Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Ogłoszenia i zarządzenia 2014 rok

OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2015 ROKU W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA   

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Nr LXVII/518/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2015 rok”, ogłaszam:


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2015 ROKU W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

ogłoszenie

regulamin

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2015 roku 
Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Trzcianki, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Trzcianka w dniu 12 listopada 2014 r., Burmistrz Trzcianki zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych o zgłaszanie propozycji osób – kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.
W oznaczonym terminie tj. do dnia 30 listopada 2014 r., roku żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.) nie zgłosiła swoich kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w roku 2015.Sporządziła: 
Anna Stańczyk
Trzcianka, 2 grudnia 2014 r.
Ogłoszenie nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w 2014 roku. 
Na podstawie regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały XX/148/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 lutego 2012 r., Burmistrz Trzcianki ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w 2014 roku. 
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2014 r., godz. 15:30, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Trzciance, ul. Sikorskiego 7 (pok. nr 004).
Załączniki:RegulaminwniosekOświadczenie 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2015 r. 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.) Burmistrz Trzcianki ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.
W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ww. ustawy, kandydatami na członków komisji konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział w konkursie.
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183) dotyczące wyłączenia pracownika.
Osoby wybrane do udziału w pracy komisji konkursowej, przed przystąpieniem do oceny ofert, zobowiązane są do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowieniami uchwały Nr LXVII/518/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2015 rok.
Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Zgłoszenia należy składać na formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 30 listopada 2014 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu (pok. nr 6).

Trzcianka, 12 listopada 2014 r.

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy kandydata do komisji konkursowej

Nabór wniosków w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego 2014
Stowarzyszenie Instytut Zachodni, działając w imieniu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, jako Partner Regionalny programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ogłasza nabór wniosków w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego 2014 dla terenu województw lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.
Warunki konieczne udziału w Konkursie
 • wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenu miejscowości liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców,
 • działanie zaplanowane w projekcie skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat
 • projekty mogą być realizowane w okresie od 01 lutego do 31 sierpnia 2015 roku
 • maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć kwoty 7500 zł

O dotacje w ramach Konkursu nie mogą ubiegać się:

 • podmioty, które realizują projekty w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego programu Równać Szanse edycji 2013 i 2014
 • podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców, nawet jeśli planowane przez nie działania mają być realizowane na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 tys. mieszkańców
 • szkoły

Szczegółowe informacje prezentujące zasady Konkursu oraz kryteria oceny merytorycznej wniosków znajdują się w załączeniu.

Sposób składania wniosków:

 • Wnioski w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego 2014 można składać tylko za pomocą elektronicznego systemu naboru wniosków, który znajduje się na stronie www.rownacszanse.pl. Prezentowany w załączeniu wzór wniosku stanowi tylko materiał poglądowy. W prawidłowym poruszaniu się po systemie pomocna będzie zamieszczona poniżej instrukcja składania wniosku.

Termin składania wniosków upływa 06 listopada 2014 roku o godz. 12.00.

Informacji na temat Regionalnego Konkursu Grantowego udzielamy od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00-16.00.

Zapraszamy do kontaktu!
tel: 61 667 53 49
kom: 784 878 240
e-mail:  rownacszanse@siz.poznan.pl

zobacz szczegółowe informacje

Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych

Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.
Oto istota wprowadzanych zmian:

 • Od 18 lipca 2014 r. nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne
 • Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać  podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany” czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.
 • Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy - można będzie prowadzić od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.
 • W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu Zbiórki.gov.pl, który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.
 • Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
 • Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

Więcej informacji o:

Zarządzenie Nr 142/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2014 roku na zadanie z zakresu ratownictwa wodnego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) oraz § 7 ust 1 zarządzenia Nr 116/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji celowej w 2014 roku z zakresu ratownictwa wodnego zarządza się, co następuje:
Zobacz zarządzenie

OGŁOSZENIE o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego 

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) oraz zarządzenia Nr 116/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji celowej z zakresu ratownictwa wodnego, informuję o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy Trzcianka na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2014 r. w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2014 r.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
 Prawo otrzymania dotacji przysługuje podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
 Dotacja udzielana jest na:
1. utrzymanie gotowości ratowniczej;
2. prowadzenie działań ratowniczych;
3. utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
4. organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;
5. prowadzenie dokumentacji wypadków.

 Dotacja udzielana jest z pominięciem otwartego konkursu ofert, a podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego ubiegający się o pozyskanie dotacji winien złożyć pisemną ofertę realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego, zgodną ze wzorem oferty zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania   (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), która zawiera w szczególności:

 1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2) termin i miejsce realizacji zadania;
 3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 4) informację o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie  zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację  danego  zadania pochodzących z innych źródeł;
 6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Oferty w sprawie realizacji zadania publicznego należy składać (pocztą lub osobiście) w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2014 r. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu.

Decyzję o przyznaniu dotacji dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego podejmuje Burmistrz Trzcianki w formie zarządzenia.

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie pisemnej umowy.

Zobacz zarządzenie

Zarządzenie Nr 109/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału środków na realizację zadania publicznego gminy Trzcianka w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach otwartego konkursu ofert na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 221 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 885  ze zm.) oraz uchwały Nr LIV/359/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia   28 listopada 2013 r.  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2014 r.

Zobacz zarządzenie

Zarządzenie Nr 116/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji celowej w 2014 roku z zakresu ratownictwa wodnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

Zobacz zarządzenie

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.

Zarządzenie Nr 60/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

Zobacz dokument
Pobierz załącznik

Zarządzenie Nr 35/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu

w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 221 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr LIV/359/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2014 rok”, w związku z § 1 ust. 1 zarządzenia Nr 237/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w 2014 roku, zarządza się, co następuje:

Zobacz zarządzenie

Zarządzenie Nr 25/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 ze zm.) oraz uchwały Nr XX/148/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie określania zasad, trybu przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zarządza się co następuje:

Zobacz zarządzenie

OGŁOSZENIE - Prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka    

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Burmistrz Trzcianki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia tego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Rodzaj zadania:
Prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka - na realizację zadania w formie wsparcia finansowego przeznacza się kwotę 42.000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacje będą przyznawane zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz poniższymi kryteriami:
1) prowadzenie przez organizację działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
2) adresatem zadania są grupy dzieci i młodzieży, zamieszkałe na terenie gminy Trzcianka,
3) dysponowanie odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
4) posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
5) posiadanie min. 10% finansowego wkładu własnego lub pochodzącego z innych źródeł.
2.Dotację należy wykorzystać na:
a) opłacanie wynagrodzeń opiekunów dzieci wraz z pochodnymi od  wynagrodzeń,
b) zakup artykułów spożywczych lub usług gastronomicznych,
c) zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zajęć profilaktycznych,
d) zakup środków czystości.
3. Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, umowę partnerską lub oświadczenie partnera  w przypadku zawarcia umowy partnerskiej), umowę z podwykonawcą lub oświadczenie podwykonawcy (w przypadku zawarcia umowy w celu realizacji zadania), oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o środki publiczne, dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób realizujących zadania oraz posiadane doświadczenie i zasoby rzeczowe, tytuł prawny do lokalu, informację o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania pochodzących z innych źródeł, deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Trzcianka a oferentem.
5. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana- oferent dokona korekty kosztorysu projektu.

III. Termin realizacji zadania:
17 luty 2014r. - 19 grudzień 2014r.
Termin realizacji zadania rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, co nastąpi bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
Wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy nie będą mogły być rozliczone.

IV. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki, pok. nr 20, w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2014r. do godz. 13.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie Koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie. Oferta złożona po wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25).
Oferty złożone po wskazanym terminie oraz zawierające braki formalne w przypadku nie usunięcia tych braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia nie będą objęte procedurą konkursową.

V. Tryb i kryteria:
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) ilość dzieci uczęszczających do świetlic,
2) koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 dzień pobytu dziecka w świetlicy,
3) zgodność oferty z zadaniem określonym w konkursie,
4) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie,
5) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczasowych zadań finansowanych z budżetu gminy Trzcianka,
6) przedstawiona kalkulacja, rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
7) wysokość finansowego wkładu własnego, lub pochodzącego z innych źródeł,  min. 10% wartości zadania
2. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
3. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo do:
1) odwołania konkursu bez podania przyczyny,
2) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
3) wsparcie realizacji tego samego zadania kilku podmiotom.
4. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  Nr  234, poz. 1536 ) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania   (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzcianki, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.trzcianka.pl nie później niż w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

VI. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego zadania wyniosła w 2013 r. – 41.632,00zł.
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Alina Matkowska - tel. 67 352 73 48

Regulamin

Zarządzenie Nr 11/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), w związku  z uchwałą    Nr XX/148/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie  określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej  zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu  Nr 33/13 Burmistrza Trzcianki z dnia  5 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów § 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Powołuje się Komisję ds. Stypendiów, zwaną dalej Komisją, w składzie:
1) Grażyna Zozula – przewodniczący komisji, przedstawiciel organu wykonawczego;
2) Iwona Moraczyńska–Lilleeng, członek komisji, przedstawiciel organu wykonawczego;
3) Izabela Zawalniak – członek komisji, przedstawiciel organu wykonawczego;
4) Anna Stańczyk – sekretarz komisji, przedstawiciel organu wykonawczego;
5) Krzysztof Oświecimski  - członek komisji, przedstawiciel Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji.”
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.
§ 3.  Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 11/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/13 Burmistrza Trzcianki z dnia  5 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji

Zmiana zarządzenia Nr 33/13 Burmistrza Trzcianki z dnia  5 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji związana jest z powołaniem nowych członków w skład Komisji w osobach:
Krzysztofa Jacka Oświecimskiego i Anny Stańczyk.

Ponadto następuje zmiana na stanowisku przewodniczącego Komisji: z Iwony Moraczyńskiej-Lilleeng na Grażynę Zozulę.

OGŁOSZENIE Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Nr LIV/359/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2014 rok”, ogłaszam:

Zobacz treść ogłoszenia  

Pliki do pobrania:
Zarządzenie nr 237/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w 2014 roku

facebook