Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

31.03.2020
Rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców

W oczekiwaniu na tzw. rządową Tarczę Antykryzysową również gmina oferuje rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców w ramach swoich możliwości prawnych.

Burmistrz Trzcianki informuje o możliwości składania stosownych, uzasadnionych wniosków indywidualnie przez przedsiębiorców narażonych na skutki epidemii. Apelujemy o składanie ich drogą elektroniczną, a jedynie w wyjątkowej sytuacji wrzucenie do specjalnej urny w Urzędzie Miejskim Trzcianki.  

Wnioski będą rozpatrywane w najkrótszym możliwym terminie, lecz musi nastąpić z poszanowaniem regulacji dotyczących pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis). Decyzje dotyczyć mogą następujących zakresów:

  • Przedsiębiorcy wynajmujący gminne lokale użytkowe do prowadzenia działalności mogą ubiegać się o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności z tytułu czynszu za okres, w którym nie prowadzą działalności.
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem nieruchomości gminnych mogą wnioskować o odroczenie płatności czynszów dzierżawnych lub rozłożenie ich na raty, względnie umorzenie nieopłaconych już należności.
  • Przedsiębiorcy mogą również składać wnioski o rozłożenie na raty, odroczenie lub umorzenie niezapłaconego podatku od nieruchomości.

Priorytetowo traktować będziemy te podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które najbardziej ucierpią na skutek pandemii SARS-Cov-2. Przypominamy, że umorzenie może nastąpić tylko na uzasadniony wniosek. Jednocześnie prosimy ubiegających się o wsparcie o przedstawienie sytuacji firmy, a w szczególności zatrudnionych pracowników. Przewidujemy możliwość składania wniosków ws. należności dotyczących kolejnych miesięcy. 

Ułatwiające zgłoszenie wniosku formularzy o przyznanie pomocy zamieszczamy poniżej do pobrania wraz z oświadczeniami do nich. Wypełnione wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesyłać na adres e-mail sekretariat@trzcianka.pl lub poprzez ePUAP.

Kwestie rozliczania wywozu odpadów z obszaru nieruchomości niezamieszkałych regulowane są bezpośrednio ze spółką Kombud, z którą macie Państwo podpisane umowy.

Liczymy, że rząd odpowiedzialnie podejdzie do sprawy i zaproponuje takie ulgi i wsparcie, które pozwoli gospodarce stanąć na nogi po nadchodzącym ciosie.

Jednocześnie jako gmina będziemy podtrzymywać planowane inwestycje i odpowiednio kierować wydatki bieżące, tak aby rynek lokalny mógł złapać oddech. Każdy z nas może zrobić to samo wybierając towary i usługi od naszych przedsiębiorców!

Będąc w odosobnieniu trzymajmy się razem!

Dokumenty wymagane do wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące rolnikami:

- wniosek z uzasadnieniem,

- oświadczenie o stanie majątkowym (zał. 1),

- zaświadczenia o miesięcznych dochodach wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,

- dokumenty na potwierdzenie miesięcznych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości (energia elektryczna, woda, opał, odpady komunalne itp.),

- inne dokumenty na potwierdzenie aktualnej sytuacji materialnej i życiowej.

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, niebędące rolnikami:

- wniosek wraz z uzasadnieniem,

- oświadczenie o stanie majątkowym (zał.1),

- zaświadczenia o miesięcznych dochodach wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,

- dokumenty na potwierdzenie miesięcznych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości (energia elektryczna, woda, opał, odpady komunalne itp.),

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał.3),

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- przedłożenie sprawozdań finansowych z okresu 3 ostatnich lat.

 

Osoby prawne niebędące rolnikami:

- wniosek z uzasadnieniem,

- oświadczenie o stanie majątkowym (zał.2),

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał.3),

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- przedłożenie sprawozdań finansowych z okresu 3 ostatnich lat.

 

Osoby fizyczne będące rolnikami:

- wniosek z uzasadnieniem,

- oświadczenie o stanie majątkowym (zał. 1),

- zaświadczenia o miesięcznych dochodach wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,

- dokumenty na potwierdzenie miesięcznych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości (energia elektryczna, woda, opał, odpady komunalne itp.),

- formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (zał.4),

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- inne dokumenty na potwierdzenie aktualnej sytuacji materialnej i życiowej.

 

Osoby prawne będące rolnikami:

- wniosek z uzasadnieniem,

- oświadczenie o stanie majątkowym (zał.2),

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (zał.5),

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- przedłożenie sprawozdań finansowych z okresu 3 kolejnych lat.

 

 

Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook