Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

OGŁOSZENIE wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Trzcianka przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

02.12.2015
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 782 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
 
1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:
dz. nr 36/5, ark. mapy 19, 0bręb 0017 Rychlik, KWPO1T/00012314/8
 
2. Powierzchnia nieruchomości:
0,1570 ha
 
3. Opis nieruchomości: Brak planu miejscowego, zgodnie ze studium działka przewidziana jest pod teren oświaty (Uo) oraz znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu. Oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w drodze bezprzetargowej.
 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Cel: działalność niezarobkowa, oświatowa.
Sposób zagospodarowania: budowa sali gimnastycznej
 
5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
Rozpoczęcie robót budowlanych w ciągu 2 lat od zawarcia umowy
 
6. Cena nieruchomości: 17.190,00 zł
 
7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
a. Pierwsza stawka 15%
b. Roczna stawka 3%
8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
a. Pierwsza opłata: 2.578,50 zł
b. Roczna opłata: 515,70 zł
c. Od opłat przysługuje 99,9 % bonifikata
 
9. Termin wnoszenia opłat:
Do dnia 31 marca rb począwszy od roku następnego
 
10. Zasady aktualizacji opłat:
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
 
3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 
2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 18 stycznia 2016 r.
Wykaz wywiesza się na 21 dni na tablicy ogłoszeń UMT, od dnia 4 grudnia 2015 r. do dnia 28 grudnia 2015 r. 
Burmistrz Trzcianki
/ - / Krzysztof Czarnecki
facebook