Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

11.08.2017
INFORMACJA BURMISTRZA TRZCIANKI dot. szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457) informuję, iż termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników  upływa z dniem 20 września 2017 r.

         

Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom: słabowidzącym; niesłyszącym; słabosłyszącym; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej – posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego lub  technikum.

 

Jak ubiegać się o dofinansowanie  zakupu podręczników?

  1. Rodzice (opiekun prawny, pełnoletni uczeń) składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie się uczyło w roku szkolnym 2017/2018.
  2. Rodzice dokonują zakupu podręczników (w dowolnym terminie).
  3. Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu (rachunek) podręczników.
  4. Dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę Trzcianka, po otrzymaniu dotacji celowej, przekazuje rodzicom dofinansowanie. W przypadku szkół prowadzonych przez inny organ, dofinansowanie wypłaca Burmistrz.

Szczegółowych informacji udzielają szkoły. Wnioski będą dostępne w szkołach.

Burmistrz Trzcianki

(-) Krzysztof Czarnecki

Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook