Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

29.07.2020
DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY TRZCIANKA W 2020 ROKU

Gmina Trzcianka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu z terenu gminy Trzcianka.

Dofinansowanie do w/w działań wynosić będzie 100% całościowych kosztów tego zadania.

Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty nowego pokrycia dachowego

Termin składania wniosków od 30 lipca 2020 r. do 24 sierpnia 2020 r.

Wnioski o udzielenie dofinansowania na ww. zadanie należy składać w terminie od 30 lipca 2020 r. do 24 sierpnia  2020 r. w Urzędzie Miejskim Trzcianki ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka osobiście w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem), tradycyjną drogą pocztową lub wrzucić do urny znajdującej się przed wejściem głównym budynku Urzędu. Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Miejskim Trzcianki lub jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wniosek uznaje się za kompletny, jeżeli jest właściwie wypełniony czyli zawiera wszystkie niezbędne informacje. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad wniosku wzywa się Wnioskodawców do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Kwalifikowanie wniosków  do sfinansowania i realizacji ww. prac odbywać się będzie według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego Trzcianki, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

Wykonawcą zadań związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest lub transportem i unieszkodliwianiem już zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, będzie podmiot wyłoniony przez gminę Trzcianka z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Przedsięwzięcie pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosgw.pl oraz gminy Trzcianka.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 784 632 104

Do pobrania w załączeniu:

1.  Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest

2. Uchwała nr XXIV/252/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka                                                                     

 Burmistrz Trzcianki    

  /-/ Krzysztof W. Jaworski

Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook