Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Baza stowarzyszeń

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzciance

Siedziba:
ul. Sikorskiego 36
64 - 980 Trzcianka
telefon: 795 144 130
Prezes Zarządu: Andrzej Kluczka
http://www.trzcianka-utw.5v.pl/

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000522812

Celem Uniwersytetu jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz osób starszych (50+) w zakresie:

 • podtrzymania tradycji narodowej;
 • ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania profilaktyki gerontologicznej;
 • podejmowania działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska;
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej;
 • rozwijania kontaktów i współpracy z władzami samorządowymi i instytucjami państwowymi;
 • edukacja osób starszych
 Caritas Parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej

Siedziba:
Parafia pw. Matki Bożej Saletyńskiej
ul. Witosa 5
64 – 980 Trzcianka
Telefon:  67 216 68 63
www.caritas-trzcianka.smtvsat.pl
Przewodniczący: ks. Andrzej Żołyniak

Podstawa prawna: Ustawa o stosunku państwa do kościoła Katolickiego RP z dnia 17 maja 1989 r. oraz statut Caritas Parafii Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej z dnia 13.05.1997r.

Zakres prowadzonej działalności:

 • stała opieka duchowa, comiesięczna zbiórka pieniężna w kościele na cele Caritas diecezji i parafii,
 • miesięczna pomoc materialna „w potrzebie” rodzinom z parafii.
Caritas przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance

Siedziba:
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela
ul. Żeromskiego 39
64-980 Trzcianka
Telefon: 67 216 20 44
Tel kom. 504 784 924
www.caritas-trzcianka.smtvsat.pl
e-mail: caritas-trzcianka@smtvsat.pl
Prezes: ks. Marian Mordarski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski „O pracy charytatywnej w parafii” z roku 1986 oraz statut „Caritas Parafii” dla parafii Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Zakres prowadzonej działalności:

 • prowadzenie ochronki parafialnej „Cichy Kącik”,
 • prowadzenie Katolickiego Domu Młodzieży oraz świetlicy dla młodzieży dojeżdżającej,
 • punkt wydawania żywności „Betania” – dla rodzin z parafii oraz z rodzin ze środowisk PGR, prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • współpraca z ARSP i Pilskim Bankiem żywności,
 • prowadzenie świetlic środowiskowych w Niekursku i Nowej Wsi, grupa przyjaciół Domu Dziecka, Wspólnota „Wiara i Światło” dla dzieci niepełnosprawnych.
Cech Rzemiosł Różnych

Siedziba:
ul. Żeromskiego 15
64 – 980 Trzcianka
Telefon: 67 216 33 15
Starszy Cechu: Ryszard Woźny

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakres prowadzonej działalności:

 • nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle,
 • udzielanie pomocy rzemieślnikom i innym przedsiębiorcom zrzeszonym w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła,
 • reprezentowanie interesów środowiska wewnętrznego wobec organów administracji państwowej.
Drużyna WOPR "Anioły"

Siedziba:
Os. 25-lecia 12/19
64-980 Trzcianka
Telefon: 692 145 758
www.wopr.trzcianka.pl
Prezes: Michał Lewandowski

Fundacja „Marchewkowe Pole”

ul. Ogrodowa 23
ul. Fabryczna 1 (adres siedziby)
64-980 Trzcianka
Telefon: 604 100 337
www.marchewkowepole.org
e-mail: fundacjamarchewkowepole@gmail.com
prezes: Agnieszka Halama

Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 6 marca 2013r. Repertorium A numer 468/2013 i działa na podstawie ustawy z  dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz.97 z późniejszymi zmianami
KRS 0000457461

Celem Fundacji jest organizowanie, prowadzenie i propagowanie działań terapeutycznych,
aktywizujących i pomocowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze, kultury, edukacji i
zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia;
2. stworzenie placówki edukacyjnej, ośrodka rehabilitacyjnego; ośrodka psychoterapeutycznego oraz Ośrodka Aktywności Społecznej ;
3. prowadzenie działań pomocowych dla osób wykluczonych społecznie i zawodowo, dzieci, osób niepełnosprawnych oraz seniorów
4. odpłatną i nieodpłatną pracę z osobami niepełnosprawnymi, seniorami, przede wszystkim w zakresie rehabilitacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej,
5. odpłatne i nieodpłatne organizowanie i prowadzenie działalności psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich otoczenia;
6. odpłatne i nieodpłatne organizowanie obozów i warsztatów psychoterapeutycznych, dla osób uzależnionych, ich rodzin i bliskich oraz współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami.
7. opracowanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych, i psychoterapeutycznych
8. organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych form wypoczynku;
9. odpłatne i nieodpłatne organizowanie spotkań, konkursów, warsztatów, konferencji, imprez kulturalno – edukacyjnych, sportowych oraz społeczno-zawodowych
10. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działań terapeutycznych z udziałem zwierząt,
11. odpłatne i nieodpłatne organizowanie szkolenia i hodowli psów oraz tworzenie standardów w zakresie prowadzenia hodowli;
12. propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat kynologii i dogoterapii;
13. prowadzenie kampanii na rzecz ochrony zwierząt i ich humanitarnego traktowania;
14. stworzenie i prowadzenie centrum wolontariatu;
15. organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń dla wolontariuszy;
16. promowanie i rozwijanie kształcenia na odległość;
17. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie tematycznych portali internetowych będących bazami elektronicznych zasobów edukacyjnych;
18. odpłatne i nieodpłatne tworzenie e-podręczników, e-zasobów i kursów elearningowych;
19. odpłatne i nieodpłatne prowadzenia platformy elearningowej;
20. organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń i kursów na tematy związane z działalnością fundacji;
21. odpłatną i nieodpłatną współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi;
22. zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
23. współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, instytucjami i firmami o podobnych celach działania;
24. propagowanie działalności Fundacji poprzez radio, telewizję, prasę, Internet;
25. sprzedaż materiałów reklamowych promujących Fundację;
26. odpłatne i nieodpłatne organizowanie prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej i reklamowej;
27. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleniowych;
28. współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą, a także z władzami samorządowymi, rządowymi i służbami mundurowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
29. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, biuletynów i innych wydawnictw służących celom statutowym w szczególności w wersjach elektronicznych;
30. uczestnictwo w odpłatnych i nieodpłatnych szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach podnoszących kwalifikacje wolontariuszy i pracowników Fundacji.

Fundacja „POLEM, LASEM..."

Siedziba:

ul. P. Skargi 23, 64–980 Trzcianka

adres korespondencyjny: ul. P. Skargi 22, 64–980 Trzcianka

KRS: 0000642628

NIP: 7632132840

REGON: 365678647

Prezes: Marek Maluśkiewicz

telefon: 532 705 233
e-mail: kontakt@polemlasem.org.pl 

http://www.polemlasem.org.pl

http://www.facebook.com/polemlasem

 

Cele Fundacji to:

1. poznawanie i promowanie walorów turystycznych, krajoznawczych i historycznych Polski oraz dążenie do ich zachowania, ochrona dóbr kultury, sztuki i tradycji,
2. organizowanie, wspieranie i rozwijanie turystyki, z uwzględnieniem innowacyjnych jej form,
3. propagowanie kultury fizycznej i sportu, wypoczynku, aktywności na świeżym powietrzu i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu,
4. promowanie wiedzy dotyczącej zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, rozwijanie wiedzy z zakresu sztuki przetrwania (survivalu), pierwszej pomocy, ochrony i promocji zdrowia oraz zapobiegania patologiom społecznym,
5. działania na rzecz ochrony przyrody i ekologii, szerzenia wiedzy przyrodniczej i ekologicznej,
6. wspieranie edukacji, prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej,
7. prowadzenie innej działalności społecznie użytecznej.

Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Trzciance

Siedziba:
ul. Dąbrowskiego 25/3
64-980 Trzcianka
Prezes:  Arkadiusz Nowicki

Podstawa prawna: Wpis do Rejestru Stowarzyszeń w wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, nr 27

Zakres prowadzonej działalności:

 • upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu;
 • rozwój krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną sponsorów i sympatyków Stowarzyszenia;
 • organizowanie środowiska ludzi dorosłych do działań na rzecz zdrowia, kultury fizycznej i sportu;
 • promocja i organizacja wolontariatu wokół zadań kultury fizycznej, sportu i edukacji;
 • propagowanie bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • prowadzenie działalności w systemie edukacji narodowej, współdziałanie ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych;
 • ochrona i promocja zdrowia.
Klub Olimpiad Specjalnych "Olimpijczyk" w Trzciance

Siedziba:
ul. Broniewskiego 2
64-980 Trzcianka
Telefon: 67 216 21 32
Przewodniczący: Przemysław Przybylski

Podstawa prawna: Sąd Okręgowy w Warszawie Nr Rej. SKF „D” 51

Zakres prowadzonej działalności:

 • reprezentowanie sportu polskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontaktach z narodowymi programami olimpiad specjalnych,
 • popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, turystyki i innych form mających wpływ na doskonalenie sprawności fizycznej i psychofizycznej dzieci i dorosłych z upośledzeniem umysłowym, jak również ich rodzin, o charakterze krajowym i międzynarodowym,
 • zapewnienie udziału polskiej reprezentacji w europejskich i światowych igrzysk „Special Olympics” oraz innych imprezach tej organizacji poza granicami kraju,
 • pozyskiwanie środków na rzecz ruchu olimpiad specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wszelkie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną zmierzające do poprawy ich życia oraz oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej, której celem jest szeroko pojęte poszanowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich integracja ze społeczeństwem,
 • pozyskiwanie i organizacja wolontariatu na rzecz wspierania i rozwijania działań statutowych,
 • obejmowanie swoją działalnością również osób z niepełnosprawnością intelektualną poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Zobacz historię działalności Sekcji Olimpiad Specjalnych Olimpijczyka Trzcianka

Klub Piłkarski "Iskra" Runowo

Siedziba: Runowo 49/3
64-980 Trzcianka
Telefon: 501 773 560
E-mail: m.graumann@wp.pl
Prezes: Jarosław Baranowski

Podstawa prawna: Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, pod numerem 34.

Cele działalności Klubu:

 • Zrzeszenie członków w Klubie.
 • Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego.
 • Organizowanie meczy i uczestnictwo w rozgrywkach.
 • Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej.
 • Pozyskiwanie środków dla realizacji działalności statutowej Klubu.
 • Propagowanie osiągnięć sportowych członków Klubu.

Środki i metody realizacji celów:

 • Propagowanie celów i zadań Klubu
 • Pozyskiwanie działaczy sportowych.
 • Organizowanie działalności rekreacyjno-sportowej na rzecz członków Klubu i mieszkańców.
 • Współdziałanie z organizacjami sportowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami w zakresie działalności statutowej.
 • Współpraca z odpowiednimi ogniwami władzy samorządowej, administracji państwowej i organizacjami społecznymi.
 • Stosowanie innych środków sprzyjających rozwojowi sportu i kultury fizycznej na terenie działania Klubu.
Klub Sportów Motorowych i Motorowodnych w Trzciance

Siedziba:
ul. Parkowa 11
64-980 Trzcianka
Telefon: 609 320 787
e-mail: sebken@poczta.onet.pl
www.ksm.trz.pl
Prezes: Sebastian Kęcinski

Podstawa prawna: Wpis do Rejestru Stowarzyszeń w wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie nr 20

Zakres prowadzonej działalności:

 • krzewienie kultury sportowej w regionie,
 • popularyzacja sportów motorowych i motorowodnych oraz podnoszenie wiedzy technicznej, szczególnie wśród młodzieży,
 • integracja wszystkich pasjonatów sportów motorowych i motorowodnych w regionie,
 • działania na rzecz rozwoju i promocji miasta,
 • współorganizowanie imprez o charakterze sportowo-kulturalnym.
Stowarzyszenie Klub TSD

Siedziba:
ul. Sikorskiego 26
64-980 Trzcianka
https://pl-pl.facebook.com/TsdSport
Prezes: Anita Klimczak

Podstawa prawna: Wpis do Rejestru Stowarzyszeń w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, nr 24.

Cele działania:

 • działalność charytatywna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność wspierająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 • działalność na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • tworzenie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • działalność promująca ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
 • rozwój turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a także promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
Stowarzyszenie „Gramy z sercem”

Siedziba: ul. Kopernika 5/8
64-980 Trzcianka
Telefon: 607595771
www.gramyzsercem.pl
Prezes: Patryk Nowak

Podstawa prawna: Wpis doKrajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000674275

Zakres prowadzonej działalności:

 • planowanie i organizowanie życia sportowego pracowników i zawodników w oparciu możliwości obiektowe i sprzętowe Miasta/Gminy Trzcianka oraz o pomoc organizacyjną i materialną sponsorów i sympatyków Klubu;
 • opracowanie i realizowanie szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników i działaczy;
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
 • pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej;
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;
 • współpraca z organizacjami o podobnych celach statutowych, promocja i organizacja wolontariatu;
 • podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań statutowych;
 • organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych mających na celu wspieranie działań statutowych.
Miejski Klub Sportowy w Trzciance

Siedziba:
ul. Żeromskiego 28
64-980 Trzcianka
Telefon: 693 539 322
e-mail: badoli6@wp.pl
Prezes: Krzysztof Olech

Podstawa prawna: KRS 0000 130 781
Rejestracja w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu Dział A Nr RSZS 161 30 grudnia 1990 r.

Zakres prowadzonej działalności:

 • organizacja ogólnodostępnych zajęć sportowych w sekcjach: szachowej, żeglarskiej oraz piłki siatkowej,
 • organizacja zawodów i imprez sportowych, a także udział w zawodach imprezach organizowanych przez inne podmioty,
 • prowadzenie kontaktów sportowych z organizacjami sportowymi w kraju i za granicą,
 • sprawowanie opieki prawnej nad zawodnikami w czasie zajęć treningowych i zawodów oraz imprez sportowych,
 • realizacja kalendarza imprez sportowych,
 • stosowanie innych środków i metod działalności niezbędnych dla osiągnięcia statutowych celów Klubu zgodnie z obowiązującym prawem.
Miejski Klub Sportowy „Lubuszanin”

Siedziba:
os. Słowackiego 24
64 – 980 Trzcianka
Telefon: 67 352 69 69
www.lubuszanin.trz.pl
Prezes: Krzysztof Buller

Podstawa prawna: Sąd Krajowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wpis do rejestru nr 68032 poz. 4 dnia 19.12.2001r.

Zakres prowadzonej działalności:

 • propagowanie uprawiania sportu wśród młodzieży,
 • szkolenie młodzieży,
 • prowadzenie sekcji piłki nożnej,
 • prowadzenie sekcji podnoszenia ciężarów,
 • prowadzenia sekcji brydża sportowego.

Strony

facebook