Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

11.03.2019
Program azotanowy!

Obowiązuje już na  terenie całego kraju i wprowadza dla gospodarstw obowiązkowe praktyki w zależności od powierzchni, skali produkcji rolniczej i intensywności produkcji. Gospodarstwa można podzielić na grupy w zależności od obowiązków, które muszą wypełniać w Programie.

Podział gospodarstw i praktyki obowiązkowe:

Z tabeli  wynika, że każde gospodarstwo powyżej 10 ha lub powyżej 10 DJP musi obowiązkowo prowadzić ewidencję nawożenia azotem. Ewidencję można prowadzić w formie elektronicznej lub pisemnej i  przechowywać 3 lata od dnia sporządzenia.

Plan nawozowy Gospodarstwa, które prowadzą chów lub hodowlę (powyżej 40 000 stanowisk drobiu lub powyżej 2 000 stanowisk świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior) oraz  gospodarstwa, które nabywają od takich producentów nawozy naturalne, mają obowiązek sporządzenia planu nawozowego. Plan jest przygotowywany na podstawie analizy gleby i  zatwierdzany przez stację chemiczno-rolniczą. Kopię planu należy przesłać do wójta lub burmistrza.

W przypadku gospodarstw powyżej 100 ha użytków rolnych lub uprawiający powyżej 50 ha upraw intensywnych lub prowadzących produkcję zwierzęcą powyżej 60 DJP, w  gospodarstwie konieczne będzie sporządzenie planu nawożenia azotem. Taki plan należy przygotować co roku dla każdej działki. Ten plan należy przechowywać przez 3 lata.

Terminy nawożenia gleby na terenie Wielkopolski:

- grunty orne: gnojówka i gnojowica: 1 marca- 25 październik, obornik i pomiot ptasi: 1 marca- 31 październik

- uprawy trwałe, uprawy wieloletnie, TUZ: gnojówka i gnojowica: 1 marca -31 październik, obornik i pomiot ptasi: 1 marca -  30 listopad

Wyżej wymienione terminy nie dotyczą podmiotów, które będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach. W tym przypadku należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, nawożenia, dawki i rodzaj zastosowanego nawozu oraz termin siewu jesiennej uprawy. Również dotyczy to osób, które nie dokonały zbioru lub nawożenia ze względu na złe warunki atmosferyczne, w tym przypadku termin ostateczny to dzień  30 listopada. Nie stosuje się nawożenia na glebach odłogowanych- przed planowanym zakończeniem odłogowania dopuszcza się zastosowanie nawozów jesienią.

Ważne! Po zastosowaniu obornika należy przykryć go w ciągu 4 godzin!

Przechowywanie nawozów naturalnych stałych w miejscu nieprzepuszczalnym, przez okres 5 miesięcy, w przypadku przechowywania zwierząt na głębokiej ściółce obornik może być przechowywany w budynku inwentarskim o powierzchni nieprzepuszczalnej.

Nawozy naturalne płynne powinno przechowywać się w zbiorniku o odpowiedniej pojemności, ze szczelnym dnem, przykryte elastyczna osłonką albo osłonką pływającą. Przechowywanie przez 6 miesięcy.

Przechowywanie nawozów naturalnych powinno trwać nie dłużej niż 6  miesięcy od momentu utworzenia pryzmy. Pryzma powinna być umieszczona w odległości  25m od linii brzegowej. Obornik na pryzmie ponownie  przechowuje się w tym samym miejscu po upływie 3 lat. Należy zaznaczyć na mapie datę i miejsce składowania obornika i dokumentację tą przechowywać przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania obornika.

Bezpośrednio na gruncie nie przechowuje się pomiotu ptasiego i kiszonek.

Terminy dostosowania powierzchni i pojemności:

- do 31 grudnia 2021 roku - chów lub hodowla zwierząt > 210 DJP

- do 31 grudnia 2024 roku - chów lub hodowla zwierząt gospodarskich poniżej 210 DJP

Przed upływem ww. terminów dostosowania, nawozy naturalne płynne należy przechowywać w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej co najmniej 4-miesieczne przechowywanie.

Roczna dawka nawozu naturalnego nie może przekraczać 170 kg azotu w czystym składniku na hektar użytków rolnych.  Jeżeli posiadamy nadwyżki nawozu naturalnego należy znaleźć odbiorcę obornika i odpowiednio to udokumentować. Należy stworzyć umowę zbytu nawozu naturalnego i przechowywać ją przez okres 3 lat do momentu wygaśnięcia umowy.

Kary za naruszenie norm:

- za przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami będzie groziła kara do 3 tys. zł.

- za stosowanie nawozów niezgodnie z  przepisami programu kara wyniesie do  2 tys. zł.

- za brak planu nawożenia azotem lub niewłaściwe prowadzenie dokumentacji programu działań rolnik może spodziewać się kary do 500 złotych.

O tym, czy na  dane gospodarstwo nałożyć karę, czy może wezwać je do naprawienia uchybień, mają decydować pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska. Będą oni mogli skontrolować każde gospodarstwo pod kątem stosowania Programu działań.

Warto tutaj nadmienić, że inspektorzy będą mieli prawo w pełni korzystać z danych o gospodarstwie, jakie już posiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Autor: 
Karolina Żmudowska - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook