500 zł dla Stowarzyszenia Oświatowego Wspierającego Rozwój Dzieci i Młodzieży oraz 13.000 zł dla Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina”.

Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok, realizacja programu poddana jest monitoringowi w celu jego oceny. Bazę wyjściową stanowi poziom wskaźników ewaluacji z 2011 r.

Lp. wskaźniki ewaluacji 2011 2012
1. liczba otwartych konkursów ofert 3 3
2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 17 25
3. liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego w ramach otwartych konkursów ofert 17 24
4. liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym 1 1
5. liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego w ramach trybu pozakonkursowego 1 0
6. liczba umów zerwanych lub unieważnionych 0 0
7. wysokość kwot udzielonych dotacji 434.495 zł 401.911,96
8. liczba beneficjentów realizowanych zadań ok. 1200 ok. 1900
9. liczba organizacji realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje 16 18

2. Współpraca pozafinansowa

Zgodnie z Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok, oprócz finansowania lub dofinansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, gmina Trzcianka wspierała działania sektora pozarządowego także w innych formach, w szczególności poprzez:

 • promocję działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki,
 • nieodpłatne udostępnianie godzin w hali sportowo-widowiskowej, salach sportowych przy szkołach oraz boisk,
 • prowadzenie internetowej bazy adresowej organizacji pozarządowych,
 • prowadzenie na stronie internetowej urzędu – zakładki: organizacje pozarządowe, której podstawowym celem jest umieszczenie w jednym miejscu wszystkich informacji, które mogą zainteresować organizacje pozarządowe współpracujące z gminą Trzcianka,
 • objęcie przez Burmistrza Trzcianki, na wniosek organizacji pozarządowych, honorowym patronatem działań i imprez przez nie prowadzonych,
 • przekazanie organizacjom pozarządowym pucharów, dyplomów, gadżetów reklamowych na organizowane imprezy,
 • konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 • nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych z realizacją przez organizacje pozarządowe zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert,
 • informowanie o organizowanych dla organizacji pozarządowych szkoleniach podnoszących jakość pracy organizacji w sferze realizowanych zadań publicznych,
 • przekazywanie organizacjom materiałów szkoleniowych dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

    wspieranie organizacyjne, medialne i promocyjne imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe.

opracowała:
Anna Stańczyk

Zarządzenie Nr 43/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 ze zm.) oraz uchwały Nr XX/148/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie określania zasad, trybu przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zarządza się co następuje:
§ 1. Przyznaje się stypendia sportowe gminy Trzcianka na okres od dnia 2 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2. Środki na stypendia, o których mowa w § 1, określone są w budżecie gminy Trzcianka na 2013 rok.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.
§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat"

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) Burmistrz Trzcianki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat z rodzin zagrożonych patologią społeczną”. Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia tego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Rodzaj zadania:

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat z rodzin zagrożonych patologią społeczną. Na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się 50.000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacje będą przyznawane zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz poniższymi kryteriami:

 1. prowadzenie przez organizację działalności statutowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 2. adresatem zadania są grupy dzieci i młodzieży (zamieszkałe na terenie gminy Trzcianka) zagrożone alkoholizmem i patologią społeczną,
 3. dysponowanie kadrą pedagogiczną, zdolną do realizacji zadania i przeszkoloną w zakresie zapobiegania uzależnieniom,
 4. posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 5. w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – dokonanie korekty kosztorysu projektu.
 6. Dotację można wykorzystać na:

- opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz kosztów pobytu i wyżywienia opiekunów dzieci,
- zakup artykułów spożywczych lub usług gastronomicznych,

 • zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zajęć profilaktycznych,
 • zakup środków czystości,
 • opłacenie usług transportowych,
 • zakup biletów wstępu do kina, muzeum, na basen itp.,
 • opłacenie noclegów,
 • ubezpieczenie uczestników wypoczynku.

Finansowaniu nie podlegają wydatki inwestycyjne oferenta.

2. Do oferty należy dołączyć:

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2012 rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności),
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • szczegółowy harmonogram zajęć,
 • umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku zawarcia umowy partnerskiej),
 • umowę z podwykonawcą lub oświadczenie podwykonawcy (w przypadku zawarcia umowy w celu realizacji zadania),
 • oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o środki publiczne,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób realizujących zadanie oraz posiadane doświadczenie i zasoby rzeczowe,
 • listę dzieci.

3.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i dofinansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzcianka a oferentem.
4.W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – oferent dokona korekty kosztorysu projektu.

III. Termin realizacji zadania:

2 lipiec 2013 r.– 31 sierpień 2013r.

Termin realizacji zadania rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, co nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert oraz dokonaniu zmian w budżecie na 2013r. Wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy nie będą rozliczone.

IV. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki, pok. nr 20, w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2013r., do godz. 14.30. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Oferty złożone po wskazanym terminie oraz zawierające braki formalne, w przypadku nie usunięcia tych braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia, nie będą objęte procedurą konkursową.

V. Tryb i kryteria:

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. lista uczestników wypoczynku ze wskazaniem daty urodzenia dziecka, miejsca zamieszkania i szkoły do której uczęszcza,
 2. lista dzieci zatwierdzonych przez komisję konkursową po uzyskaniu opinii kierownika MGOPS na temat wysokości dochodów na jednego członka rodziny (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) i występujących w rodzinie zagrożeń,
 3. całkowity koszt realizacji zadania,
 4. wysokość wkładu własnego,
 5. kwota dofinansowania z innych źródeł,
 6. posiadana baza lokalowa, wyposażenie, sprzęt,
 7. kwalifikacje kadry, jej doświadczenie w realizacji podobnych zajęć,
 8. warunki zakwaterowania, wyżywienie, dodatkowe atrakcje typu: wycieczki, możliwość nabycia nowych umiejętności i uprawnień.

2. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

3. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do:

1) odwołania konkursu bez podania przyczyny,

2) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,

3) powierzenia realizacji tego samego zadania kilku podmiotom.

4. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

 1. ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536),
 2. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25),

5. Wybór ofert nastąpi w terminie do 1 miesiąca po upływie terminu składania ofert.

Oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Trzcianki. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Trzcianki w formie zarządzenia.

Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.trzcianka.pl, nie później niż w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

VI. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego zadania.

2012 rok – 3.850 zł

Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Alina Matkowska. Telefon 067 352 73 48, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Regulamin Konkursu

Zarządzenie Nr 30/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 221 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/231/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2013 rok”, w związku z § 1 ust. 1 zarządzenia Nr 4/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w 2013 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na zadanie: „Organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego prowadzonych w gminnych szkołach przez uczniowskie kluby sportowe”, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
2. Środki finansowe w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)  na realizację zadania nr 1 znajdą pokrycie w budżecie gminy Trzcianka na 2013 rok.

§ 2. 1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na zadanie: „Prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych”, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
2.Środki finansowe w wysokości 330.000 zł ( słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych) na realizację zadania nr 2 znajdą pokrycie w budżecie gminy Trzcianka na 2013 rok.

§ 3. 1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na zadanie: „Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych”, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
2. Środki finansowe w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) na realizację zadania nr 3 znajdą pokrycie w budżecie gminy Trzcianka na 2013 rok.

§ 4. 1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na zadanie: „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych”, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
2. Środki finansowe w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  na realizację zadania nr 4 znajdą pokrycie w budżecie gminy Trzcianka na 2013 rok.

§ 5. 1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na zadanie: „Organizacja i udział w imprezach turystyki aktywnej”, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
2. Środki finansowe w wysokości 2.300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) na realizację zadania nr 5 znajdą pokrycie w budżecie gminy Trzcianka na 2013 rok.

§ 6. 1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na zadanie: „Organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych”, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
2. Środki finansowe w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na realizację zadania nr 6 znajdą pokrycie w budżecie gminy Trzcianka na 2013 rok.

§ 6.  Do zweryfikowania zgodności treści umowy ze złożoną ofertą w zakresie proponowanej dotacji określonej w załączniku zobowiązuje się inspektora ds. kultury, kultury fizycznej Annę Stańczyk.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.

§ 8. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Załącznik
Uzasadnienie

OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Burmistrz Trzcianki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

ZOBACZ OGŁOSZENIE
ZOBACZ REGULAMIN KONKURSU

Zarządzenie Nr 4/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie:

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) turystyki i krajoznawstwa.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki;
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

§ 3. Powołuje się Komisję Konkursową:

1) przewodniczący komisji –  Iwona Moraczyńska – przedstawiciel organu wykonawczego;
2) sekretarz komisji - Anna Stańczyk – przedstawiciel organu wykonawczego;
3) członek komisji – Robert Czempiński – przedstawiciel organizacji pozarządowych;
4) członek komisji – Sebastian Kęciński – przedstawiciel organizacji pozarządowych;
5) członek komisji - Grażyna Zozula - przedstawiciel organu wykonawczego;
6) członek komisji – Izabela Zawalniak -  przedstawiciel organu wykonawczego.

§ 4. Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Załączniki:

facebook