Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Baza stowarzyszeń

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Trzciance

Siedziba:
ul. Spokojna 2
64-980 Trzcianka
telefon: 600 902 992 - dh Ewa Zakrzewska,
telefon: 602 101 863 - dh Krzysztof Zakrzewski
www.zhr-trzcianka.pl
e-mail: krzysztof.zakrzewski@zobal.com.pl; ewa.zakrzewska@zobal.com.pl

Podstawa prawna: wpis do KRS 00000057720

Związek realizuje swoje cele przez:

1) prowadzenie indywidualnej i zbiorowej pracy wychowawczej wśród swoich członków metodą harcerską, charakteryzującą się następującymi elementami:
dobrowolnym zobowiązaniem poprzez Obietnicę Zucha i Przyrzeczenie Harcerskie oraz Prawo Zucha i Prawo Harcerskie,
samodoskonaleniem poprzez stopnie i sprawności,
wychowaniem pośrednim - przez działanie: zabawę, grę, służbę,
współdziałaniem i współpracą pomiędzy dorosłymi a dziećmi i młodzieżą oraz przykładem osobistym,
pracą w zespołach: systemem zastępowym,
tworzeniem wspólnot, integracją poprzez tradycję i symbolikę,
2) organizowanie członków Związku w jednostkach organizacyjnych na zasadach określonych w statucie,
3) kształcenie członków Związku,
4) organizowanie działań społecznych pozwalających na realizację i popularyzację zadań Związku,
5) publiczne wypowiadanie opinii o żywotnych sprawach społecznych, szczególnie dotyczących wychowania,
6) [2]prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i gospodarczej,
7) tworzenie placówek wychowawczych i szkoleniowych,
8) rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie sprzeciwiają się celom Związku, w szczególności z organizacjami skautowymi i harcerskimi w Polsce, z organizacjami skautowymi na świecie oraz polskim harcerstwem poza granicami kraju,
9) pomoc harcerstwu polskiemu poza granicami kraju,
10) służbę na rzecz bliźnich, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych,
11) podejmowanie innych inspirowanych przez członków Związku, zgodnych ze Statutem, działań o walorach wychowawczych.

Związek Sybiraków Koło w Trzciance

Siedziba:
os. 25-lecia 9 m. 6
64-980 Trzcianka
Telefon: 794 787 477
Prezes: Teresa Kaczmarowska
Działalność rozpoczęta we wrześniu 1988 roku.

Zakres prowadzonej działalności:

  • obchody rocznic wydarzeń historycznych,
  • zachowanie pamięci o zesłańcach na Sybir.
Stowarzyszenie BAZA PCT

Siedziba:
Os. Joachima Lelewela 5
64-980 Trzcianka
Telefon: 888 785 864
e-mail: baza.pct@onet.pl
www.bazapct.trz.pl/
Prezes: Robert Matkowski
I v-ce prezes: Przemysław Kusz
II v-ce prezes: Wojciech Jóźwiak

Cele:

  • skupienie w jednej organizacji motorowodniaków, karawaningowców oraz ludzi uprawiających szeroko rozumianą turystykę,
  • promowanie i rowzwój bazy turystycznej a w szczególności budowa nowoczensego kempingu w gminie Trzcianka
 Młodzieżowa Organizacja Szkoleniowo - Kulturalna i Terapeutyczna "M. O. S. K. I. T."
Siedziba: 
Biała, ul. Parkowa 1 
64-980 Trzcianka 
tel. 602 779 571 
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-moskit-1468773760106687/timeline/  
Prezes: Iwona Krasowska 
Podstawa prawna: wpis do KRS nr 0000533334

Celem Stowarzyszenia jest  prowadzenie działalności szkoleniowej,  kulturalnej i terapeutycznej, na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,  a w szczególności:
1.    działalność terapeutyczna; 
2.    działalność charytatywna; 
3.    działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
4.    ochrona i promocja zdrowia; 
5.    działalność wspierająca naukę, edukację, oświatę, wychowanie i terapię;
6.    działalność na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony kultury   i dziedzictwa narodowego;
7.    tworzenie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze;
8.    wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
9.    działalność promująca ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
10.    rozwój turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
11.    działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Stowarzyszenie Bezpieczny Port
Siedziba:
ul. gen. Władysława Sikorskiego nr 41, lok. 6
64-980 Trzcianka
REGON: 365487746
NIP: 7632132716
www.bezpiecznyport.trz.pl
Prezes: Andrzej Kotwicki
Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Przyrody i Zwierząt

Siedziba:
ul. Słowackiego 1/7
64-980 Trzcianka
Telefon: 792 248 106
Przewodniczący: Stanisław Besaraba

Podstawa prawna: Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonych przez Starostę Powiatowego w Czarnkowie, dokonany w dniu 13.09.2016 r. pod pozycją nr 3. USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Cele Stowarzyszenia:
a. społeczne działanie na rzecz ochrony przyrody i racjonalnego korzystania środowiska przyrodniczego oraz wpływanie na tworzenie warunków do optymalnego korzystania z ich wartości przez ogół obywateli.
b. promowanie przestrzeganie praw zwierząt i humanitarnego ich traktowania.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
kształtowanie właściwego stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego,
- szerzenie w społeczeństwie (zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży) pełnego zrozumienia istoty znaczenia ochrony przyrody,
- podejmowanie działań zmierzających do zahamowania degradacji środowiska przyrodniczego, zapobieganie o ochronę jego składników oraz inicjowanie prac zmierzających do prawidłowego jego kształcenia,
- zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesieni im pomocy,
- dbanie o humanitarne traktowanie zwierząt, ich poszanowanie, objęcie ochroną,
- prowadzenie edukacji humanitarnej,
- współpraca z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się ochrona zwierząt i środowiska,
- reprezentowanie interesów zwierząt wobec władz samorządowych, organów administracji.

Akademia Piłkarska Bambinis

Siedziba:
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka
Telefon: 889 554 594
Prezes: Ryszard Flitta

e-mail: wieslaw.natkaniec@gmail.com

Podstawa prawna: Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, administrowanej przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Cele Klubu:
planowanie i organizowanie życia sportowego pracowników i zawodników w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz o pomoc organizacyjną i materialną ponsorów i sympatyków Klubu,
- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorzadu terytorialnego i poza nim,
- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
- organizowanie zajęć sportowych dla członków, zawodników i sympatyków Klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej oraz ich uzdolnień,
- organizowanie zajęć sportowych dla społeczności lokalnej w celu poprawienia sprawności fizycznej oraz promowania zdrowego trybu życia,

Strony

facebook