Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Baza stowarzyszeń

Nadnoteckie Koło Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”

Siedziba:
ul. P. Skargi 22
64 – 980 Trzcianka
Telefon: 67 216 29 70,
e-mail: notec@salamandra.org.pl
http://www.przyroda.most.org.pl
http://www.facebook.com/nadnoteckie
Prezes: Marek Maluśkiewicz

Podstawa prawna: Jednostka lokalna Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”

Zakres prowadzonej działalności:
- ochrona przyrody (ochrona kulika wielkiego, sów, owadów zapylających itp.),
- edukacja przyrodnicza (np. organizowanie spotkań, prelekcji, rajdów i biwaków, działalność wydawnicza),
- badania naukowe (m.in. badania liczebności i rozmieszczenia wybranych gatunków ptaków doliny Noteci).

Polski Czerwony Krzyż

Siedziba:
ul. Prosta 5
64 – 980 Trzcianka
Osoba do konktaktu:
Edward Henyk
tel. 605-196-147

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.04.1996r. w sprawie zatwierdzenia statutu PCK (Dz. U. Nr 42 poz. 82)

Zakres prowadzonej działalności:

 • upowszechnianie idei humanitaryzmu,
 • rozwój honorowego krwiodawstwa,
 • organizowanie pomocy materialnej osobom potrzebującym, niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych,
 • promocja zdrowia.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Trzciance

Siedziba:
ul. Mickiewicza 50
64 – 980 Trzcianka
Telefon: 67 216 57 75
Przewodniczący: Piotr Dobuszko
www.emerycitrzcianka.pl

Podstawa prawna: „Syg. Akt VIII Ns Rej. St. 716/89 ze zmianą syg. Akt Ns Rej. str. 1021/94 Rst. 563, rubryka 9”.

Zakres prowadzonej działalności:

działalność charytatywna,
tworzenie funduszy na cele socjalno-bytowe,
prowadzenie związkowej kasy pogrzebowej,
prowadzenie zespołów artystycznych,
współpraca z organami władzy samorządowej i organizacjami społecznymi,
organizowanie wycieczek, zabaw, pikników dla członków związku.

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział Trzcianka

Siedziba:
ul. Ogrodowa 8
64 – 980 Trzcianka
Telefon:  67 216 41 28
www.pzhgp.trzcianka.pl
Prezes: Tadeusz Francuzik

Podstawa prawna: Statut Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

Zakres prowadzonej działalności:

 • organizowanie lotów krajowych i zagranicznych gołębi pocztowych,
 • propagowanie zamiłowania do gołębi pocztowych.
Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe w Trzciance

Siedziba:
ul. 27 Stycznia ¼ m. 10
64 – 980 Trzcianka,
Telefon: 67 216 82 03 / 606 750 611
Przewodnicząca: Wanda Karczewska

Podstawa prawna: Sąd Okręgowy w Poznaniu z dnia 31 marca 2000 r. nr R. St. 2768

Zakres prowadzonej działalności:

 • organizowanie pomocy w organizowaniu turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne,
 • prowadzenie rehabilitacji podstawowej i leczniczej,
 • organizowanie różnych form działalności kulturalnej, artystycznej i sportowej,
 • integracja środowiska – spotkania, imprezy okolicznościowe,
 • organizowanie turnusów rehabilitacyjno -leczniczych,
 • pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego w szczególności optycznego,
 • opieka interwencyjna osób niewidomych.
Polski Związek Wędkarski - Koło Miejskie

Prezes: Krzysztof Kowaluk
adres korespondencyjny:

os. Słowackiego 34/11
64-980 Trzcianka
Telefon: 604 646 024
http://www.miastotrzcianka.wedkuje.pl

Podstawa prawna: Statut organizacji na podstawie ustawy o organizacjach. Działalność rozpoczęta 10.01.1975 r.

Zakres prowadzonej działalności:

 • sprzedaż pozwoleń na wędkowanie, organizacja zawodów wędkarskich,
 • walka z kłusownictwem i nielegalnymi metodami połowu,
 • prowadzenie działalności zarybieniowej, dbanie o czystość wód i otoczenia zbiorników wodnych, administrowanie przydzielonymi wodami.
Polski Związek Wędkarski - Koło „Lubmor”

Siedziba:
Trzcianka
Telefon: 67 216 33 38
Prezes: Bogdan Wiza

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 07.04.1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” Statut  Polskiego Związku Wędkarskiego.

Zakres prowadzonej działalności:

 • działalność rybacko -wędkarska oraz ochrona wód na terenie jeziora Bukowo Duże-Trzcinno koło m. Niekursko,
 • prowadzenie działań podnoszących świadomość ekologiczną wędkarzy oraz czynne poszanowanie przyrody, a w szczególności wód i ich otoczenia,
 • propagowanie modelu etycznego wędkarstwa poprzez szkolenia i współpracę z mediami, utrzymanie współpracy z Administracją Lasów Państwowych dla zapewnienia członkom PZW godziwych warunków do uprawiania wędkarstwa (dojazdy do wód, parkingi).
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Koło Terenowe w Trzciance

Siedziba:
os. B. Chrobrego 2
64-980 Trzcianka
Telefon: 67 216 51 68
Prezes: Czesław Czechowicz

Podstawa prawna: Syg. Akt VII NS Rej St. 1298/97, Sąd Wojewódzki w Warszawie. Działalność rozpoczęta 26.11.1968 r.

Zakres prowadzonej działalności:

 • rozwijanie kultury, kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez turystykę  i krajoznawstwo,
 • znakowanie i utrzymywanie zasad prawidłowego uprawiania turystyki,
 • współpraca z organami organizacji państwowej i samorządowej w zakresie organizacji imprez turystycznych,
 • krzewienie zasad prawidłowego uprawiania turystyki.
Regionalny Związek Pszczelarzy - Koło w Trzciance

Siedziba:
ul. Tetmajera 17 B
64 – 980 Trzcianka
Prezes: Ryszard Kaczmarek
telefon: 884 801 509

Podstawa prawna: Wpis do rejestru społeczno -zawodowych organizacji rolników w dziale B pod nr 1-B w Sądzie Rejonowym w Pile.

Zakres prowadzonej działalności:

 • stałe rozwijanie pszczelarstwa,
 • zwalczanie szkodników pszczół oraz prowadzenie chemicznej i naturalnej ochrony środowiska pszczelego,
 • reprezentowanie i ochrona interesów oraz godności i dobrego imienia pszczelarzy.
Rodzinny Ogród Działkowy „Malwa”

Siedziba:
os. Słowackiego 17/9
64 – 980 Trzcianka
Telefon:   784 390 321
Komisarz: Andrzej Palczyński

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 maja 1981r. Dz. U. nr 12 z późniejszymi zmianami.

Zakres prowadzonej działalności:

 • uprawa działek (warzywa, owoce),
 • upowszechnienie rekreacyjnego charakteru działek.
Rodzinny Ogród Działkowy „Relax” 

Siedziba:
ul. Fałata 10
64 – 980 Trzcianka
Telefon:
Prezes: Ryszard Czuczman

Podstawa prawna: Statut Polskiego Związku Działkowców

Zakres prowadzonej działalności:

 • uprawa działek (warzywa, owoce),
 • upowszechnienie rekreacyjnego charakteru działek.
Rodzinny Ogród Działkowy „Spółdzielca”

Adres korespondencyjny:
ul. Kościuszki 36
64 – 730 Wieleń
Telefon: 663 599 652
Prezes: Sebastian Zdanowski

Siedziba:
ul. Tetmajera
64-980 Trzcianka
Biuro na terenie Ogrodu Działkowego

Podstawa prawna: Ustawa o Pracowniczych Ogrodach Działkowych z 6 maja 1981r. i nowelizacja ustawy z 23 czerwca 1995r.

Zakres prowadzonej działalności:

 • uprawa działek (warzywa, owoce),
 • upowszechnienie rekreacyjnego charakteru działek.
Rodzinny Ogród Działkowy „Słonecznik”

Siedziba:
ul. Wieleńska 1
64 – 980 Trzcianka
tel. 600 686 286
Prezes: Zygmunt Czarny

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 maja 1981r. o ogrodach pracowniczych Dz. U. z 1996  nr 85 poz. 390 z późniejszymi zmianami.

Zakres prowadzonej działalności:

 • uprawa działek (warzywa, owoce),
 • wypoczynek i rekreacja.
facebook