Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

21.05.2020
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera Projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera Projektu

 

Gmina Trzcianka z siedzibą przy ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r., poz.1431 ze zm.), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn.: „Centrum Kreatywności „Mały Kopernik” w Straduniu”, zwanego dalej Projektem,

w ramach naboru RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20;

Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego,

Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,

Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój kształcenia zawodowego.

I. Cel partnerstwa

Wspólne przygotowanie i realizacja Projektu pn.: „Centrum Kreatywności „Mały Kopernik” w Straduniu”, mającego na celu wzrost zainteresowania wśród dzieci i młodzieży przedmiotami ścisłymi, a tym samym wzrost liczby potencjalnych pracowników dla potrzeb przedsiębiorstw w regionie północnej Wielkopolski, poprzez wzbogacanie procesu nauczania zawodowego innowacyjnymi narzędziami edukacyjnym oraz wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej w zaadaptowanym, atrakcyjnie położonym obiekcie, wyposażonym w nowoczesne rozwiązania techniczne.

Wniesienie przez partnera do Projektu kapitału ludzkiego (wiedzy, doświadczenia i najlepszych praktyk), zasobów organizacyjnych bądź technicznych usprawni przygotowanie i organizację zajęć, wydarzeń i inicjatyw realizowanych w Centrum Kreatywności, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności obiektu i osiągnięcie celu Projektu.

 

II. Zakres tematyczny Projektu

 1. Przebudowa sali  wiejskiej w  Straduniu w celu zaadaptowania istniejącego obiektu na Centrum Kreatywności „Mały Kopernik”.
 2. Wyposażenie Centrum Kreatywności w innowacyjne narzędzia edukacyjne.
 3. Podejmowanie  w Centrum Kreatywności działań  i inicjatyw  mających  na  celu przyczynienie się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, takich jak: ICT, języki obce, matematyczno-przyrodnicze, nauczanie eksperymentalne oraz nauczanie właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), które są fundamentem do dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia się przez całe życie oraz sprawnego funkcjonowaniu na rynku pracy. Wśród wspomnianych działań i inicjatyw przewiduje się organizowanie m.in.: konferencji tematycznych, warsztatów naukowych i laboratoryjnych, prelekcji, ekspozycji i wystaw naukowych, zajęć dydaktycznych, eventów promocyjnych, lekcji pokazowych, animacji i wydarzeń kulturalno-naukowych czy rekreacyjno-naukowych.

III. Wymagania wobec partnera

 1. Partner nie może być podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 1843 oraz z 2020 r. poz 288).
 2. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu zapisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r ze zm.).
 3. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 4. Wniesienie do Projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału merytorycznego zaangażowanego w realizację Projektu) oraz techniczno-organizacyjnych (program dydaktyczny i merytoryczny).
 5. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, w tym:

            a)  min 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych,

b)  min 3-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na zadania

     rozwijające kompetencje wśród dzieci i młodzieży (względnie wśród dorosłych).

 1. Wyrażanie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu instytucji do pełnienia funkcji partnera.
 2. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.

IV. Przygotowanie oferty

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób  do kontaktów w sprawie współpracy.
 2. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera i umocowanie osób go reprezentujących. 
 3. Informację dotyczącą zgodności działalności partnera z celami partnerstwa.
 4. Opis wkładu kadrowego, organizacyjnego i technicznego partnera w realizację Projektu.
 5. Opis koncepcji zadań proponowanych do realizacji przez potencjalnego partnera w ramach Projektu.
 6. Opis doświadczeń w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 7. Deklarację gotowości do współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w trakcie przygotowania i realizacji Projektu.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na partnera Projektu.
 9. Pisemne oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań określonych w punkcie III.7.
 10. Realizacja Projektu musi odbywać się na terenie Województwa Wielkopolskiego.

V. Liczba partnerów

Jeden partner będący podmiotem zewnętrznym, wybranym w ramach niniejszego naboru.

VI. Składanie ofert

Ofertę pod nazwą „Centrum Kreatywności „Mały Kopernik” w Straduniu” w formie elektronicznej należy przekazać w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki, tj. nie później niż 12.06.2020r., do godz. 13:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Trzciance) na adres:  ratusz@trzcianka.pl

VII. Osoba do kontaktu

Katarzyna Lewandowska

e-mail: klewandowska@trzcianka.pl

VIII. Kryteria wyboru partnerów

 1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa – max. 10 pkt.
 2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa – max. 10 pkt.
 3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze – max 15 pkt.
 4. Opis koncepcji zadań proponowanych do realizacji przez potencjalnego partnera – max 15 pkt.

IX. Uwagi

 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

a)  podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie 

     zostało najwyżej ocenione,

b)  unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 1. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki.
 2. W przypadku unieważnienia naboru Gmina Trzcianka nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, w szczególności Gmina Trzcianka nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 3. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 4. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 5. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa  o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Gmina Trzcianka dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 7. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 8. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim.
 9. Udział partnera w realizacji Projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

 

Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook