Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Baza stowarzyszeń

Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina”

Siedziba:
ul. Sikorskiego 7
64–980 Trzcianka
Telefon:  67 216 20 69
Prezes: Piotr Obszarski

Podstawa prawna: Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu, Nr  Ks Rej. St. 566/96

Zakres prowadzonej działalności:

 • wspomaganie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Trzcianka,
 • poprawa warunków pracy i działalności służb związanych z utrzymaniem porządku.
Stowarzyszenie „Hospicjum Trzcianka” im. Dr nauk med. Ewy Dipont-Kukawskiej (status organizacji pożytku publicznego)

Siedziba:
ul. Kościuszki 8
64 – 980 Trzcianka
Telefon: 67 216 63 13
606 962 688
www.hospicjum-trzcianka.pl
Prezes:  Bogumiła Żyźniewska

Podstawa prawna: Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr. 1 poz. 63283

Zakres prowadzonej działalności:

 • sprawowanie opieki medycznej, psychologicznej, duchowej i społecznej nad chorymi znajdującymi się w terminalnym okresie choroby, opieki nad przewlekle chorymi oraz opieki nad ich rodzinami,
 • umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby, poprawy jakości życia w przypadku przewlekle chorych.
Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom”

Siedziba:
ul. Broniewskiego 2
64 – 980 Trzcianka
Telefon:  67 216 21 32 / 604 974 742
Przewodnicząca: Jolanta Birula

Podstawa prawna: Sąd Krajowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wpis do rejestru nr 44580 poz. 1 dnia 09.10.2001r.

Zakres prowadzonej działalności:

 • prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologią,
 • prowadzenie świetlicy dla dzieci niepełnosprawnych,
 • wyrównywanie szans życiowych dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologią społeczną,
 • integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi,
 • rozwiązywanie trudnych sytuacji losowych.
Stowarzyszenie „Przyjaźni Niesłyszącym”

Siedziba:
ul. Broniewskiego 2
64-980 Trzcianka (przy SP nr 3)
Telefon: 666 943 996
Przewodnicząca:  Marta Szaładzińska

Podstawa prawna: Sąd Krajowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wpis do rejestru nr 199858 poz. 1 dnia 15.03.2004 r.

Zakres prowadzonej działalności:

 • wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,
 • organizacja festynów sportowo -rekreacyjnych dla niesłyszących i niedosłyszących,
 • współpraca z ośrodkami w Szczecinie i Poznaniu.
Fundacja Młodzi w Uzależnieniu - Filia w Trzciance - status OPP

Siedziba:
ul. Staszica 12
64-980 Trzcianka
tel. 692 406 871
Osoba do kontaktu - Marcin Charmaciński


Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy. KRS: 0000313965

Cele Fundacjii:

 • prowadzenie działalności społęcznie użytecznej w zakresie ochrony zdrowia, polegajacej na wszechstronnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej , socjalnej i medycznej na rzecz osób, zwłaszcza młodych, uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin i bliskich
 • działane na rzecz promocji zdrowia i tzreźwości, profilaktyki społęcznej i edukacji
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w Trzciance

Siedziba:
ul. Chrobrego 2
64 – 980 Trzcianka
Telefon:  67 216 51 68
Przewodniczący: Czesław Czechowicz

Podstawa prawna: Sygn. Akt VII Ns Rej. St. 1058/95 Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Działalność rozpoczęta w 1994 r.

Zakres prowadzonej działalności:

 • ochrona i promowanie praw dziecka,
 • propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
 • organizowanie pomocy w organizowaniu turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne,
 • integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku szkolnym, osiedlowym.
Trzcianeckie Towarzystwo Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej

Siedziba:
os. Słowackiego 24
64-980 Trzcianka
telefon:  67 352 69 14
www.ttukst.pl
e-mail: ttukst@ttukst.pl
Prezes: Łukasz Salamandra 

Podstawa prawna:  Działalność rozpoczęta w 1995 roku.

Zakres prowadzonej działalności:

 • retransmisja programów TV,
 • usługi dostępu do sieci internet i telefonicznej,
 • realizacja lokalnego program TV,
 • usługi reklamowe.
Trzcianka Bike Team

Siedziba: ul. Mickiewicza 53a
64-980 Trzcianka
Telefon: 666 195 750
Prezes: Marcin Dratwiński
 
Podstawa prawna: Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, pod numerem 33.

1. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie aktywności fizycznej związanej z kolarstwem.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • Organizację masowych imprez kolarskich.
 • Wspieranie inicjatywy budowy ścieżek rowerowych.
 • Organizacja wspólnych treningów i wyjazdów treningowych.
 • Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze Polski i poza nią.
 • Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi.
 • Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej.
 • Organizowanie sympozjów i konferencji.
 • Działania marketingowe i promocyjne związane z kolarstwem i turystyką rowerową.
 • Organizowanie masowych imprez związanych z turystyką rowerową przyjazdową i wyjazdową.
 • Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków, sympatyków i wolontariuszy.

 • Stowarzyszenie może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowych działalności stowarzyszenia.
Uczniowski Klub Sportowy Biała

Siedziba: ul. Parkowa 1
Biała
64-980 Trzcianka
Telefon: 500 007 463
e-mail: pavol@o2.pl
www.uks_biala.republika.pl
Prezes: Pavol Antonič

Podstawa prawna działalności:  wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych w Starostwie Powiatowym pod nr. 36

Zakres prowadzonej działalności:

 • rozwijanie różnych form kultury fizycznej;
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie;
 • integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania;
 • prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej.
Uczniowski Klub Sportowy „Dysk”

Siedziba:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzciance
ul. Broniewskiego 2
64 - 980 Trzcianka
Telefon: 67 216 21 32
Prezes: Przemysław Kasperczak

Podstawa prawna: Rejestracja w ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Urzędzie Wojewódzkim w Pile nr 14.

Zakres prowadzonej działalności:

 • stałe podnoszenie sprawności fizycznej ogólnej i społecznej,
 • angażowanie ludzi do różnorodnych form aktywności ruchowej,
 • wypracowanie zdrowej rywalizacji sportowej i stosunków koleżeńskich podczas prowadzonych rozgrywek międzyklasowych w różnorodnych dyscyplinach sportowych.
Uczniowski Klub Sportowy „Forma"

Siedziba:
Gimnazjum nr 1 w Trzciance
ul. Staszica 6
64 – 980 Trzcianka
Telefon: 67 216 34 95
e-mail: uksforma@poczta.onet.pl
Prezes: Mirosław Szadkowski 

Podstawa prawna: Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego

Zakres prowadzonej działalności:

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów,
 • udział w zawodach i mistrzostwach.
Uczniowski Klub Sportowy „Kajak”

Siedziba:
Gimnazjum Nr 1 w Trzciance
ul. Staszica 6
64-980 Trzcianka
Telefon: 602 741 969
e-mail: export@copal.com.pl
Prezes: Marek Kordek

Podstawa prawna: Wpis do Rejestru Stowarzyszeń w wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie nr 30.

Zakres prowadzonej działalności:

 • organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów Gimnazjum Nr 1,
 • angażowanie uczniów do różnych form aktywności ruchowej,
 • prowadzenie sekcji kajakarskiej.
Uczniowski Klub Sportowy „Relax”

Siedziba:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzciance
ul. Chopina 36
64 – 980 Trzcianka
Telefon:  67 216 30 19
Prezes: Włodzimierz Topola

Podstawa prawna: Decyzja Wojewody Pilskiego o wpisaniu do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nr 137

Zakres prowadzonej działalności:

 • organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów Szkoły Podstawowej nr 2,
 • angażowanie uczniów do różnych form aktywności ruchowej,
 • prowadzenie sekcji piłki nożnej, siatkowej, sekcji LA, żeglugi i turystycznej.
Związek Harcerstwa Polskiego (status organizacji pożytku publicznego)

Siedziba:
Komenda Hufca w Trzciance
ul. Broniewskiego 7
64 – 980 Trzcianka
Telefon: 67 216 21 70 / 602 835 878 / 691 637 928
www.trzcianka.zhp.wlkp.pl
Komendant Hufca: pwd. Krzysztof Grela

Podstawa prawna działania: Statut zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pozycja 793.

Zakres prowadzonej działalności:

 • organizacja czasu wolnego,
 • cotygodniowe zbiórki drużyn,
 • organizacja imprez programowych,
 • organizacja aktywnego wypoczynku,
 • rozwój intelektualny i edukacja młodzieży.
facebook