Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Baza stowarzyszeń

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Trzciance

Siedziba:
ul. Spokojna 2
64-980 Trzcianka
Prezes: Krzysztof Zakrzewski
telefon: 600 902 992 - dh Ewa Zakrzewska,
telefon: 602 101 863 - dh Krzysztof Zakrzewski
www.zhr-trzcianka.pl
e-mail: krzysztof.zakrzewski@zobal.com.pl; ewa.zakrzewska@zobal.com.pl

Podstawa prawna: wpis do KRS 00000057720

Związek realizuje swoje cele przez:

1) prowadzenie indywidualnej i zbiorowej pracy wychowawczej wśród swoich członków metodą harcerską, charakteryzującą się następującymi elementami:
dobrowolnym zobowiązaniem poprzez Obietnicę Zucha i Przyrzeczenie Harcerskie oraz Prawo Zucha i Prawo Harcerskie,
samodoskonaleniem poprzez stopnie i sprawności,
wychowaniem pośrednim - przez działanie: zabawę, grę, służbę,
współdziałaniem i współpracą pomiędzy dorosłymi a dziećmi i młodzieżą oraz przykładem osobistym,
pracą w zespołach: systemem zastępowym,
tworzeniem wspólnot, integracją poprzez tradycję i symbolikę,
2) organizowanie członków Związku w jednostkach organizacyjnych na zasadach określonych w statucie,
3) kształcenie członków Związku,
4) organizowanie działań społecznych pozwalających na realizację i popularyzację zadań Związku,
5) publiczne wypowiadanie opinii o żywotnych sprawach społecznych, szczególnie dotyczących wychowania,
6) [2]prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i gospodarczej,
7) tworzenie placówek wychowawczych i szkoleniowych,
8) rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie sprzeciwiają się celom Związku, w szczególności z organizacjami skautowymi i harcerskimi w Polsce, z organizacjami skautowymi na świecie oraz polskim harcerstwem poza granicami kraju,
9) pomoc harcerstwu polskiemu poza granicami kraju,
10) służbę na rzecz bliźnich, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych,
11) podejmowanie innych inspirowanych przez członków Związku, zgodnych ze Statutem, działań o walorach wychowawczych.

Związek Sybiraków Koło w Trzciance

Siedziba:
os. 25-lecia 9 m. 6
64-980 Trzcianka
Telefon: 794 787 477
Prezes: Teresa Kaczmarowska
Działalność rozpoczęta we wrześniu 1988 roku.

Zakres prowadzonej działalności:

 • obchody rocznic wydarzeń historycznych,
 • zachowanie pamięci o zesłańcach na Sybir.
Stowarzyszenie BAZA PCT

Siedziba:
Os. Joachima Lelewela 5
64-980 Trzcianka
Telefon: 888 785 864
e-mail: baza.pct@onet.pl
www.bazapct.trz.pl/
Prezes: Robert Matkowski
I v-ce prezes: Przemysław Kusz
II v-ce prezes: Wojciech Jóźwiak

Cele:

 • skupienie w jednej organizacji motorowodniaków, karawaningowców oraz ludzi uprawiających szeroko rozumianą turystykę,
 • promowanie i rowzwój bazy turystycznej a w szczególności budowa nowoczensego kempingu w gminie Trzcianka
 Młodzieżowa Organizacja Szkoleniowo - Kulturalna i Terapeutyczna "M. O. S. K. I. T."
Siedziba: 
Biała, ul. Parkowa 1 
64-980 Trzcianka 
tel. 602 779 571 
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-moskit-1468773760106687/timeline/  
Prezes: Iwona Krasowska 
Podstawa prawna: wpis do KRS nr 0000533334

Celem Stowarzyszenia jest  prowadzenie działalności szkoleniowej,  kulturalnej i terapeutycznej, na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,  a w szczególności:
1.    działalność terapeutyczna; 
2.    działalność charytatywna; 
3.    działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
4.    ochrona i promocja zdrowia; 
5.    działalność wspierająca naukę, edukację, oświatę, wychowanie i terapię;
6.    działalność na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony kultury   i dziedzictwa narodowego;
7.    tworzenie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze;
8.    wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
9.    działalność promująca ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
10.    rozwój turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
11.    działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Stowarzyszenie Bezpieczny Port
Siedziba:
ul. gen. Władysława Sikorskiego nr 41, lok. 6
64-980 Trzcianka
Prezes Andrzej Kotwicki
tel. 604 603 174
REGON: 365487746
NIP: 7632132716
www.bezpiecznyport.trz.pl

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik

Siedziba:
64-980 Rychlik,  nr 91

Prezes: Agnieszka Warnkowska
Zastępca Prezesa: Łukasz Bagrowski
Podstawa prawna: wpis do KRS nr 0000665527

Cele Stowarzyszenia:

 • koordynowanie i inspirowanie pracy społecznej mieszkańców na rzecz odnowy i rozwoju wsi Rychlik,
 • rozwijanie i popieranie inicjatyw społecznych,
 • rozwijanie działalności kulturowo-oświatowej,
 • podnoszenie estetyki wsi infrastruktury kulturalnej, zdrowotnej,
 • zrzeszanie i rozwój działalności Kół Gospodyń Wiejskich,
 • organizowanie wystaw, odczytów, konkursów, imprez artystycznych integrujących społeczność lokalną,
 • pielęgnowanie tradycji kulturowych Rychlika,
 • pracę komisji problemowych lub innych stałych bądź doraźnych organów,
 • inicjowanie wydawnictw i publikacji podnoszących świadomość mieszkańców,
 • remont oraz adaptację obiektów zabytkowych,
 • współpracę z organizacjami społecznymi, młodzieżowymi, instytucjami kulturolano-oświatowymi oraz jednostkami masowego przekazu.
Stowarzyszenie Sport Events Trzcianka

Siedziba:
ul. Gen. Wł. Sikorskiego, nr 25, lok. 29
64-980 Trzcianka

Prezes: Marcin Ćwirzeń
Zastępca prezesa: Kaj Kubiak

Podstawa prawna: wpis do KRS nr 0000701217

Cele Stowarzyszenia:

 • Działalność charytatywna na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych oraz rodzin w trudnej sytułacji życiowej.
 • Rozpowrzechnianie zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu z rodziną, znajomymi lub indywidualnie.
 • Ogranizacja Happeningów, promocji stowarzyszenia oraz miasta parnerskiego.
Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozrywek Umysłowych im. Ferdynanda Dziedzica

Siedziba: ul. Gorzowska 7, 64-980 Trzcianka
Prezes: Maciej Cybulski

Podstawa prawna: wpis do KRS nr 0000490500

Cele Stowarzyszenia:

 • popularyzacha gier i rozrywek umysłowych człowieka, jego histroii, ewolucji i kultury,
 • promocja i organizacja życia sportowego, kulturalnego i rekreacyjnego,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, ćwiczenia pamięci, koncetracji i kreatywnóści przy wykorzystaniu gier i rozrywek umysłowych,
 • wykorzystanie gier i rozrywek umysłowych w edukacji dzieci i młodzieży,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • integracja miłośników gier i rozrywek umysłowych,
 • rozwijanie kontaktów i współpracy z ogranizacjami i miłośnikami gier z zagranicy.
Fundacja ONI

Siedziba: ul. Adama Mickiewicza 33/3, 64-980 Trzcianka
tel. 502 586 737
e-mail: fundacja.oni@wp.pl

Prezes: Katarzyna Matuszczak 

Podstawa prawna: wpis do KRS: 0000682431

Celem zasadniczym fundacji jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Cele:

 • Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • Opieka i wspieranie osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie;
 • Organizowanie wszelkiej pomocy finansowej i rzeczowej dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnie intelektualnie;
 • Organizowanie i wspieranie działań mających na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w pełnej integracji ze środowiskiem;
 • Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz innych placówek opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych;
 • Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz innych placówek opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych;
 • Promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa wśród osób wykluczonych;
 • Wszechstronne wspieranie osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi;
 • Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebujących wsparcia i organizacja wolontariatu;
 • Promocja działań na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych a także osób pozostających bez pracy;
 • Działania na rzecz wyrównania szans kobiet i mężczyzn;
 • Popieranie i promocja różnych inicjatyw pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju samorządu terytorialnego;
 • Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli;
 • Pomoc w uzyskaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorstw społecznych;
 • Wspieranie inicjatyw oraz rozwiązań służących ułatwieniu dostępu do rynku pracy osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 • Rozwijanie i umacnianie działań nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 • Wspieranie mobilności i elastyczności zawodowej na rynku pracy osób bezrobotnych w tym szczególności osób niepełnosprawnych;
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej;
 • Rozwijanie kontaktów kulturalnych, artystycznych oraz współpracy między społeczeństwami różnych krajów, kultur;
 • Działalność charytatywna;
 • Prowadzenie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych z zakresu działań społecznych;
 • Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia;
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w strunnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób;
 • Ochrona i promocja zdrowia;
 • Organizowanie i wspieranie edukacji w zakresie ekonomii społecznej, w tym edukacja osób dorosłych;
 • Inicjowanie i wspieranie rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej;
 • Wspieranie inicjatyw i rozwiązań służących rozwojowi przedsiębiorczości społecznej oraz samo zatrudnienia;
 • Działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy sektorami biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i podmiotami sektora ekonomii społecznej.
Stowarzyszenie Małe Skrzydła

Siedziba: 
64-980 Trzcianka
tel. 784 653 950
przedstawiciel: Magdalena Karpuszak

Działalność Stowarzyszenia oparata jest na pracy społecznej jej członków.
Cele Stowarzyszenia:

 • integracja rodzin dzieci z autyzmem i ze spektrum autyzmu,
 • ogranizwowanie terapii dla dzieci i ich rodzin pooprz szkolenia, zajęcia teraupetyczne,
 • popularyzacja problematyki związanej z autyzmem,
 • pozyskiwanie środków finansowych na stworzenie sali zabaw i integracji sesnorycznej dla dzieci autyzmem.
Klub Sportowy Zero Załamki

Siedziba: 64-980 Trzcianka, Oś. Leśne 4/2
Prezes: Michał Żyliński
Podstawa prawna: Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie z dnia 13.08.2018, pozycja nr 48.

Cele:

 • podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, rehabilitacji, zachowania zdrowia człowieka (w szczególności osób niepełnosprawnych),
 • planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu,
 • uczestnictwo w imprezach sportowych,
 • organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej,
 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • realizacja zadań z zakresu współzawodnictwa oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
 • kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie niepełnosprawności,
 • współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego.
Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej – Trzcianka

Siedziba: 64-980 Trzcianka, os. Słowackiego 1/4
Prezes: Sławomir Pochylski
e-mail: sas.trzcianka@gmail.com
strona www: www.sas.pct.co.pl
Facebook: https://www.facebook.com/sas.stowarzyszenie/

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.
Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w miejscach zabaw oraz ogólnodostępnych.

 • propagowanie bezpiecznego rozwoju dzieci i młodzieży
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju i integracji społeczeństwa lokalnego
 • propagowanie działań i zabaw rozwojowych wśród dzieci
 • aktywny wypoczynek oraz integracja rodzin
 • propagowanie bezpieczeństwa wśród seniorów
 • propagowanie działalności Stowarzyszenia po przez lokalne media
 • współpraca z organizacjami oraz samorządami lokalnymi w zakresie działań Stowarzyszenia
 • realizacja i wydawanie materiałów promocyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych a także wersji elektronicznych z zakresu prowadzonych działań przez Stowarzyszenie
Trzcianecki Klub Karate

Siedziba: 64-980 Trzcianka, ul. W. Broniewskiego 2,
tel. 503 758 275
email: karolinapytel@op.pl

Prezes: Kraolina Pytel-Ruta
Podstawa prawna: Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, pod nr 44.
Cele:

 • szkolenie zawodników
 • udział zawodników we współzawodnictwie sportowym
 • organizację zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych (festynów)
 • organizację i udział w obozach sportowych
 • organizację egzaminów na stopnie uczniowskie
 • organizację i udział w pokazach karate
 • działąlnośc popularyzatorską i promocyjną karate
 • szkolenie kadr instruktorskich i sędziowskich
 • organizacja wolontariatu
 • uzależnienieom i ptologiom społecznym
Stowarzyszenie Fabryczna 1

Stowarzyszenie Fabryczna 1
Siedziba: 64-980 Trzcianka, ul. Fabryczna 1,
tel. (67) 2163583
e-mail: stowarzyszeni.fabryczna1@gmail.com

Prezes: Hanna Frycz
Podstawa prawna: Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie z dnia 05.06.2017, pozycja nr 5.
Cele:

 • propagowanie pozytywnego rodzicielstwa opartego na bliskości i wzajemnym szacunku rodziców i dzieci;
 • propagowanie wartości rodziny wielopokoleniowej, w tym kultywowania i przekazywania tradycji;
 • propagowanie zdrowego stylu życia, w tym rodzinnego spędzania wolnego czasu;
 • udzielanie rodzinom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • udzielanie wsparcia rodzinom z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi;
 • prowadzenie edukacji dotyczącej zdrowia psychicznego rodziców, opiekunów i dzieci;
 • udzielanie pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych;
 • podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych z rozwojem cywilizacyjnym;
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju i integracji społeczeństwa lokalnego;
 • pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego;
 • współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny oraz integracji i rozwoju społeczeństwa lokalnego;
 • współpraca z palcówkami muzealnymi, archiwalnymi i bibliotecznymi w gromadzeniu, zabezpieczaniu, rekonstrukcji, eksponowaniu i popularyzacji historii budynku siedziby Stowarzyszenia;
 • podejmowanie działań mających na celu zachowanie budynku siedziby Stowarzyszenia, znajdującego się na liście obiektów zabytkowych w możliwie najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.
Akademia Piłkarska Bambinis

Siedziba:
ul. Słowackiego 30/15
64-980 Trzcianka
Telefon: 889 554 594
Prezes: Ryszard Flitta

e-mail: wieslaw.natkaniec@gmail.com

Podstawa prawna: Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, administrowanej przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Cele Klubu:
planowanie i organizowanie życia sportowego pracowników i zawodników w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz o pomoc organizacyjną i materialną ponsorów i sympatyków Klubu,
- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorzadu terytorialnego i poza nim,
- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
- organizowanie zajęć sportowych dla członków, zawodników i sympatyków Klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej oraz ich uzdolnień,
- organizowanie zajęć sportowych dla społeczności lokalnej w celu poprawienia sprawności fizycznej oraz promowania zdrowego trybu życia,

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Przyrody i Zwierząt

Siedziba:

ul. Słowackiego 1/7
64-980 Trzcianka
Telefon: 792 248 106
Przewodniczący: Stanisław Besaraba

Podstawa prawna: Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonych przez Starostę Powiatowego w Czarnkowie, dokonany w dniu 13.09.2016 r. pod pozycją nr 3. USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Cele Stowarzyszenia:
a. społeczne działanie na rzecz ochrony przyrody i racjonalnego korzystania środowiska przyrodniczego oraz wpływanie na tworzenie warunków do optymalnego korzystania z ich wartości przez ogół obywateli.
b. promowanie przestrzeganie praw zwierząt i humanitarnego ich traktowania.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
kształtowanie właściwego stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego,
- szerzenie w społeczeństwie (zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży) pełnego zrozumienia istoty znaczenia ochrony przyrody,
- podejmowanie działań zmierzających do zahamowania degradacji środowiska przyrodniczego, zapobieganie o ochronę jego składników oraz inicjowanie prac zmierzających do prawidłowego jego kształcenia,
- zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesieni im pomocy,
- dbanie o humanitarne traktowanie zwierząt, ich poszanowanie, objęcie ochroną,
- prowadzenie edukacji humanitarnej,
- współpraca z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się ochrona zwierząt i środowiska,
- reprezentowanie interesów zwierząt wobec władz samorządowych, organów administracji.

Strony

facebook