Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

14.03.2019
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego

Na podstawie zarządzenia Nr 32/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży samochodu pożarniczego

Burmistrz Trzcianki ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego, będącego własnością gminy Trzcianka

I. Dane sprzedającego:

Gmina Trzcianka ul. Sikorskiego 7; 64-980 Trzcianka; tel. 76 352 73 17; fax 67 216 37 50

II. Opis przedmiotu przetargu, ogólne postanowienia:

1.Przedmiotem  przetargu jest sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego marki STAR. Wygrywający przetarg ( Nabywca) zobowiązany jest do zakupu samochodu pożarniczego, wskazanego przez Sprzedającego oraz odbioru z miejsca garażowania tj. w remizie OSP Stobno na własny koszt.

2. Ustny przetarg nieograniczony wygrywa ten uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę za samochód pożarniczy, będący przedmiotem przetargu.

3. Opis przedmiotu przetargu:

Numer rejestracyjny: PIA 922H

Marka pojazdu: STAR

model pojazdu: 266 12.3t

rok produkcji: 1984

rodzaj pojazdu: specjalny – pożarniczy

rodzaj silnika: zapłon samoczynny

pojemność silnika: 6842 ccm

moc silnika: 110 kW

dop. masa całkowita: 10 580 kg

liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów 3/6x6/manualna

rodzaj kabiny  podwójna

kolor nadwozia: czerwony – 1 warstwowy akrylowy

4. Nabywca, którym staje się Wygrywający przetarg, zobowiązany jest do podpisania umowy ze Sprzedającym, które będzie regulowała termin i sposób zapłaty za samochód pożarniczy.

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód pożarniczy:

Sprzedawany samochód pożarniczy można obejrzeć po uprzednim kontakcie telefonicznym, tel. 67 352 73 17 w miejscowości Stobno remiza OSP.

IV. Cena wywoławcza:

1.Cena wywoławcza samochodu STAR 266 Numer rejestracyjny: PIA 922H

   8 000 zł (słownie złotych: osiem tysięcy złotych)

Kwota postąpienia wynosi co najmniej 80 zł brutto.

2.Wadium:

1) Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej tj. 800 zł

2) Wadium należy wnieść w terminie do 26 marca 2019r. przelewem na konto Gminy Trzcianka nr 36-1240-3741-1111-0000-4456-5295  liczy się data wpływu na konto bankowe

3. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik, który wygrał, uchylił się od zawarcia umowy albo jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie.

4. Wadium złożone przez uczestników, którzy nie wygrali, wadium zwraca się na ich pisemny wniosek niezwłocznie po zakończeniu przetargu .

IV. Warunek uczestnictwa w przetargu:

Uczestnikiem przetargu staje się każdy, kto wpisze się, do godziny 9.30 w dniu przetargu, na listę uczestników przetargu w pokoju nr 009 ( parter) w Urzędzie Miejskim Trzcianki i uczestniczy w licytacji.

V. Sposób przeprowadzenia przetargu ustnego

1. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i podaje informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz nazwiska osób dopuszczonych do przetargu.

2. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż minimalne postąpienie ustalone w części IV pkt 1.

4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6.Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

1. Miejsce – Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, pokój nr 117.

2. Termin – 27 marca 2019r., godz. 10.00

3. Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć przed przystąpieniem do aukcji przewodniczącemu komisji przetargowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z podaniem przyczyny.Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook