Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Baza stowarzyszeń

Rodzinny Ogród Działkowy „Transportowiec”

Siedziba:
ul. Polna
64 – 980 Trzcianka
Telefon: 606 686 152
Prezes: Paweł Kolendowicz

Podstawa prawna: POD zrzeszone w Polskim Związku Działkowców zgodnie z Dz. U. Nr 99 poz. 486 z dnia 23 czerwca 1995r.

Zakres prowadzonej działalności:

 • uprawa działek (warzywa, owoce),
 • wypoczynek i rekreacja,
 • organizacja imprez rekreacyjno -sportowych.
Stowarzyszenie "Przyjazne Siedlisko"

Siedziba:
Siedlisko 50
64 – 980 Trzcianka
Telefon: 668 424 565
Prezes: Irena Sas

Podstawa prawna: Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104)

Zakres prowadzonej działalności:

 • kreowanie polityki i kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego we współpracy z organami samorządowymi Gminy, Powiatu i Starostwa,
 • prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i szkoleniowej,
 • organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych, prowadzenie zorganizowanej działalności sportowej i turystycznej,
 • upowszechnianie kultury fizycznej,
 • podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych w szczególności poprzez sport i rekreacj, w tym dotyczących spraw: rozwoju demokracji lokalnej, oświaty, kultury i sportu, ekologii, historii, powodujących tworzenie warunków do powstawania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminie i regionie,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu życia mieszkańców,
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rzecz lokalnych inicjatyw obywatelskich,
 • podtrzymywanie i promowanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej - Koło Terenowe w Siedlisku Czarnkowskim

Siedziba: 
Siedlisko 109
64-980 Trzcianka
Przewodniczący: Stanisław Krawczyk
Wiceprzewodniczący: Mieczysław Durejko 

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakres prowadzonej działalności:

 • działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu,
 • dążenie do dbałości o środowisko naturalne, zachowania możliwości odtwarzania się zasobów naturalnych,
 • ograniczanie wszelkiego rodzaju uciążliwości dla środowiska naturalnego,
 • działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej środowiska,
 • opracowanie programów ochrony środowiska naturalnego,
 • dążenie do utrzymania czystości naturalnych zbiorników wodnych, rzek i cieków, a w szczególności dbałość o zachowanie wyjątkowych walorów rzeki Noteci i Pradoliny Noteci,
 • opisywanie parków krajobrazowych, pomników przyrody charakterystycznych dla regionu działania stowarzyszenia, pokazywanie ważnych przykładów działalności ostatniego zlodowacenia,
 • ujawnianie przypadków bezczynności organów właściwych do ścigania sprawców degradacji środowiska naturalnego,
 • ujawnianie przypadków naruszenia przepisów w sprawach ochrony środowiska w całości lub jego elementów; żądanie rozpoczęcia postępowania administracyjnego i sądowego w sprawach ochrony środowiska.
Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej - Koło Terenowe w Trzciance

Siedziba:
ul. M. Konopnickiej 29a
64-980 Trzcianka
e-mail: pytak@wp.pl
www.ekotrzcianka.pl
Przewodniczący: Mariusz Gawrych

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakres prowadzonej działalności:

 • działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu,
 • dążenie do dbałości o środowisko naturalne, zachowania możliwości odtwarzania się zasobów naturalnych,
 • ograniczanie wszelkiego rodzaju uciążliwości dla środowiska naturalnego,
 • działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej środowiska,
 • opracowanie programów ochrony środowiska naturalnego,
 • dążenie do utrzymania czystości naturalnych zbiorników wodnych, rzek i cieków, a w szczególności dbałość o zachowanie wyjątkowych walorów rzeki Noteci i Pradoliny Noteci,
 • opisywanie parków krajobrazowych, pomników przyrody charakterystycznych dla regionu działania stowarzyszenia, pokazywanie ważnych przykładów działalności ostatniego zlodowacenia,
 • ujawnianie przypadków bezczynności organów właściwych do ścigania sprawców degradacji środowiska naturalnego,
 • ujawnianie przypadków naruszenia przepisów w sprawach ochrony środowiska w całości lub jego elementów; żądanie rozpoczęcia postępowania administracyjnego i sądowego w sprawach ochrony środowiska.
Stowarzyszenie Klub Jeździecki Leśna Podkowa

Rychlik 23
64-980 Trzcianka
tel. 603-098-189
e-mail: kj@lesna-podkowa.pl
www.lesna-podkowa.pl
Prezes: Monika Kochanowska -  Podskarbi

Podstawa prawna:  Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2012 roku.

Stowarzyszenie Klub jeździecki działa w zakresie kultury fizycznej i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem sportów jeździeckich, turystyki na rzecz mieszkańców wsi i miast. Powstało z połączenia ludzi i wspólnej pasji do koni którzy wiedzą czego przy nich szukać, chcąc się rozwijać i kształtować.

Cele Stowarzyszenia KJ LP:

 • krzewienie kultury sportowej w Naszym regionie
 • popularyzacja sportów oraz podnoszenie wiedzy,umiejętności szczególnie wśród młodzieży aktywny rozwój
 • integracja wszystkich miłośników jeździectwa ponieważ nie działamy tylko pod zawody, więcej w korzyściach przystąpienia do kj
 • działania na rzecz rozwoju i promocji miasta  i wsi Rychlik
 • współorganizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym
 • integracja mieszkańców wsi
 • przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu
 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym
Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych "Pokrzywa" Pokrzywno

Siedziba:
Pokrzywno 12a
64-980 Trzcianka
Telefon:
+48 697 618 976
+48 665 773 707
Prezes : Bartosz Sokulski
e-mail: biuro@stowarzyszeniepokrzywa.org
www:stowarzyszeniepokrzywa.org

 • Organizacja pozaszkolnych form kształcenia dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów i kadry dydaktycznej.
 • Organizacja kół zainteresowań, warsztatów i towarzyszących im  przeglądów twórczości.
 • Organizacja letnich turnusów edukacyjno-artystycznych w zakresie poszerzania wiedzy na temat technicznego wsparcia działalności artystycznej, sztuk multimedialnych i organizacji imprez kulturalnych.
 • Organizacja letnich turnusów edukacyjno-artystycznych w zakresie rozwijania wiedzy z dziedziny, techniki i ekologii.
 • Organizowanie i prowadzenie innowacyjnych form edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Podejmowanie działań na rzecz zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, edukacyjnych i materialnych dzieci i młodzieży zaniedbywanej wychowawczo.
 • Podejmowanie działań rewalidacyjno – rehabilitacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 • Wszechstronne działania na rzecz dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, potrzebującej pomocy materialnej i pedagogicznej.
 • Organizacja koncertów, wystaw, seminariów, konferencji.
 • Organizacja instalacji artystycznych różnych form.
 • Wspomaganie działań mających na celu krzewienie kultury.
 • Współpraca z instytucjami kulturalnymi, krajowymi i zagranicznymi.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, na rzecz poprawy jakości i rozbudzania świadomości projakościowej wśród dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym pracowników i przedsiębiorców.
 • Gromadzenie środków finansowych, w celu realizacji zadań statutowych, poprzez tworzenie i prezentację koncertów i spektakli estradowych, programów edukacyjnych, działalność charytatywną, impresaryjną, pośrednictwo, reklamę, fundrasing, dotacje, granty, darowizny, odpisy, spadki, lokaty, inwestycje w akcje i papiery wartościowe, składki członkowskie, zbiórki publiczne, a także wyrób i sprzedaż wyrobów własnych i dzieł sztuki.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzcianeckiej

Siedziba:
Wapniarnia 35
tel. 502 129 109
64-980 Trzcianka
Prezes: Piotr Złociński

Podstawa prawna: wpis do KRS 0000397208

Zakres prowadzonej działalności:

 • Rozwój świadomego społeczeństwa obywatelskiego, pobudzanie aktywności społecznej i inicjowanie czynnego udziału mieszkańców w życiu społecznym i politycznym Ziemi Trzcianeckiej;
 • Dbanie o dorobek kultury materialnej i duchowej, propagowanie wiedzy regionalnej, wspieranie lokalnych twórców;
 • Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi, administracją państwową, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi w celach statutowych;
 • Promowanie zrównoważonego rozwoju okolic Trzcianki , w szczególności w zakresie gospodarczym, społecznym i kulturowym. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych;
 • Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
Stowarzyszenie Oświatowe Wspomagające Rozwój Dzieci i Młodzieży

Siedziba:
ul. Sikorskiego 26
64-980 Trzcianka
Telefon: 67 216 49 00
Prezes: Czesława Mickiewicz

Zakres prowadzonej działalności:

 • pomoc w rozwoju uczniów z terenu gminy,
 • prowadzenie kół zainteresowań (chemiczne, matematyczne, ekonomiczne),
 • prowadzenie klubu net.
Stowarzyszenie Popularyzacji Historii Szkolnictwa - Region Nadnotecki

Siedziba:

Prezes: 

Podstawa prawna: Postanowienie Sądu Wojewódzkiego 9 grudnia 1996r. Rej. Stow. Dział A, nr 2239.

Zakres prowadzonej działalności:

 • gromadzenie, opracowanie i upowszechnianie wszelkich dokumentów obrazujących pracę placówek oświatowych w regionie, od czasów  najdawniejszych do współczesności.
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "NIE - ZWYKŁA RODZINKA"

Siedziba: 
Straduń 13, 
64-980 Trzcianka
Prezes - Tomasz Kledzik  tel. 510 260 333
V-ce Prezes - Małgorzata Czerepko tel. 603 135 722
V-ce Preze - Wioleta Furmańczyk    tel.608 670 845

Podstawa prawna: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.11.2010r w Poznaniu nr. KRS:0000370886

Celem Stowarzyszenia jest:

 • propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego i adopcyjnego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom zastępczym i adopcyjnym oraz ich wychowankom,
 • prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań stowarzyszenia,
 • reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych i adopcyjnych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji,
 • współpraca z rodziną biologiczną oraz kształtowanie właściwych postaw opiekunów zastępczych wobec rodziców biologicznych przyjętych pod opiekę dzieci,
 • promocja i organizacja wolontariatu na rzecz rodzin zastępczych i adopcyjnych.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń"

Siedziba:
Przyłęki 38/a
64-980 Trzcianka
Prezes: Grześ Marcin Marian
telefon: 502 135 039 
Wiceprezes: Małgorzata Wylegała
e-mail: SRWPRZYJAZN@gmail.com

Podstawa prawna: wpis do KRS nr 0000471770

Zakres prowadzonej działalności:

 • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego, gospodarczego wsi Biernatowo, Górnica i Przyłęki;
 • integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;
 • wspieranie demokracji, budowa społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
 • działalność charytatywna i pomoc innym;
 • udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych;
 • popularyzacja rolnictwa ekologicznego;
 • promowanie produktów lokalnych;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik

Siedziba:
Rychlik 16
64 – 980 Trzcianka
Telefon: 602 676 579
Prezes: Emilia Susek-Marecka

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - nr 0000393691

Zakres prowadzonej działalności:

 • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Rychlik,
 • integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
 • wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
Stowarzyszenie Trzcianecki Alternatywny Dom Edukacji Kulturalnej „T.A.D.E.K.”

Siedziba:
ul. Marii Konopnickiej 7/3
64-980 Trzcianka
tel. 608 320 857
Prezes: Michał Szczodry

Podstawa Prawna – Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dn. 16.05.2011, wpis pod numerem    KRS 0000386291

Zakres działalności:

 • działalność charytatywna;
 • działalność wspierająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
 • działalność na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działalność propagująca ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
 • upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • rozwój turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie – Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług

Siedziba:
ul. Sikorskiego 73
64 – 980 Trzcianka
tel. 602 528 639
Prezes: Wojciech Kasztelan

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 września 2001 Pozycja 46262.

Zakres prowadzonej działalności:

 • podejmowanie działań na rzecz utrzymania rozwoju handlu i usług na terenie Trzcianki,
 • obrona interesów członków zrzeszenia.
facebook