Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Gminny Program Rewitalizacji

   
 
 Trzcianka, 16.05.2016 r
RPI.271.11.2016.RZ
 

„Kompleksowa rewitalizacja gminy Trzcianka” to projekt skierowany do mieszkańców gminy Trzcianka, którego celem jest zaangażowanie lokalnej społeczności w szeroko pojęte działania rewitalizacyjne.

Beneficjent projektu: gmina Trzcianka

Czas trwania projektu: 1 czerwca 2016 – 31 lipca 2017

Miejsce realizacji projektu: gmina Trzcianka

Biuro projektu: Urząd Miejski Trzcianki, pok. 205, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

Koordynator projektu: mgr inż. Bartosz Sokulski, tel. 697-618-976

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji:

Lider Projekt Sp. z o.o.

Al. Marcinkowskiego 1/3

Tel. 608 241 979

E-mail: marcin.lugawiak@liderprojekt.pl

 

Nr umowy: DPR.U.102/2016

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Charakter rewitalizacji

-przestrzenny:        Konieczne jest odnowienie centrum Miasta oraz nadanie mu nowych funkcji.

-gospodarczy:      Z Placem graniczy teren targowiska. By poprawić warunki handlu i mając na uwadze rozwój gospodarczy miejsca, należy je zmodernizować.

-społeczny:        W gminie zarejestrowanych jest duża liczba Podmiotów Ekonomii Społecznej. Z informacji podawane przez Organizacje wynika, że istnieje potrzeba stworzenia Centrum Kultury i Ekonomii Społecznej– miejsca, które będzie przestrzenią do realizacji działań społecznych, w połączeniu z kulturą.

Wybór miejsca podyktowany jest też wcześniejszą analizą społeczną tej części miasta (do pobrania prezentacja), z której wynika, że spory odsetek tzw. grup i obszarów dysfunkcyjnych, zamieszkuje lub znajduje się w tym rejonie (tab. 1)

 

Tab.1. Dane wyjściowe – część społeczna (źródło: badania własne, oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

Lp.

Ilość osób korzystających z pomocy MGOPS

Miasto

Plac Pocztowy i teren przyległy

1.

Ilość osób korzystających z pomocy

( różne formy )

1625

226

2.

Dzieci do lat 18

3307

96

3.

Osoby uzależnione

106

40

4.

Osoby niepełnosprawne

323

49

5.

Rodziny niepełne

48

21

6.

Osoby samotne

304

56

7.

Bezrobotni zarejestrowani w PUP,

 w tym z prawem do zasiłku

710

105

97

-----


Techniki, narzędzia i działania aktywizacyjne

Zakłada się wykorzystanie w projekcie następujących technik, narzędzi oraz działań aktywizacyjnych:

a) Konsultacje społeczne dla różnych grup interesariuszy a także dla wszystkich mieszkańców gminy. Konsultacje te rozumiane będą, jako dwustronny proces komunikowania, dzięki któremu Urząd Gminy zdobywa od mieszkańców informacje na temat proponowanych rozwiązań w zakresie rewitalizacji i aktualizacji rozwiązań już istniejących. Konsultacje społeczne będą odbywać się w formie następujących działań: ankietowanie, sondaże, spotkania i dyskusje z różnymi grupami.

b) Organizacja warsztatów np. charrette (lub podobnych). Spotkania te przeznaczone będą zarówno dla władz lokalnych oraz mieszkańców, jak i ekspertów, planistów czy przedstawicieli organizacji pozarządowych. Warsztaty będą miały na celu wypracowanie planu działania poprzez wymianę pomysłów oraz uzgodnienie wspólnego stanowiska ws. rewitalizacji. Formę dochodzenia do określonego rozwiązania, przedstawianego następnie za pomocą planu, stanowić będzie w tym sposobie publiczna dyskusja pomiędzy partnerami.

c) Organizacja spotkań fokusowych, dyżurów (w Urzędzie Miejskim Trzcianki) i case study dla Urzędników i różnych grup interesariuszy a także umożliwienie szerszej dyskusji na temat rewitalizacji.

d) Akcje bezpośrednie (np. informacje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, informacje w mediach)

Harmonogram działań ustalany jest na bieżąco z poszczególnymi grupami interesariuszy i dostępny jest w Biurze Projektu lub u Koordynatora.

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE
BURMISTRZ TRZCIANKI
ZAPRASZA
 
do złożenia oferty na opracowanie
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017 - 2026
 
 
 
 


facebook